شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,606
بازدید دیروز: 18,097
بازدید کل: 153,855,369
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 39
کاربران حاضر: 39


اطلاعات مربوط به آزمون دکتری مجموعه های مدیریت (مدیریت بازرگانی ، مدیریت راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت رسانه ، کارآفرینی، آینده پژوهی ، مدیریت فناوری سیاست گذاری علم و فناوری، مالی، بیمه، مدیریت آماد و پشتیبانی)، مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، حسابداری ، مدیریت آموزشی ، آموزش عالی، گردشگری و مدیریت ورزشی


مواد امتحانی آزمون دکتری مجموعه های مدیریت (مدیریت بازرگانی، مدیریت راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت رسانه، کارآفرینی، آینده پژوهی  مدیریت فناوری، سیاست گذاری علم و فناوری، مالی ، بیمه ، مدیریت آماد و پشتیبانی)، مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ، حسابداری ، مدیریت آموزشی ، آموزش عالی، گردشگری و مدیریت ورزشی

منابع پیشنهادی برای آزمون دکتری مجموعه های مدیریت بازرگانی ، مدیریت راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، کارآفرینی، آینده پژوهی ، مدیریت فناوری، مدیریت رسانه ، گردشگری و مالی

_______________________________________________________________

دانشگاههای ارائه دهنده و گرایشهای مربوطه در سالهای مختلف

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی و مدیریت ورزشی سال 1401

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی و مدیریت ورزشی سال 1400

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی و مدیریت ورزشی سال 1399

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی و مدیریت ورزشی سال 1398

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی و مدیریت ورزشی سال 1397

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت، بازرگانی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، کارآفرینی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، مدیریت راهبردی و آینده پژوهی، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی و مدیریت ورزشی سال 1396

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه مدیریت و حسابداری و رشته های مدیریت آموزشی و مدیریت ورزشی سال 1395

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایشهای مختلف رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی ،  آینده پژوهی، مدیریت آموزشی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، مدیریت ورزشی و حسابداری سال 1394

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایشهای مختلف رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی ،  آینده پژوه، مدیریت آموزشی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایشهای مختلف رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی،  آینده پژوهی، مدیریت آموزشی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری سال 1392

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در گرایشهای مختلف رشته های مدیریت، کارآفرینی و آینده پژوهی - سال 1391

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در گرایش های مختلف مجموعه مدیریت و کارآفرینی - سال 1390

رشته ها و دانشگاههای پذیرش کننده مقطع دکتری مدیریت (کلیه گرایشها) دانشگاه آزاد سال 1389 تا 1399

_______________________________________________________________

نمونه کارنامه سالهای مختلف

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1402 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی ، مالی ، آموزش عالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات ، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1401 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی ، مالی ، آموزش عالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات ، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1400 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی ، مالی ، آموزش عالی و حسابداری

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1399 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مالی، آموزش عالی و مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1398 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات ، گردشگری ، آموزش عالی و مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1397 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات ، آموزش عالی ، مدیریت ورزشی ، مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1396 مجموعه مدیریت، بازرگانی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، مالی ، مدیریت راهبردی و آینده پژوهی ، حسابداری و مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری سال 1395 مجموعه های مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و تربیت بدنی

نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری سال 1394 رشته های مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز و حسابداری

نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری سال 1393 رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، مدیریت آموزشی و حسابداری

نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری سال 1392 رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز و حسابداری

نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری سال 1391 رشته های مدیریت، کارآفرینی و آینده پژوهی

نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری (نیمه متمرکز) سال 1390 مجموعه مدیریت و کارآفرینی

_______________________________________________________________

مقایسه رتبه و تراز و محل قبولی (دعوت شده به مصاحبه) سالهای مختلف

آخرین تراز ( نمره کل ) دعوت به مصاحبه کنکور دکتری سال 1401 مجموعه های مختلف رشته مدیریت

آخرین تراز ( نمره کل ) دعوت به مصاحبه کنکور دکتری سال 1400 مجموعه های مختلف رشته مدیریت

آخرین تراز ( نمره کل ) دعوت به مصاحبه کنکور دکتری سال 1399 مجموعه های مختلف رشته مدیریت

آخرین تراز ( نمره کل ) دعوت به مصاحبه کنکور دکتری سال 1398 مجموعه های مختلف رشته مدیریت

آخرین تراز ( نمره کل ) دعوت به مصاحبه کنکور دکتری سال 1397 مجموعه های مختلف رشته مدیریت

آخرین تراز ( نمره کل ) دعوت به مصاحبه کنکور دکتری سال 1396 مدیریت و حسابداری

حدنصاب تراز ( نمره کل ) دعوت شده برای مصاحبه در آزمون دکتری سال 1395

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد / رشته مجموعه مدیریت کنکور دکتری سراسری سال 1394

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد/رشته مجموعه مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی، مالی و علوم تربیتی 3 (مدیریت آموزشی) کنکور دکتری سراسری سال 1393

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد/رشته مجموعه مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی، مالی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز و حسابداری دکتری سال 1392

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد/رشته مجموعه مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی دکتری سال 1391

تراز آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه در کدرشته های مختلف مجموعه مدیریت و کارآفرینی سال 1390

ترازهای معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد/رشته از مجموعه مدیریت و کارآفرینی کنکور سراسری دکتری سال 1390

_______________________________________________________________


سایر اطلاعات

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری سراسری مجموعه مدیریت (بازرگانی و راهبردی، دولتی، صنعتی ، فناوری اطلاعات)، مالی ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، حسابداری و مدیریت ورزشی

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آنها می توانند در مجموعه های مدیریت ( مدیریت بازرگانی ، مدیریت راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت رسانه ، کارآفرینی، آینده پژوهی ، مدیریت فناوری، مدیریت آماد و پشتیبانی، سیاست گذاری علم و فناوری، مالی ، بیمه) ، مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ، حسابداری ، مدیریت آموزشی ، آموزش عالی، گردشگری و مدیریت ورزشی شرکت کنند

ظرفیت پذیرش دوره های دکتری مجموعه های مختلف رشته مدیریت از سال 1396 تا 1402

تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته مدیریت در کنکور دکتری سال 1402

تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته مدیریت در کنکور دکتری سال 1401

تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته مدیریت در کنکور دکتری سال 1400

تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته مدیریت در کنکور دکتری سال 1399

تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته مدیریت در کنکور دکتری سال 1398

تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته مدیریت در کنکور دکتری سال 1397

تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته مدیریت در کنکور دکتری سال 1396

تعداد شرکت کنندگان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در کنکور دکتری سراسری سال 1392 مجموعه های مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز و حسابداری

بررسی آماری دانشگاه محل تحصیل، رشته تحصیلی، سال فراغت از تحصیل و درصدها و معدل داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور دکتری سراسری سال 1392 مجموعه مدیریت

دروس امتحانی و ضرایب آزمون کتبی داخلی دانشگاهها - کنکور دکتری سراسری سال 1395

جزوات مناسب آمادگی آزمون دکترای نیمه متمرکز (سراسری) مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی، مدیریت آموزشی، حسابداری، مدیریت آموزش عالی و ...

تست های تألیفی و کنکوری دروس مختلف آزمون دکتری سراسری (مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی و ...)
_______________________________________________________________

مطالب مرتبط:

اطلاعات مربوط به آزمون دکتری مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی

توجه: از آزمون سال 1396، کنکور دکتری آزاد و سراسری ادغام خواهند شد