شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 5,792
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,410,995
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 52
کاربران حاضر: 53


رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد/رشته مجموعه مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی دکتری سال 1391


مجموعه مدیریت

دوره تحصیلی نام دانشگاه نام گرایش توضیحات رتبه های دعوت شده به مصاحبه رتبه های دعوت نشده
روزانه دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون-تهران 90، 98، 117 140، 174، 175
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت محل تحصیل کرج 117، 118 231، 243، 286
روزانه دانشگاه اصفهان بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 174 211، 243، 284
روزانه دانشگاه اصفهان بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی 114، 174 211، 243، 284
روزانه دانشگاه شهید بهشتی بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازگانی گرایش مدیریت سیاست­ گذاری بازرگانی 48 50، 69، 90
روزانه دانشگاه شهید بهشتی بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست­گذاری بازرگانی-بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه - 303، 344، 611
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 48 ، 69 114، 117، 152
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست­گذاری بازرگانی 48، 50، 69، 90 114، 117، 128
روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی وابسته به جهاد دانشگاهی دولتی پژوهش محور 243، 261، 303 383، 398، 466
روزانه دانشگاه تهران دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم­گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران 98 152، 243، 261
روزانه دانشگاه تهران دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه- محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم - 261، 383، 398
روزانه دانشگاه تهران دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی- گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران 152 243، 261، 383
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی دولتی رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی 152، 175 261، 383، 398
روزانه مرکز آموزش مدیریت دولتی دولتی گرایش ارزشی-کاربردی-پژوهش محور 243، 261 303، 383، 398
روزانه موسسه آموزش عالی و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی دولتی عنوان رشته-مدیریت دولتی 175 243، 261، 303
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی صنعتی عنوان رشته مدیریت تکنولوژی بدون گرایش 140 174، 175، 187
روزانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات پژوهش محور عنوان رشته مدیریت فناوری اطلاعات 103، 135 259، 261، 303
روزانه دانشگاه تربیت مدرس فناوری اطلاعات عنوان رشته مدیریت فناوری اطلاعات 103 135، 140، 174
روزانه دانشگاه تهران فناوری اطلاعات محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران 50 103، 114، 135
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی فناوری اطلاعات عنوان رشته مدیریت فناوری اطلاعات 103، 135، 140 174، 175، 261
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیاست­گذاری علم و فناوری عنوان رشته سیاست­گذاری علم و فناوری - 98، 103، 114
روزانه دانشگاه تهران سیاست­گذاری علم و فناوری محل تحصیل دانشکده علوم و فنون-تهران 98، 103، 117، 128 175، 261، 284
روزانه سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران سیاست­گذاری علم و فناوری پژوهش محور 175 259، 261، 284
روزانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سیاست­گذاری علم و فناوری پژوهش محور عنوان رشته سیاست­گذاری علم و فناوری - 259، 261، 284
روزانه دانشگاه تهران مالی عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران - 90، 128، 284
روزانه دانشگاه تهران مالی عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه 128، 284 466، 580، 611
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مالی عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی - 90، 128، 261
روزانه پژوهشکده مهندسی بحران­ های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه منابع انسانی عنوان رشته مدیریت منابع انسانی-شیوه پژوهش محور - 303، 383، 466
روزانه دانشگاه اصفهان منابع انسانی شیوه پژوهش محور - 320، 383، 398
روزانه دانشگاه تهران منابع انسانی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی-محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم 128 128، 243، 261
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان منابع انسانی عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی - 303، 398، 424
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان منابع انسانی عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی- بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه 303، 466 580، 642، 672
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد منابع انسانی عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی 211 320، 383، 398
روزانه دانشگاه تهران تولید و عملیات عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران 50 98، 117، 140
روزانه دانشگاه تهران تولید و عملیات عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران- بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه 222، 231 259، 303، 310
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تولید و عملیات عنوان رشته مدیریت گرایش تولید و عملیات 98، 117 140، 187، 196
روزانه دانشگاه مازندران –بابلسر تولید و عملیات عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات 187، 196، 222 303، 310، 344
روزانه دانشگاه تربیت مدرس استراتژیک عنوان رشته مدیریت استراتژیک 48 50، 69، 90
روزانه دانشگاه شیراز سیستم­ها عنوان رشته مدیریت گرایش سیستم­ها - 231، 310، 344
روزانه دانشگاه سمنان بازاریابی بین­الملل   114 174، 211، 284
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تحقیق در عملیات   114، 118، 140 187، 196، 231
روزانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران - 114، 140، 187
روزانه دانشگاه سمنان تحقیق در عملیات   187، 196 222، 259، 303
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی تحقیق در عملیات عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات 118، 140 175، 187، 196
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات   187 303، 310، 344
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ای عنوان رشته مدیریت رسانه بدون گرایش-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران 114 117، 175، 243
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رفتار سازمانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی-محل تحصیل دانشکده مدیریت- تهران - 69، 98، 114
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رفتار سازمانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی-محل تحصیل دانشکده مدیریت- تهران- بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه 69، 128 303، 344، 383
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت رفتار سازمانی عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت رفتاری - 320، 383، 398
روزانه دانشگاه لرستان-خرم آباد مدیریت رفتار سازمانی گرایش­های رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی - 303، 320، 398
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی بازاریابی عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی- محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران - 48، 50، 90
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی بازاریابی عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی- محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه 69، 211، 284، 286، 303 466، 580، 585
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت رفتاری   - 286، 303، 320
روزانه دانشگاه شهید بهشتی مدیریت رفتاری عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت رفتاری - 117، 152، 243
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت رفتاری مدیریت -گرایش رفتاری 118، 152 243، 261، 344
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) سیستم ها مدیریت سیستمها- فقط مرد-برای اعضای رسمی سپاه یاافرادی که تازمان اعلام نتایج به عضویت این نهاد درآیند-سایر شرایط در دفترچه 196 -
روزانه دانشگاه صنعتی شریف مدیریت دکترای مدیریت بدون گرایش - 90، 98، 140
روزانه دانشگاه تهران فناوری اطلاعات بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه 135، 259، 310 466، 580، 672
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان مالی   - 489، 580، 611
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان سیاست گذاری بخش عمومی   - 489، 519، 580
روزانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه 222، 231، 259، 310 344، 466، 645
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان مدیریت رفتاری   - 489، 519، 580
شبانه دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-با اخذ شهریه-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون-تهران 90، 259، 261 303، 344، 383
شبانه دانشگاه تهران دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم ­گیری و خط­ مشی­گذاری عمومی-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران 243 466، 489، 591
شبانه دانشگاه تهران دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه-محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 261 466، 489، 591
شبانه دانشگاه تهران دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه-محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم - 466، 489، 591
شبانه دانشگاه تهران فناوری اطلاعات با اخذ شهریه-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران 135، 174 259، 261، 303
شبانه دانشگاه تهران سیاست­گذاری علم و فناوری با اخذ شهریه-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون-تهران 211 259، 286، 303
شبانه دانشگاه تهران مالی عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل دانشکده مدیریت -تهران - 261، 466، 489
شبانه دانشگاه تهران منابع انسانی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی-محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم - 489، 591، 611
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان منابع انسانی عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی - 466، 489، 519
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد منابع انسانی عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی - 466، 489، 519
شبانه دانشگاه تهران تولید و عملیات عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران 196، 222، 231 259، 261، 303
شبانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران 231 259، 261، 303
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات   - 310، 383، 466
شبانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ای عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت رسانه -محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران 175، 303 466، 591، 707
شبانه دانشگاه تهران مدیریت رفتار سازمانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران 152، 211 243، 261، 286
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت رفتار سازمانی عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت رفتاری - 466، 489، 519
شبانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی بازاریابی عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران 50، 90 174، 211، 243
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی 286 426، 466، 489
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران منابع انسانی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی 243 426، 466، 489
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت رفتار سازمانی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی 344 426، 466، 489
غیرانتفاعی دانشگاه علم و فرهنگ-تهران(غیرانتفاعی) مدیریت عنوان رشته مدیریت گردشگری 286، 344، 383، 426 489، 513، 580
غیرانتفاعی دانشگاه امام رضا(ع)-مشهد(غیرانتفاعی) مدیریت رسانه­ای پژوهش محور 426، 811، 842 911
بین­ الملل دانشگاه تهران مالی عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش - 611، 672
بین­ الملل دانشگاه تهران تولید و عملیات عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش 120، 310، 383 611، 642، 672
بین­ الملل دانشگاه تهران تحقیق در عملیات عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش 120، 310، 383 642، 672، 707
بین­ الملل دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ای عنوان رشته مدیریت رسانه ­ای بدون گرایش- محل تحصیل پردیس بین المللی کیش 120 707
بین ­الملل دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی بازاریابی عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس بین ­المللی کیش 120، 174، 286 489، 611، 842
 
 

2136-مجموعه کارآفرینی

دوره تحصیلی نام دانشگاه نام گرایش توضیحات رتبه های دعوت شده به مصاحبه رتبه های دعوت نشده
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار عنوان رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار 3، 8 43، 51، 56، 62
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار عنوان رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار- بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه - 43، 51، 56، 62
روزانه دانشگاه تهران سازمانی توسعه عنوان رشته کارآفرینی گرایش توسعه 3، 8 43، 51، 56، 62
روزانه دانشگاه تهران سازمانی توسعه عنوان رشته کارآفرینی گرایش سازمانی 3، 8 43، 51، 56، 62
روزانه دانشگاه تهران فناوری عنوان رشته کارآفرینی گرایش فناوری 3، 8 43، 51، 56، 62
روزانه دانشگاه تهران فناوری عنوان رشته کارآفرینی گرایش فناوری- بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه - 43، 51، 56، 62
شبانه دانشگاه تهران کسب و کار عنوان رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار - 43، 51، 56، 62
شبانه دانشگاه تهران سازمانی توسعه عنوان رشته کارآفرینی گرایش توسعه - 43، 51، 56، 62
شبانه دانشگاه تهران سازمانی توسعه عنوان رشته کارآفرینی گرایش سازمانی - 43، 51، 56، 62
شبانه دانشگاه تهران فناوری عنوان رشته کارآفرینی گرایش فناوری - 43، 51، 56، 62
 
 

2137-مجموعه آینده پژوهی

دوره تحصیلی نام دانشگاه نام گرایش توضیحات رتبه های دعوت شده به مصاحبه رتبه های دعوت نشده
روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی وابسته به جهاد دانشگاهی آینده پژوهی پژوهش محور 30 51، 67
روزانه دانشگاه بین­ المللی امام خمینی(ره)- قزوین آینده پژوهی عنوان رشته آینده پژوهی 3 30، 51، 67
روزانه دانشگاه تهران آینده پژوهی   3 30، 51، 67
روزانه دانشگاه تهران آینده پژوهی بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه 30، 51 67
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر آینده پژوهی عنوان رشته مهندسی آینده پژوهی 3 30، 51، 67
روزانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آینده پژوهی پژوهش محور عنوان رشته آینده پژوهی 3 30، 51، 67
شبانه دانشگاه تهران آینده پژوهی   - 30، 51
شبانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر آینده پژوهی عنوان رشته مهندسی آینده پژوهی 30 51
 
 
رتبه های دعوت شده به مصاحبه درج شده، نمونه هایی از افراد دعوت شده هستند و الزاما به معنای آخرین فرد یا افراد دعوت شده نمی باشند
رتبه های دعوت نشده به مصاحبه نمونه هایی از داوطلبانی هستند که علیرغم انتخاب آن کدرشته برای آن دعوت به مصاحبه نشده اند