شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,190
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,411,393
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 47
کاربران حاضر: 48

 

رشته ها و دانشگاههای پذیرش کننده مقطع دکتری مدیریت (کلیه گرایشها) و حسابداری دانشگاه آزاد

 
رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران، قشم
1390 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، قشم
1391 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، قشم
1392 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، مرکز آموزش بین المللی قشم، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، مرکز آموزش بین المللی قشم، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، مرکز آموزش بین المللی قشم، امارات متحده عربی، اهواز، بابل، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، رشت، رودهن، ساری، ساوه، سمنان، سنندج، شاهرود، شهرقدس، علی آبادکتول، قزوین، قم، کرمانشاه، همدان، یاسوج، یزد، مرکزبین المللی کیش
1393-تکمیل ظرفیت2 ابهر، عجب شیر، مرکز آموزش بین المللی قشم، مرکزبین المللی کیش، امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، مرکز آموزش بین المللی قشم، امارات متحده عربی، اهواز، بابل، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، رشت، رودهن، ساری، ساوه، سمنان، سنندج، شاهرود، شهرقدس، علی آبادکتول، قزوین، قم، کرمانشاه، همدان، یاسوج، یزد، مرکزبین المللی کیش، ابهر، عجب شیر
1394-تکمیل ظرفیت1 تبریز، سنندج، امارات متحده عربی، مرکز آموزش بین المللی قشم، مرکز بین المللی کیش
1394-تکمیل ظرفیت2 تربت حیدریه، دهاقان، مبارکه، ممقان
1395 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز اموزش بین المللی قشم)، ابهر، الکترونیکی، امارات متحده عربی، اهواز، اهواز (پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس)، بابل، بیرجند، تبریز، تبریز (پردیس مجتمع بین الملل تبریز)، تهران جنوب، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران مرکزی، رشت، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندر انزلی)، رودهن، زنجان، ساری، سنندج، شاهرود، شهرقدس،  علی اباد کتول، قزوین، قم، کرمانشاه، مبارکه،  یزد
1395-تکمیل ظرفیت رودهن، سمنان، بیرجند، تهران جنوب ، قم، تهران شمال، همدان، مبارکه، ابهر، امارات متحده عربی، عجب شیر، الکترونیکی، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، تبریز (پردیس مجتمع بین الملل تبریز)، علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)
1396 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز اموزش بین المللی قشم)، ابهر، امارات متحده عربی، اهواز (پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس)، بابل، بیرجند، تبریز، تبریز (پردیس مجتمع بین الملل تبریز)، تهران جنوب، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران مرکزی، رشت، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندر انزلی)، رودهن، زنجان، ساری، شهرقدس،  علی اباد کتول، قزوین، قم، مبارکه، یزد، تربت حیدریه، سمنان، عجب شیر، همدان
1397 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز اموزش بین المللی قشم)، ابهر، امارات متحده عربی، بابل، بیرجند، تبریز، تهران جنوب، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران مرکزی، رشت، رودهن، زنجان، ساری، شهرقدس،  علی اباد کتول، قزوین، قم، مبارکه، یزد، تربت حیدریه، سمنان، عجب شیر، همدان
1398 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات (مرکز اموزش بین المللی قشم)، ابهر، امارات متحده عربی، بابل، بیرجند، تبریز، تهران جنوب، تهران جنوب (مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران مرکزی، رشت، رودهن، زنجان، ساری، شهرقدس،  علی اباد کتول، قزوین، قم، مبارکه، یزد، تربت حیدریه، سمنان، عجب شیر، همدان، مرکز آموزش بین المللی قشم، واحد علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه)
1399 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات (مرکز اموزش بین المللی قشم)، ابهر، امارات متحده عربی، بابل، بیرجند، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، رشت، رودهن، زنجان، ساری، شهرقدس،  علی اباد کتول، قزوین، قم، مبارکه، یزد، تربت حیدریه، سمنان، عجب شیر، همدان، واحد بین المللی قشم، واحد علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه)، اهواز، دهاقان، ساوه، شاهرود، کرمانشاه، یاسوج
1400 علوم و تحقیقات تهران، مرکز اموزش بین المللی قشم، ابهر، بابل، بیرجند، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، رشت، رودهن، زنجان، ساری، شهرقدس،  علی اباد کتول، قزوین، قم، مبارکه، یزد، تربت حیدریه، سمنان، عجب شیر، همدان، اهواز، دهاقان، ساوه، شاهرود، کرمانشاه، یاسوج
1401 علوم و تحقیقات تهران، مرکز اموزش بین المللی قشم، ابهر، بابل، بیرجند، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، رشت، رودهن، زنجان، ساری، شهرقدس،  علی اباد کتول، قزوین، قم، مبارکه، یزد، تربت حیدریه، سمنان، عجب شیر، همدان، اهواز، دهاقان، ساوه، شاهرود، کرمانشاه، یاسوج
 
 
 
رشته مدیریت دولتی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، کرمان
1390 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، کرمان
1391 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان
1392 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، علوم و تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی، اردبیل، بجنورد، بروجرد، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، رفسنجان، رودهن، زاهدان، زنجان، ساوه، سمنان، سنندج، شوشتر، فیروزکوه، همدان، یاسوج، یزد
1393-تکمیل ظرفیت2 امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، اردبیل، بجنورد، بروجرد، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، دهاقان، رفسنجان، رودهن، زاهدان، زنجان، ساوه، سمنان، سنندج، شوشتر، فیروزکوه، همدان، یاسوج، یزد
1394-تکمیل ظرفیت1 تهران شمال، تبریز، رفسنجان، امارات متحده عربی
1395 اردبیل، اصفهان (خوراسگان)، الکترونیکی، امارات متحده عربی، بجنورد، بروجرد، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، دهاقان، رفسنجان، رودهن، زاهدان، زنجان، ساوه، سنندج، شوشتر، فیروزکوه، همدان، یاسوج، یزد
1395-تکمیل ظرفیت سمنان، همدان، اصفهان(خوراسگان)، رفسنجان، امارات متحده عربی، الکترونیکی، زاهدان، اردبیل، شوشتر
 
رشته مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 قزوین
1390 قزوین
1391 قزوین، کرمان
1392 قزوین، کرمان، امارات متحده عربی
1393 قزوین، کرمان، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 قزوین، کرمان، امارات متحده عربی، بناب
1393-تکمیل ظرفیت2 قائم شهر، امارات متحده عربی
1394 قزوین، کرمان، امارات متحده عربی، قائم شهر، بناب
1394-تکمیل ظرفیت1 کرمان، امارات متحده عربی، قائم شهر
1395 آستارا، اردبیل، امارات متحده عربی، بناب، بیرجند، پارس آباد مغان، دهاقان، رشت، رفسنجان، رودهن، سمنان، سنندج، سیرجان، شوشتر، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز اموزش بین المللی قشم)، فیروزکوه، قائم شهر، قزوین، کرمان ، نجف آباد، یاسوج ، یزد
1395-تکمیل ظرفیت قائم شهر، کرمان، سنندج، رشت، فیروزکوه، آستارا، دهاقان، رفسنجان، شوشتر، امارات متحده عربی، علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)
1396 آستارا، امارات متحده عربی، بناب، بیرجند، دهاقان، رشت، رفسنجان، رودهن، سنندج، سیرجان، شوشتر، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز اموزش بین المللی قشم)، فیروزکوه، قائم شهر، قزوین، کرمان ، اصفهان (خوراسگان)، تهران شمال، تهران مرکزی، زاهدان، ساوه، علی اباد کتول، همدان
1397 آستارا، بناب، بیرجند، دهاقان، رشت، رفسنجان، رودهن، سنندج، سیرجان، شوشتر، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز اموزش بین المللی قشم)، فیروزکوه، قائم شهر، قزوین، کرمان ، اصفهان (خوراسگان)، تهران شمال، تهران مرکزی، زاهدان، ساوه، علی اباد کتول، همدان
1398 آستارا، بناب، بیرجند، دهاقان، رشت، رفسنجان، رودهن، سنندج، سیرجان، شوشتر، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز اموزش بین المللی قشم)، فیروزکوه، قائم شهر، قزوین، کرمان ، اصفهان (خوراسگان)، تهران شمال، تهران مرکزی، زاهدان، ساوه، علی اباد کتول، همدان
1399 آستارا، بناب، بیرجند، دهاقان، رشت، رفسنجان، رودهن، سنندج، سیرجان، شوشتر، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز اموزش بین المللی قشم)، فیروزکوه، قائم شهر، قزوین، کرمان ، اصفهان (خوراسگان)، تهران شمال، تهران مرکزی، زاهدان، ساوه، علی اباد کتول، همدان، اردبیل، بجنورد، بروجرد، تبریز، تهران جنوب، زنجان، سمنان، نجف آباد، یاسوج، یزد
1400 آستارا، بناب، بیرجند، دهاقان، رشت، رفسنجان، رودهن، سنندج، سیرجان، شوشتر، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، قائم شهر، قزوین، کرمان ، اصفهان (خوراسگان)، تهران شمال، تهران مرکزی، زاهدان، ساوه، علی اباد کتول، همدان، اردبیل، بجنورد، بروجرد، تبریز، تهران جنوب، زنجان، سمنان، نجف آباد، یاسوج، یزد
1401 آستارا، بناب، بیرجند، دهاقان، رشت، رفسنجان، رودهن، سنندج، سیرجان، شوشتر، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، قائم شهر، قزوین، کرمان ، اصفهان (خوراسگان)، تهران شمال، تهران مرکزی، زاهدان، ساوه، علی اباد کتول، همدان، اردبیل، بجنورد، بروجرد، تبریز، تهران جنوب، زنجان، سمنان، نجف آباد، یاسوج، یزد
 
رشته مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1391 کرمان
1392 کرمان
1393 کرمان
1393-تکمیل ظرفیت1 کرمان، قزوین
1393-تکمیل ظرفیت2 تهران مرکزی
1394 تهران مرکزی، قزوین، کرمان
1394-تکمیل ظرفیت1 کرمان
1395 تهران مرکزی، قزوین، کرمان، علوم و تحقیقات، الکترونیکی، اصفهان (خوراسگان)، آستارا، ارومیه
1395-تکمیل ظرفیت قائم شهر، کرمان، علوم و تحقیقات، اصفهان(خوراسگان)، آستارا، گرگان، الکترونیکی
1396 تهران مرکزی، قزوین، کرمان، علوم و تحقیقات، اصفهان (خوراسگان)، آستارا، تهران جنوب، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، رفسنجان، ساری، ساوه، شوشتر، قائم شهر، گرگان، همدان
1397 تهران مرکزی، قزوین، کرمان، علوم و تحقیقات، اصفهان (خوراسگان)، آستارا، تهران جنوب، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، رفسنجان، ساری، ساوه، شوشتر، قائم شهر، گرگان، همدان
1398 تهران مرکزی، قزوین، کرمان، علوم و تحقیقات، اصفهان (خوراسگان)، آستارا، تهران جنوب، تهران جنوب ( مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، رفسنجان، ساری، ساوه، شوشتر، قائم شهر، گرگان، همدان
1399 تهران مرکزی، قزوین، کرمان، علوم و تحقیقات، اصفهان (خوراسگان)، آستارا، تهران جنوب، تهران شمال، رفسنجان، ساری، ساوه، شوشتر، قائم شهر، گرگان، همدان، ارومیه
1400 تهران مرکزی، قزوین، کرمان، علوم و تحقیقات، اصفهان (خوراسگان)، آستارا، تهران جنوب، تهران شمال، رفسنجان، ساری، ساوه، شوشتر، قائم شهر، گرگان، همدان، ارومیه
1401 تهران مرکزی، قزوین، کرمان، علوم و تحقیقات، اصفهان (خوراسگان)، آستارا، تهران جنوب، تهران شمال، رفسنجان، ساری، ساوه، شوشتر، قائم شهر، گرگان، همدان، ارومیه
 
رشته مدیریت دولتی-رفتار سازمانی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1391 کرمان
1392 کرمان
1393 کرمان
1393-تکمیل ظرفیت1 کرمان، قزوین
1393-تکمیل ظرفیت2 چالوس
1394 کرمان، قزوین، چالوس
1394-تکمیل ظرفیت1 کرمان
1394-تکمیل ظرفیت2 علی اباد کتول
1395 کرمان، قزوین، چالوس، رشت، علی آبادکتول، علوم و تحقیقات
1395-تکمیل ظرفیت کرمان، علوم و تحقیقات، چالوس
1396 کرمان، قزوین، چالوس، رشت، علی آبادکتول، علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی، رودهن، زاهدان، ساری، سمنان، سنندج، فیروزکوه
1397 کرمان، قزوین، چالوس، رشت، علی آبادکتول، علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی، رودهن، زاهدان، ساری، سمنان، سنندج، فیروزکوه
1398 کرمان، قزوین، چالوس، رشت، علی آبادکتول، علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی، رودهن، زاهدان، ساری، سمنان، سنندج، فیروزکوه
1399 کرمان، قزوین، چالوس، رشت، علی آبادکتول، علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی، رودهن، زاهدان، ساری، سمنان، سنندج، فیروزکوه، تبریز، همدان
1400 کرمان، قزوین، چالوس، رشت، علی آبادکتول، علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، اصفهان (خوراسگان)، رودهن، زاهدان، ساری، سمنان، سنندج، فیروزکوه، تبریز، همدان
1401 کرمان، قزوین، چالوس، رشت، علی آبادکتول، علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، اصفهان (خوراسگان)، رودهن، زاهدان، ساری، سمنان، سنندج، فیروزکوه، تبریز، همدان
 
رشته مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1391 کرمان
1392 کرمان
1393 کرمان
1393-تکمیل ظرفیت1 کرمان
1394 کرمان
1394-تکمیل ظرفیت1 کرمان، بناب
1395 کرمان، بناب، قائم شهر، اصفهان (خوراسگان)، علوم و تحقیقات
1395-تکمیل ظرفیت کرمان، قائم شهر، اصفهان(خوراسگان)
1396 کرمان، بناب، قائم شهر، اصفهان (خوراسگان)، علوم و تحقیقات، اردبیل، امارات متحده عربی، دهاقان، ساری
1397 کرمان، بناب، قائم شهر، اصفهان (خوراسگان)، علوم و تحقیقات، اردبیل، امارات متحده عربی، دهاقان، ساری
1398 کرمان، بناب، قائم شهر، اصفهان (خوراسگان)، علوم و تحقیقات، اردبیل، امارات متحده عربی، دهاقان، ساری
1399 کرمان، بناب، قائم شهر، اصفهان (خوراسگان)، علوم و تحقیقات، اردبیل، امارات متحده عربی، دهاقان، ساری
1400 کرمان، بناب، قائم شهر، اصفهان (خوراسگان)، علوم و تحقیقات، اردبیل، دهاقان، ساری
1401 کرمان، بناب، قائم شهر، اصفهان (خوراسگان)، علوم و تحقیقات، اردبیل، دهاقان، ساری
 
 
 
      
رشته مدیریت صنعتی – گرایشهای مدیریت تولید و عملیات، مدیریت سیستم ها، تحقیق در عملیات
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجانشرقی
1390 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
1391 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
1392 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، امارات متحده عربی، اصفهان(خوراسگان)، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، رودهن، زنجان، ساوه، سنندج، فیروزکوه، قزوین، قم، کرمانشاه، مسجدسلیمان، یزد
1393-تکمیل ظرفیت2 نجف آباد، امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، اصفهان(خوراسگان)، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، رودهن، زنجان، ساوه، سنندج، فیروزکوه، قزوین، قم، کرمانشاه، مسجدسلیمان، یزد، تبریز، نجف آباد
1394-تکمیل ظرفیت1 تبریز، زنجان، ساوه، امارات متحده عربی
1395 گرایش مالی:
ابهر، اسلامشهر، الکترونیکی، امارات متحده عربی، بابل، تبریز، تهران جنوب، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران مرکزی، دهاقان، رشت، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، رودهن، شهرقدس، علوم و تحقیقات، علی اباد کتول، قزوین، کاشان، مسجدسلیمان، نجف آباد
گرایش تحقیق در عملیات:
علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، الکترونیکی، امارات متحده عربی، تبریز،  قزوین، نجف آباد، رودهن، زنجان، فیروزکوه، یزد، واحد آکسفورد (دوره مشترک با واحد تهران مرکزی)
گرایش استراتژی صنعتی:

علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، الکترونیکی، امارات متحده عربی، تبریز،  قزوین، نجف آباد

گرایش مدیریت سیستمها:
علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، الکترونیکی، امارات متحده عربی، تبریز،  قزوین، نجف آباد
گرایش تولید و عملیات:
علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، الکترونیکی، امارات متحده عربی، تبریز،  قزوین، نجف آباد، رودهن، زنجان، فیروزکوه، یزد
1395-تکمیل ظرفیت گرایش مالی:
تهران شمال، علوم و تحقیقات، تبریز، رودهن، کرج، کاشان، اراک، نجف آباد، قم، مسجدسلیمان، دهاقان، علی آبادکتول، ابهر، قزوین، امارات متحده عربی، الکترونیکی، رشت(پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)
گرایش تحقیق در عملیات:
تهران مرکزی، تهران جنوب، علوم و تحقیقات، تهران شمال، یزد، فیروزکوه، قزوین، تبریز، امارات متحده عربی، الکترونیکی، آکسفورد(دوره مشترک با واحد تهران مرکزی)
گرایش استراتژی صنعتی:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، قزوین، امارات متحده عربی، الکترونیکی، تبریز
گرایش مدیریت سیستمها:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، سنندج، قزوین، امارات متحده عربی، الکترونیکی، تبریز
گرایش تولید و عملیات:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، تهران جنوب، قزوین، امارات متحده عربی، تبریز، رودهن، رشت، نجف آباد، الکترونیکی، یزد، فیروزکوه
1396 گرایش مالی:
تهران شمال، علوم و تحقیقات، تبریز، رودهن، کرج، کاشان، اراک، نجف آباد، قم، مسجدسلیمان، دهاقان، علی آبادکتول، ابهر، قزوین، امارات متحده عربی، رشت، تهران جنوب، رشت(پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)، بابل، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)
گرایش تحقیق در عملیات:
تهران مرکزی، تهران جنوب، علوم و تحقیقات، تهران شمال، یزد، فیروزکوه، قزوین، تبریز، امارات متحده عربی
گرایش استراتژی صنعتی:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، قزوین، امارات متحده عربی، تبریز، تهران جنوب
گرایش مدیریت سیستمها:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، سنندج، قزوین، امارات متحده عربی، تبریز، تهران جنوب
گرایش تولید و عملیات:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، تهران جنوب، قزوین، امارات متحده عربی، تبریز، رودهن، رشت، نجف آباد، یزد، فیروزکوه، تبریز (پردیس مجتمع بین الملل تبریز)، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندر انزلی)
1397 گرایش مالی:
تهران شمال، علوم و تحقیقات، تبریز، رودهن، کرج، کاشان، اراک، نجف آباد، قم، مسجدسلیمان، دهاقان، علی آبادکتول، ابهر، قزوین، امارات متحده عربی، رشت، تهران جنوب، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)، بابل، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)
گرایش تحقیق در عملیات:
تهران مرکزی، تهران جنوب، علوم و تحقیقات، تهران شمال، یزد، فیروزکوه، قزوین، تبریز، امارات متحده عربی
گرایش استراتژی صنعتی:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، قزوین، تبریز، تهران جنوب
گرایش مدیریت سیستمها:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، سنندج، قزوین، تبریز، تهران جنوب
گرایش تولید و عملیات:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، تهران جنوب، قزوین، امارات متحده عربی، تبریز، رودهن، رشت، نجف آباد، یزد، فیروزکوه
1398 گرایش مالی:
تهران شمال، علوم و تحقیقات، تبریز، رودهن، کرج، کاشان، اراک، نجف آباد، قم، مسجدسلیمان، دهاقان، علی آبادکتول، ابهر، قزوین، امارات متحده عربی، رشت، تهران جنوب، تهران جنوب(مرکز بین المللی کیش)، بابل، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، رشت (مرکز بین المللی بندرانزلی)، علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات کرمان)
گرایش تحقیق در عملیات:
تهران مرکزی، تهران جنوب، علوم و تحقیقات، تهران شمال، یزد، فیروزکوه، قزوین، تبریز، امارات متحده عربی
گرایش استراتژی صنعتی:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، قزوین، تبریز، تهران جنوب
گرایش مدیریت سیستمها:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، سنندج، قزوین، تبریز، تهران جنوب
گرایش تولید و عملیات:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، تهران جنوب، قزوین، امارات متحده عربی، تبریز، رودهن، رشت، نجف آباد، یزد، فیروزکوه
1399
گرایش تحقیق در عملیات:
تهران مرکزی، تهران جنوب، علوم و تحقیقات، تهران شمال، یزد، فیروزکوه، قزوین، تبریز، امارات متحده عربی، اصفهان (خوراسگان)، زنجان
گرایش استراتژی صنعتی:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، قزوین، تبریز، تهران جنوب
گرایش مدیریت سیستمها:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، سنندج، قزوین، تبریز، تهران جنوب
گرایش تولید و عملیات:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، تهران جنوب، قزوین، امارات متحده عربی، تبریز، رودهن، رشت، نجف آباد، یزد، فیروزکوه
1400
گرایش تحقیق در عملیات:
تهران مرکزی، تهران جنوب، علوم و تحقیقات، تهران شمال، یزد، فیروزکوه، قزوین، تبریز، اصفهان (خوراسگان)، زنجان
گرایش استراتژی صنعتی:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، قزوین، تبریز، تهران جنوب
گرایش مدیریت سیستمها:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، سنندج، قزوین، تبریز، تهران جنوب
گرایش تولید و عملیات:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، تهران جنوب، قزوین، تبریز، رودهن، رشت، نجف آباد، یزد، فیروزکوه
1401
گرایش تحقیق در عملیات:
تهران مرکزی، تهران جنوب، علوم و تحقیقات، تهران شمال، یزد، فیروزکوه، قزوین، تبریز، اصفهان (خوراسگان)، زنجان
گرایش استراتژی صنعتی:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، قزوین، تبریز، تهران جنوب
گرایش مدیریت سیستمها:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، سنندج، قزوین، تبریز، تهران جنوب
گرایش تولید و عملیات:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران شمال، تهران جنوب، قزوین، تبریز، رودهن، رشت، نجف آباد، یزد، فیروزکوه

 
 
رشته مدیریت – مدیریت تولید و عملیات
1393-تکمیل ظرفیت1 قزوین
1394 قزوین
1394-تکمیل ظرفیت1 تبریز، فیروزکوه
1395 -
 
 
 
رشته مدیریت فناوری اطلاعات
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران
1393 علوم و تحقیقات تهران
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، اصفهان(خوراسگان)، الکترونیکی، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، قزوین، قم، همدان
1393-تکمیل ظرفیت2 الکترونیکی
1394 علوم و تحقیقات تهران، اصفهان(خوراسگان)، الکترونیکی، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، قزوین، قم، همدان
1394-تکمیل ظرفیت1 همدان، الکترونیکی
1394-تکمیل ظرفیت2 نجف اباد، لامرد
1395 علوم و تحقیقات تهران، الکترونیکی، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، قزوین، نجف آباد، همدان
1395-تکمیل ظرفیت علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، نجف آباد، قزوین، الکترونیکی
1396 گرایش کسب و کار هوشمند:
امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، قزوین، نجف آباد
گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، قزوین، نجف اباد
1397 گرایش کسب و کار هوشمند:
امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، قزوین، نجف آباد
گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، قزوین، نجف اباد
1398 گرایش کسب و کار هوشمند:
امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، قزوین، نجف آباد
گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، قزوین، نجف اباد
1399 گرایش کسب و کار هوشمند:
امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، قزوین، نجف آباد، تهران شمال
گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، قزوین، نجف اباد، همدان
1400 گرایش کسب و کار هوشمند:
تهران جنوب، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، قزوین، نجف آباد، تهران شمال
گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، قزوین، نجف اباد، همدان
1401 گرایش کسب و کار هوشمند:
تهران جنوب، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، قزوین، نجف آباد، تهران شمال
گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری:
تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، قزوین، نجف اباد، همدان
 
 
 
رشته مدیریت تکنولوژی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران مرکزی، رودهن
1393-تکمیل ظرفیت2 امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران مرکزی، رودهن
1394-تکمیل ظرفیت1 امارات متحده عربی
1395

مدیریت تکنولوژی:

علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران مرکزی، الکترونیکی

مدیریت تکنولوژی- مدیریت انتقال تکنولوژی:
تهران مرکزی
 
1395-تکمیل ظرفیت

مدیریت تکنولوژی:
تهران مرکزی، رودهن، امارات متحده عربی، الکترونیکی

مدیریت تکنولوژی- مدیریت انتقال تکنولوژی:
الکترونیکی
1396

مدیریت تکنولوژی- مدیریت نوآوری:
علوم و تحقیقات، رودهن

مدیریت تکنولوژی- مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی:
امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات
مدیریت تکنولوژی- تحقیق و توسعه
علوم و تحقیقات
1397

مدیریت تکنولوژی- مدیریت نوآوری:
علوم و تحقیقات، رودهن

مدیریت تکنولوژی- مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی:
تهران جنوب، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات
مدیریت تکنولوژی- مدیریت تحقیق و توسعه
علوم و تحقیقات
1398

مدیریت تکنولوژی- مدیریت نوآوری:
علوم و تحقیقات، رودهن

مدیریت تکنولوژی- مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی:
تهران جنوب، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات
مدیریت تکنولوژی- مدیریت تحقیق و توسعه
علوم و تحقیقات
1399

مدیریت تکنولوژی- مدیریت نوآوری:
علوم و تحقیقات، رودهن

مدیریت تکنولوژی- مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی:
تهران جنوب، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، دهاقان، رودهن
مدیریت تکنولوژی- مدیریت تحقیق و توسعه
علوم و تحقیقات
1400

مدیریت تکنولوژی- مدیریت نوآوری:
علوم و تحقیقات، رودهن

مدیریت تکنولوژی- مدیریت انتقال تکنولوژی:
تهران جنوب، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، دهاقان، رودهن
مدیریت تکنولوژی- مدیریت تحقیق و توسعه
علوم و تحقیقات
1401

مدیریت تکنولوژی- مدیریت نوآوری:
علوم و تحقیقات، رودهن

مدیریت تکنولوژی- مدیریت انتقال تکنولوژی:
تهران جنوب، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، دهاقان، رودهن
مدیریت تکنولوژی- مدیریت تحقیق و توسعه
علوم و تحقیقات
 
 
 
رشته مدیریت- مدیریت مالی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، رشت، قم، مسجد سلیمان، کرمانشاه، قزوین، ایلام، الکترونیکی، مرکز بین المللی کیش
1393-تکمیل ظرفیت2 علی آبادکتول، مرکز بین الملل کیش، الکترونیکی، امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، رشت، قم، مسجد سلیمان، کرمانشاه، قزوین، ایلام، الکترونیکی، مرکز بین المللی کیش، علی آبادکتول
1394-تکمیل ظرفیت1 الکترونیکی، مسجدسلیمان، مرکز بین المللی کیش، امارات متحده عربی
1395 مالی - بانکداری:
علوم و تحقیقات
مالی - بیمه :
علوم و تحقیقات ، تهران جنوب
مالی - حقوق مالی:
علوم و تحقیقات
مالی- مالی بین المللی:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی
مالی - مهندسی مالی:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، علی اباد کتول، دهاقان
1395-تکمیل ظرفیت مالی - بانکداری:
علوم و تحقیقات
مالی - بیمه :
علوم و تحقیقات ، تهران جنوب
مالی - حقوق مالی:
علوم و تحقیقات
مالی- مالی بین المللی:
الکترونیکی، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات
مالی - مهندسی مالی:
تبریز، یزد، سنندج، رودهن، کرج، کاشان، رشت، اراک، فیروزکوه، مراغه، قم، علی آبادکتول، قزوین، امارات متحده عربی، الکترونیکی، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)
1396 مالی - بانکداری:
علوم و تحقیقات
مالی - بیمه :
علوم و تحقیقات ، تهران جنوب
مالی - حقوق مالی:
علوم و تحقیقات
مالی- مالی بین الملل:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، امارات متحده عربی
مالی - مهندسی مالی:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، علی اباد کتول، تبریز، یزد، سنندج، رودهن، کرج، کاشان، رشت، اراک، فیروزکوه، مراغه، قم، قزوین، امارات متحده عربی، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)، بابل، تهران شمال، شهر قدس
1397 مالی - بانکداری:
علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)
مالی - بیمه :
علوم و تحقیقات ، تهران جنوب
مالی - حقوق مالی:
علوم و تحقیقات
مالی- مالی بین الملل:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی
مالی - مهندسی مالی:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، علی اباد کتول، تبریز، یزد، سنندج، رودهن، کرج، کاشان، رشت، اراک، فیروزکوه، مراغه، قم، قزوین، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)، بابل، تهران شمال، شهر قدس
1398 مالی - بانکداری:
علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)
مالی - بیمه :
علوم و تحقیقات ، تهران جنوب
مالی - حقوق مالی:
علوم و تحقیقات
مالی- مالی بین الملل:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی
مالی - مهندسی مالی:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، علی اباد کتول، تبریز، یزد، سنندج، رودهن، کرج، کاشان، رشت، اراک، فیروزکوه، مراغه، قم، قزوین، تهران جنوب(مرکز بین المللی کیش)، بابل، تهران شمال، شهر قدس
1399 مالی - بانکداری:
علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)
مالی - بیمه :
علوم و تحقیقات ، تهران جنوب
مالی - حقوق مالی:
علوم و تحقیقات
مالی- مالی بین المللی:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی
مالی - مهندسی مالی:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، علی اباد کتول، تبریز، یزد، سنندج، رودهن، کرج، کاشان، رشت، اراک، فیروزکوه، مراغه، قم، قزوین، بابل، تهران شمال، شهر قدس، ابهر، اسلامشهر، امارات متحده عربی، ایلام، دهاقان، رشت (مرکز بین المللی بندر انزلی)، علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات کرمان)، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، کرمانشاه، مسجد سلیمان، نجف آباد
1400 مالی - بانکداری:
علوم و تحقیقات
مالی - بیمه :
علوم و تحقیقات ، تهران جنوب
مالی - حقوق مالی:
علوم و تحقیقات
مالی- مالی بین المللی:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی
مالی - مهندسی مالی:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، علی اباد کتول، تبریز، یزد، سنندج، رودهن، کرج، کاشان، رشت، اراک، فیروزکوه، مراغه، قم، قزوین، بابل، تهران شمال، شهر قدس، ابهر، اسلامشهر، ایلام، دهاقان، کرمانشاه، مسجد سلیمان، نجف آباد
1401 مالی - بانکداری:
علوم و تحقیقات
مالی - بیمه :
علوم و تحقیقات ، تهران جنوب
مالی - حقوق مالی:
علوم و تحقیقات
مالی- مالی بین المللی:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی
مالی - مهندسی مالی:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، علی اباد کتول، تبریز، یزد، سنندج، رودهن، کرج، کاشان، رشت، اراک، فیروزکوه، مراغه، قم، قزوین، بابل، تهران شمال، شهر قدس، ابهر، اسلامشهر، ایلام، دهاقان، کرمانشاه، مسجد سلیمان، نجف آباد
 
 
 
رشته کارآفرینی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1392-تکمیل ظرفیت1 قزوین
1396 امارات متحده عربی، تهران مرکزی، چالوس، دهاقان، ساری، علوم و تحقیقات، علی آباد کتول، قزوین
1397 امارات متحده عربی، تهران مرکزی، چالوس، دهاقان، ساری، علوم و تحقیقات، علی آباد کتول، قزوین
1398 امارات متحده عربی، تهران مرکزی، چالوس، دهاقان، ساری، علوم و تحقیقات، علی آباد کتول، قزوین
1399 امارات متحده عربی، تهران مرکزی، چالوس، دهاقان، ساری، علوم و تحقیقات، علی آباد کتول، قزوین، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)
1400 تهران مرکزی، چالوس، دهاقان، ساری، علوم و تحقیقات، علی آباد کتول، قزوین
1401 تهران مرکزی، چالوس، دهاقان، ساری، علوم و تحقیقات، علی آباد کتول، قزوین
 
رشته کارآفرینی- آموزش عالی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1392 علی آبادکتول (تکمیل ظرفیت1)
1393 علی آبادکتول
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1394 علی آبادکتول،  قزوین
1394-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول
1395 علی آبادکتول، قزوین، علوم تحقیقات،  ساری، تهران مرکزی، دهاقان
1395-تکمیل ظرفیت تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، چالوس، الکترونیکی، دهاقان، ساری، قزوین
 
رشته کارآفرینی- توسعه
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1392 علی آبادکتول (تکمیل ظرفیت1)
1393 علی آبادکتول، قزوین
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1394 علی آبادکتول، قزوین
1395 علی آبادکتول، قزوین
1395-تکمیل ظرفیت قزوین
 
رشته کارآفرینی- فناوری
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1392 علی آبادکتول (تکمیل ظرفیت1)
1393 علی آبادکتول، قزوین
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1394 علی آبادکتول، قزوین
1395 علوم تحقیقات، علی آبادکتول، قزوین
1395-تکمیل ظرفیت علوم و تحقیقات
 
رشته کارآفرینی- بین الملل
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1393 قزوین
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1393-تکمیل ظرفیت2 تهران مرکزی
1394 تهران مرکزی، علی آبادکتول، قزوین
1395 تهران مرکزی، علی آبادکتول، قزوین، دهاقان،  الکترونیکی
1395-تکمیل ظرفیت علی آبادکتول، دهاقان، الکترونیکی
 
رشته کارآفرینی- کسب و کار
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1393 قزوین
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1394 علی آبادکتول، قزوین
1395 علی آبادکتول، قزوین، علوم تحقیقات
1395-تکمیل ظرفیت علی آبادکتول، علوم و تحقیقات، چالوس
 
رشته کارآفرینی- بخش عمومی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1394 علی آبادکتول، قزوین
1394-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول
1395 علوم تحقیقات، علی آبادکتول، قزوین
1395-تکمیل ظرفیت علوم تحقیقات، علی آبادکتول، قزوین
 
رشته کارآفرینی- سازمانی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1394 علی آبادکتول، قزوین
1395 علی آبادکتول، قزوین

 
 
رشته مدیریت رسانه
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران
1393 علوم و تحقیقات تهران
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، سمنان، یزد، اصفهان (خوراسگان)
1393-تکمیل ظرفیت2 نجف آباد
1394 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، سمنان، یزد، اصفهان (خوراسگان)، نجف آباد
1394-تکمیل ظرفیت1 یزد، نجف آباد
1395 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، یزد، اصفهان (خوراسگان)، نجف آباد،  الکترونیکی، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، دماوند
1395-تکمیل ظرفیت علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، یزد، قائم شهر، سمنان، اصفهان(خوراسگان)، الکترونیکی
1396 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، یزد، اصفهان (خوراسگان)، دماوند، سمنان ، قائم شهر
1397 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، یزد، اصفهان (خوراسگان)، دماوند، سمنان ، قائم شهر
1398 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، یزد، اصفهان (خوراسگان)، دماوند، سمنان ، قائم شهر
1399 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، یزد، اصفهان (خوراسگان)، دماوند، سمنان ، قائم شهر، تهران جنوب، تهران غرب، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، نجف آباد
1400 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، یزد، اصفهان (خوراسگان)، دماوند، سمنان ، قائم شهر، تهران جنوب، تهران غرب، نجف آباد
1401 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، یزد، اصفهان (خوراسگان)، دماوند، سمنان ، قائم شهر، تهران جنوب، تهران غرب، نجف آباد

 
 
رشته مدیریت آموزشی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن
1390 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن
1391 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن
1392 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی،تهران جنوب ، تهران شمال ، تهران مرکزی، دماوند، اردبیل، اهواز، بابل، بندرعباس، تبریز، خرم آباد، زنجان، سنندج، قم، کرج، کرمانشاه، گرگان، نیشابور
1393-تکمیل ظرفیت2 تهران غرب، گرمسار، تنکابن، امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی،تهران جنوب ، تهران شمال ، تهران مرکزی، دماوند، اردبیل، اهواز، بابل، بندرعباس، تبریز، خرم آباد، زنجان، سنندج، قم، کرج، کرمانشاه، گرگان، نیشابور، تهران غرب، گرمسار، تنکابن
1394-تکمیل ظرفیت1 بابل، امارات متحده عربی
1394-تکمیل ظرفیت2 مرند، تربت حیدریه، کازرون، مرودشت، میانه، اسلامشهر
1395 اردبیل، ارومیه، اسلامشهر، اصفهان (خوراسگان)، الکترونیکی، امارات متحده عربی، اهواز، بجنورد، تبریز، تنکابن، تهران جنوب ، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران غرب، تهران مرکزی، خرم اباد، رودهن، زنجان، ساری، سنندج، علوم و تحقیقات، کازرون، کرج ، کرمانشاه، گرمسار، مرند، مرودشت، مشهد ، نیشابور
1395-تکمیل ظرفیت تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تبریز، ارومیه، سنندج، اردبیل، تربت حیدریه، کازرون، قم، اصفهان(خوراسگان)، بجنورد، امارات متحده عربی، الکترونیکی، اهواز، زنجان، خرم آباد، بابل، گرگان، مرودشت، دماوند، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)
1396 اردبیل، ارومیه، اسلامشهر، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی، اهواز، بجنورد، تبریز، تنکابن، تهران جنوب ، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران غرب، تهران مرکزی، خرم اباد، رودهن، زنجان، ساری، سنندج، علوم و تحقیقات، کازرون، کرج ، کرمانشاه، گرمسار، مرند، مرودشت، مشهد ، نیشابور، بابل، بندرعباس، تربت حیدریه، دماوند، قم، گرگان
1397 اردبیل، ارومیه، اسلامشهر، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی، اهواز، بجنورد، تبریز، تنکابن، تهران جنوب ، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران غرب، تهران مرکزی، خرم اباد، رودهن، زنجان، ساری، سنندج، علوم و تحقیقات، کازرون، کرج ، کرمانشاه، گرمسار، مرند، مرودشت، مشهد ، نیشابور، بابل، بندرعباس، تربت حیدریه، دماوند، قم، گرگان
1398 اردبیل، ارومیه، اسلامشهر، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی، اهواز، بجنورد، تبریز، تنکابن، تهران جنوب ، تهران جنوب (مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران غرب، تهران مرکزی، خرم اباد، رودهن، زنجان، ساری، سنندج، علوم و تحقیقات، کازرون، کرج ، کرمانشاه، گرمسار، مرند، مرودشت، مشهد ، نیشابور، بابل، بندرعباس، تربت حیدریه، دماوند، قم، گرگان، علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات کرمان)
1399 اردبیل، ارومیه، اسلامشهر، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی، اهواز، بجنورد، تبریز، تنکابن، تهران جنوب ، تهران شمال، تهران غرب، تهران مرکزی، خرم اباد، رودهن، زنجان، ساری، سنندج، علوم و تحقیقات، کازرون، کرج ، کرمانشاه، گرمسار، مرند، مرودشت، مشهد ، نیشابور، بابل، بندرعباس، تربت حیدریه، دماوند، قم، گرگان، علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات کرمان)
1400 اردبیل، ارومیه، اسلامشهر، اصفهان (خوراسگان)، اهواز، بجنورد، تبریز، تنکابن، تهران جنوب ، تهران شمال، تهران غرب، تهران مرکزی، خرم اباد، رودهن، زنجان، ساری، سنندج، علوم و تحقیقات، کازرون، کرج ، کرمانشاه، گرمسار، مرند، مرودشت، مشهد ، نیشابور، بابل، بندرعباس، تربت حیدریه، دماوند، قم، گرگان
1401 اردبیل، ارومیه، اسلامشهر، اصفهان (خوراسگان)، اهواز، بجنورد، تبریز، تنکابن، تهران جنوب ، تهران شمال، تهران غرب، تهران مرکزی، خرم اباد، رودهن، زنجان، ساری، سنندج، علوم و تحقیقات، کازرون، کرج ، کرمانشاه، گرمسار، مرند، مرودشت، مشهد ، نیشابور، بابل، بندرعباس، تربت حیدریه، دماوند، قم، گرگان
 
 
 
رشته مدیریت آموزش عالی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران
1393 علوم و تحقیقات تهران
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، ساری
1394 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، ساری
1395 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، ساری،  تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)، رودهن، کرج
1395-تکمیل ظرفیت تهران مرکزی، تهران شمال، علوم و تحقیقات، تهران جنوب، کرج، اصفهان (خوراسگان)، الکترونیکی، رودهن
1396 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، ساری، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)، رودهن، کرج
1397 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، ساری، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)، رودهن، کرج
1398 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، ساری، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)، رودهن، کرج, علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی)
1399 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، ساری، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)، رودهن، کرج, علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی)
1400 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، ساری، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)، رودهن، کرج
1401 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، ساری، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)، رودهن، کرج
 
 
 
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی
1390 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی
1391 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی
1392 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی


رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1391 تهران مرکزی
1392 تهران مرکزی، پردیس علوم و تحقیقات البرز (تکمیل ظرفیت1)
1393 تهران مرکزی،  علوم و تحقیقات تهران، پردیس علوم و تحقیقات البرز
1393-تکمیل ظرفیت1 تهران جنوب، تهران شمال، شاهرود، آیت ا... آملی، اصفهان(خوراسگان)، بروجرد، ساری، سنندج، شوشتر، قزوین، کرمان، کرمانشاه، مشهد، همدان، یاسوج
1394 تهران مرکزی،  علوم و تحقیقات تهران، کرج، تهران جنوب، تهران شمال، شاهرود، آیت ا... آملی، اصفهان(خوراسگان)، بروجرد، ساری، سنندج، شوشتر، قزوین، کرمان، کرمانشاه، مشهد، همدان، یاسوج
1394-تکمیل ظرفیت1 تهران مرکزی، شوشتر
1395 الکترونیکی، بروجرد، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی ، ساری، شاهرود، شوشتر، علوم و تحقیقات، قزوین، کرج، کرمان، کرمانشاه، مشهد، مشهد (پردیس مجتمع بین الملل گلبهار)، همدان، یاسوج
1395-تکمیل ظرفیت شاهرود، کرمان، سنندج، مشهد، کرج، یاسوج، علوم و تحقیقات، همدان، کرمانشاه، شوشتر، قزوین، آیت ا... آملی ، مشهد(پردیس مجتمع بین الملل گلبهار)


 
رشته مدیریت ورزشی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 اسلامشهر، اصفهان (خوراسگان)، تبریز، تهران شمال، جهرم، دامغان، ساری، شوشتر، شیراز, علی ابادکتول، قزوین، کرج، کرمانشاه، گرگان، مبارکه، مشهد، میانه، نجف آباد، همدان
1395-تکمیل ظرفیت تبریز، مشهد، کرج، نجف آباد، همدان، گرگان، اصفهان(خوراسگان) ، علی آبادکتول ، مبارکه، قزوین، جهرم، آیت ا... آملی
1397 مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد خراسان، واحد ایت ا... آملی، واحد اردبیل، واحد اصفهان-خوراسگان ، واحد بروجرد، واحد تبریز، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد تهران مرکزی، واحد جهرم، واحد دامغان، واحد ساری، واحد سنندج، واحد شاهرود، واحد شوشتر، واحد شیراز، واحد علوم و تحقیقات، واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز اموزش بین المللی قشم، واحد علی آباد کتول، واحد قزوین، واحد کرج، واحد کرمان، واحد کرمانشاه، واحد گرگان، واحد مبارکه، واحد مشهد، واحد نجف آباد، واحد همدان، واحد یاسوج
1398 مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد خراسان، واحد ایت ا... آملی، واحد اردبیل، واحد اصفهان-خوراسگان ، واحد بروجرد، واحد تبریز، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد تهران مرکزی، واحد جهرم، واحد دامغان، واحد ساری، واحد سنندج، واحد شاهرود، واحد شوشتر، واحد شیراز، واحد علوم و تحقیقات، واحد علوم و تحقیقات(مرکز اموزش بین المللی قشم)، واحد علی آباد کتول، واحد قزوین، واحد کرج، واحد کرمان، واحد کرمانشاه، واحد گرگان، واحد مبارکه، واحد مشهد، واحد نجف آباد، واحد همدان، واحد یاسوج
1399 واحد مشهد (مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان)، واحد ایت ا... آملی، واحد اردبیل، واحد اصفهان-خوراسگان ، واحد بروجرد، واحد تبریز، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد تهران مرکزی، واحد جهرم، واحد دامغان، واحد ساری، واحد سنندج، واحد شاهرود، واحد شوشتر، واحد شیراز، واحد علوم و تحقیقات، واحد علوم و تحقیقات(مرکز اموزش بین المللی قشم)، واحد علی آباد کتول، واحد قزوین، واحد کرج، واحد کرمان، واحد کرمانشاه، واحد گرگان، واحد مبارکه، واحد مشهد، واحد نجف آباد، واحد همدان، واحد یاسوج، میانه، رشت، اسلامشهر
1400 واحد ایت ا... آملی، واحد اردبیل، واحد اصفهان-خوراسگان ، واحد بروجرد، واحد تبریز، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد تهران مرکزی، واحد جهرم، واحد دامغان، واحد ساری، واحد سنندج، واحد شاهرود، واحد شوشتر، واحد شیراز، واحد علوم و تحقیقات، واحد علی آباد کتول، واحد قزوین، واحد کرج، واحد کرمان، واحد کرمانشاه، واحد گرگان، واحد مبارکه، واحد مشهد، واحد نجف آباد، واحد همدان، واحد یاسوج، میانه، رشت، اسلامشهر
1401 واحد ایت ا... آملی، واحد اردبیل، واحد اصفهان-خوراسگان ، واحد بروجرد، واحد تبریز، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد تهران مرکزی، واحد جهرم، واحد دامغان، واحد ساری، واحد سنندج، واحد شاهرود، واحد شوشتر، واحد شیراز، واحد علوم و تحقیقات، واحد علی آباد کتول، واحد قزوین، واحد کرج، واحد کرمان، واحد کرمانشاه، واحد گرگان، واحد مبارکه، واحد مشهد، واحد نجف آباد، واحد همدان، واحد یاسوج، میانه، رشت، اسلامشهر
 

رشته مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1394-تکمیل ظرفیت1 بروجرد
1395 بروجرد، اردبیل، قزوین
1395-تکمیل ظرفیت تهران مرکزی، سنندج، مشهد، بروجرد، کرج، اردبیل، دامغان، همدان، اصفهان(خوراسگان)، ساری، قزوین، الکترونیکی
1396 تهران مرکزی، سنندج، مشهد، بروجرد، کرج، اردبیل، دامغان، همدان، اصفهان (خوراسگان)، ساری، قزوین، آیت ا... آملی، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، جهرم، شاهرود ، شوشتر، شیراز، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)، علی آباد کتول، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مبارکه، مشهد (پردیس مجتمع بین الملل گلبهار)، نجف آباد، یاسوج
 
رشته مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395-تکمیل ظرفیت تهران مرکزی، الکترونیکی
1396 تهران مرکزی، اصفهان (خوراسگان)، تهران جنوب، ساری، شیراز، علوم و تحقیقات، کرمان، نجف اباد، همدان

رشته مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395-تکمیل ظرفیت تهران مرکزی، الکترونیکی
1396 تهران مرکزی، آیت الله آملی، اصفهان (خوراسگان)، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، ساری، سنندج، شیراز، علوم و تحقیقات، علی آبادکتول، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، نجف آباد، همدان


رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران شمال
1393-تکمیل ظرفیت2 امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)
1394-تکمیل ظرفیت1 امارات متحده عربی
1395 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)
1395-تکمیل ظرفیت تهران جنوب، تهران شمال، اصفهان(خوراسگان)، امارات متحده عربی
1396 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)
1397 علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)، واحد علوم و تحقیقات (پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)
1398 علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)، واحد علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، واحد علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات فارس)
1399 علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)، واحد علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، واحد علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات فارس)
1400 علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)
1401 علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)
 
 
 
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران
1393 علوم و تحقیقات تهران
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، سمنان، شیراز، ساری
1394 علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، سمنان، شیراز، ساری
1395 علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، سمنان، شیراز، ساری
1395 تکمیل ظرفیت علوم و تحقیقات، سمنان
 
 
 
رشته مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران
1393 علوم و تحقیقات تهران
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، تهران شمال، رودهن
1394 علوم و تحقیقات تهران، تهران شمال، رودهن
1394-تکمیل ظرفیت1 تهران شمال
1395 علوم و تحقیقات تهران، تهران شمال، رودهن، بندرعباس
1395-تکمیل ظرفیت علوم و تحقیقات تهران، تهران شمال، رودهن
1396 علوم و تحقیقات تهران، تهران شمال، رودهن، بندرعباس
1397 علوم و تحقیقات تهران، تهران شمال، رودهن، بندرعباس
1398 علوم و تحقیقات تهران، تهران شمال، رودهن، بندرعباس
1399 علوم و تحقیقات تهران، تهران شمال، رودهن، بندرعباس
 
 
رشته مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران
1393 علوم و تحقیقات تهران
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران
1394 علوم و تحقیقات تهران
1395 علوم و تحقیقات تهران
1395-تکمیل ظرفیت علوم و تحقیقات
1396 علوم و تحقیقات
1397 علوم و تحقیقات
1398 علوم و تحقیقات
1399 علوم و تحقیقات

رشته مدیریت محیط زیست – اقتصاد محیط زیست
سال دانشگاههای دارای پذیرش (94 و بعد آن)*
1394 علوم و تحقیقات تهران
1395 علوم و تحقیقات تهران
1395-تکمیل ظرفیت علوم و تحقیقات
1396 علوم و تحقیقات
1397 علوم و تحقیقات
1398 علوم و تحقیقات
1399 علوم و تحقیقات

رشته حسابداری
سال دانشگاههای دارای پذیرش (94 و بعد آن)*
1394 علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکز، دماوند، مرکز بین المللی کیش، ارومیه، الکترونیکی، اهواز، بابل، بروجرد، بناب، بندرعباس، تبریز، رشت، زاهدان، ساری، سمنان، سنندج، سیرجان، شاهرود، شهرکرد، علیآبادکتول، قائم شهر، قزوین، قم، کاشان، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مبارکه، نیشابور، یاسوج، یزد
1394 تکمیل ظرفیت1 تبریز، قائم شهر، علی آبادکتول، سیرجان، الکترونیکی، مرکز بین المللی کیش
1394 تکمیل ظرفیت2 مرند، فیروکوه، نجف آباد، چالوس، تنکابن ، نور ، قاینات ، خمین
1395 ارومیه، اصفهان (خوراسگان)، الکترونیکی، اهواز،  اهواز (پردیس واحد بین المللی خرمشهر- خلیج فارس)، بابل، بروجرد، بناب، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، تنکابن، تهران جنوب، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران مرکزی، چالوس، خمین، دماوند، رشت ، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، زاهدان، زاهدان (پردیس واحد چابهار)، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شاهرود، شهرکرد، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، علی ابادکتول، فیروزکوه، قائم شهر، قاینات، قزوین، قم، کاشان، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مبارکه، مرند، نجف آباد، نور،  نیشابور، یزد
1395 تکمیل ظرفیت شاهرود، یزد، اهواز، کرمان، زاهدان، سنندج، بروجرد، کرج، کاشان، علوم و تحقیقات، مرند، بیرجند، شهرکرد، فیروزکوه، زنجان، بوشهر، نجف آباد، قم، بابل، تهران شمال، چالوس، تنکابن، اصفهان(خوراسگان)، مبارکه، نور، قاینات، الکترونیکی، رشت(پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)،  علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)، زاهدان(پردیس واحد چابهار)، اهواز(پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس)
1396 ارومیه، اصفهان (خوراسگان)، اهواز،  اهواز (پردیس واحد بین المللی خرمشهر- خلیج فارس)، بابل، بروجرد، بناب، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، تنکابن، تهران جنوب، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران مرکزی، چالوس، خمین، دماوند، رشت ، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، زاهدان، زاهدان (پردیس واحد چابهار)، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شاهرود، شهرکرد، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، علی ابادکتول، فیروزکوه، قائم شهر، قاینات، قزوین، قم، کاشان، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مبارکه، مرند، نجف آباد، نور،  نیشابور، یزد، امارات متحده عربی
1397 ارومیه، اصفهان (خوراسگان)، اهواز، بابل، بروجرد، بناب، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، تنکابن، تهران جنوب، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران مرکزی، چالوس، خمین، دماوند، رشت ، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شاهرود، شهرکرد، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، علی ابادکتول، فیروزکوه، قائم شهر، قاینات، قزوین، قم، کاشان، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مبارکه، مرند، نجف آباد، نور،  نیشابور، یزد، امارات متحده عربی
1398 ارومیه، اصفهان (خوراسگان)، اهواز، بابل، بروجرد، بناب، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، تنکابن، تهران جنوب، تهران جنوب (مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران مرکزی، چالوس، خمین، دماوند، رشت ، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شاهرود، شهرکرد، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، علی ابادکتول، فیروزکوه، قائم شهر، قاینات، قزوین، قم، کاشان، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مبارکه، مرند، نجف آباد، نور،  نیشابور، یزد، امارات متحده عربی، رشت (مرکز بین المللی بندر انزلی)
1399 ارومیه، اصفهان (خوراسگان)، اهواز، بابل، بروجرد، بناب، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، تنکابن، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، چالوس، خمین، دماوند، رشت ، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شاهرود، شهرکرد، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، علی ابادکتول، فیروزکوه، قائم شهر، قاینات، قزوین، قم، کاشان، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مبارکه، مرند، نجف آباد، نور،  نیشابور، یزد، امارات متحده عربی، رشت (مرکز بین المللی بندر انزلی)، سیرجان، یاسوج
1400 ارومیه، اصفهان (خوراسگان)، اهواز، بابل، بروجرد، بناب، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، تنکابن، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، چالوس، خمین، دماوند، رشت ، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شاهرود، شهرکرد، علوم و تحقیقات، علی ابادکتول، فیروزکوه، قائم شهر، قاینات، قزوین، قم، کاشان، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مبارکه، مرند، نجف آباد، نور، نیشابور، یزد، سیرجان، یاسوج
1401 ارومیه، اصفهان (خوراسگان)، اهواز، بابل، بروجرد، بناب، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، تنکابن، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، چالوس، خمین، دماوند، رشت ، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شاهرود، شهرکرد، علوم و تحقیقات، علی ابادکتول، فیروزکوه، قائم شهر، قاینات، قزوین، قم، کاشان، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مبارکه، مرند، نجف آباد، نور، نیشابور، یزد، سیرجان، یاسوج


* اطلاعات قبل از سال 94 این رشته در سایت درج نشده است. لیکن به منزله عدم پذیرش در سالهای قبل، نمی باشد.

توضیح: موارد مندرج در لیست بالا، مواردی است که از طرف دانشگاه در زمان ثبت نام اعلام شده است، لیکن ممکن است در برخی کدرشته ها پس از اعلام نتایج، به هر دلیلی (مانند تصویب نشدن آن کد رشته و نداشتن مجوز و ...) پذیرش صورت نگرفته باشد. همچنین ممکن است در روزهای آخر ثبت نام، دانشگاهی به لیست دانشگاههای پذیرش کننده، اضافه شده باشد که در لیست بالا به دلیل اینکه قبل از اضافه شدن آن کدرشته تهیه شده است، آورده نشده باشد.