شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 28 خرداد 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,077
بازدید دیروز: 25,133
بازدید کل: 153,136,766
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 40
کاربران حاضر: 40

ظرفیت پذیرش دوره های دکتری مجموعه های مختلف رشته مدیریت از سال 1396 تا 1402


مدیریت بازرگانی و راهبردی

سال تعداد کل شرکت کننده آخرین رتبه مجاز روزانه آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها ظرفیت روزانه ظرفیت سایر دوره ها (به جز دانشگاه ازاد) ظرفیت دانشگاه آزاد کل ظرفیت
سال 1397 9931 480 9269 51 67 175 293
سال 1398 8409 430 7354 46 56 143 245
سال 1399 6219 792 5745 66 67 185 318
سال 1400 7475 658 6763 55 50 171 276
سال 1401 7485 707 6586 59 56 171 286
سال 1402 7010 947 6214 82 92 176 350
 

مدیریت دولتی

سال تعداد کل شرکت کننده آخرین رتبه مجاز روزانه آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها ظرفیت روزانه ظرفیت سایر دوره ها (به جز دانشگاه ازاد) ظرفیت دانشگاه آزاد کل ظرفیت
سال 1396 9074 746 8655 93 92 448 633
سال 1397 9214 889 8020 89 84 476 649
سال 1398 7724 798 6978 80 65 290 435
سال 1399 5876 924 5260 84 73 440 597
سال 1400 7333 755 6548 66 50 389 505
سال 1401 7726 803 6682 70 54 389 513
سال 1402 6731 960 6161 84 74 418 576
 

مالی

سال تعداد کل شرکت کننده آخرین رتبه مجاز روزانه آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها ظرفیت روزانه ظرفیت سایر دوره ها (به جز دانشگاه ازاد) ظرفیت دانشگاه آزاد کل ظرفیت
سال 1396 2913 97 2618 12 14 196 222
سال 1397 2244 91 2016 16 10 189 215
سال 1398 1894 176 1627 24 9 129 162
سال 1399 1539 247 1392 19 21 175 215
سال 1400 2166 247 1972 19 8 155 182
سال 1401 2108 247 1774 24 11 155 190
سال 1402 1955 286 1809 28 17 155 200
 

کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

سال تعداد کل شرکت کننده آخرین رتبه مجاز روزانه آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها ظرفیت روزانه ظرفیت سایر دوره ها (به جز دانشگاه ازاد) ظرفیت دانشگاه آزاد کل ظرفیت
سال 1397 1866 260 1823 27 26 98 151
سال 1398 1750 320 1621 35 37 74 146
سال 1399 1489 552 1407 46 31 88 165
سال 1400 1806 492 1734 41 27 82 150
سال 1401 1912 516 1826 43 29 82 154
سال 1402 1666 683 1561 63 67 90 220
 

مدیریت صنعتی

سال تعداد کل شرکت کننده آخرین رتبه مجاز روزانه آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها ظرفیت روزانه ظرفیت سایر دوره ها (به جز دانشگاه ازاد) ظرفیت دانشگاه آزاد کل ظرفیت
سال 1396 2775 757 2573 79 60 413 552
سال 1397 2119 800 1943 76 58 385 519
سال 1398 1758 609 1560 59 43 315 417
سال 1399 1205 768 1076 64 37 231 332
سال 1400 1293 793 1190 71 34 233 338
سال 1401 1402 789 1242 66 31 223 320
سال 1402 1258 828 1157 72 43 223 338
 

مدیریت فناوری اطلاعات

سال تعداد کل شرکت کننده آخرین رتبه مجاز روزانه آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها ظرفیت روزانه ظرفیت سایر دوره ها (به جز دانشگاه ازاد) ظرفیت دانشگاه آزاد کل ظرفیت
سال 1396 2203 180 2151 18 12 77 107
سال 1397 1906 187 1865 17 11 77 105
سال 1398 1641 117 1572 9 7 61 77
سال 1399 1064 234 1000 18 9 74 101
سال 1400 1391 135 1340 9 4 66 79
سال 1401 1465 196 1387 14 5 66 85
سال 1402 1251 208 1210 16 4 66 86
 

آموزش عالی

سال تعداد کل شرکت کننده آخرین رتبه مجاز روزانه آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها ظرفیت روزانه ظرفیت سایر دوره ها (به جز دانشگاه ازاد) ظرفیت دانشگاه آزاد کل ظرفیت
سال 1397 284 259 259 31 21 56 108
سال 1398 242 231 231 36 21 51 108
سال 1399 185 175 175 33 17 51 101
سال 1400 167 163 163 26 11 47 84
سال 1401 181 163 163 21 11 47 79
سال 1402 181 178 178 16 8 47 71
 

مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

سال تعداد کل شرکت کننده آخرین رتبه مجاز روزانه آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها ظرفیت روزانه ظرفیت سایر دوره ها (به جز دانشگاه ازاد) ظرفیت دانشگاه آزاد کل ظرفیت
سال 1396 226 120 214 10 5 0 15
سال 1397 188 132 181 11 5 0 16
سال 1398 161 91 - 7 0 0 7
سال 1399 102 99 99 8 12 0 20
سال 1401 141 60 130 3 8 0 11
سال 1402 96 60 88 9 0 0 9
 

مدیریت رسانه و اطلاعات

سال تعداد کل شرکت کننده آخرین رتبه مجاز روزانه آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها ظرفیت روزانه ظرفیت سایر دوره ها (به جز دانشگاه ازاد) ظرفیت دانشگاه آزاد کل ظرفیت
سال 1397 426 51 408 3 12 49 64
سال 1398 433 51 394 3 5 38 46
سال 1401 453 50 420 2 9 63 74