شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 17 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 1,375
بازدید دیروز: 24,391
بازدید کل: 110,693,453
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 57
کاربران حاضر: 58

ظرفیت دانشگاهها در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی در 11 سال گذشته

__________________________

ظرفیت دوره های مختلف در 11 سال گذشته

  1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
روزانه 20 31 28 40 74 72 82 73 73 71 77
نوبت دوم (شبانه) 22 28 44 48 63 63 66 47 36 46 43
غیرانتفاعی - - - 58 180 133 120 160 220 200 240
مجازی - - - - - 50 80 80 - 40 -
پیام نور - - - - - - - - - 20 20
پردیس خودگردان (بین الملل) - - - - 15 15 9 35 33 31 31
مجموع ظرفیت 42 59 72 146 332 333 357 395 362 408 411

توجه: در جدول فوق ظرفیت گرایشهای بازاریابی و برنامه ریزی توسعه به طور یکجا آمده استبازاریابی جهانگردی

  سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97
  روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه
علامه طباطبایی 10 11 14 13 12 15 15 20 20 20 14 20 20 20 10 10 9 5 8 8 8 5
سمنان - - 3 2 2 7 5 4 5 3 6 4 6 4 6 2 5 2 5 2 5 2
تهران - - - - - - - - 16 15 13 7 9 9 3 3 6 4 5 5 6 6
تهران- پردیس قم - - - - - - - - - - 9 6 8 7 4 4 6 6 5 5 5 5
مازندران-بابلسر - - - - - - - - - - - - - - 8 7 6 4 6 4 3 2
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج - - - - - - - - - 20 20
علم و فرهنگ تهران (غیرانتفاعی) - - - - 18 15 15 20 20 20 20
غیر انتفاعی آبا- آبیک - - - 10 18 8 - - - - -
غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد-اشکذر - - - - 9 9 - - - - -
غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان - - - - 9 9 8 - - - -
غیرانتفاعی علامه قزوینی- قزوین - - - - 9 9 15 20 20 20 20
غیرانتفاعی قشم - - - - 9 9 15 20 20 10 10
علم و هنر یزد (غیرانتفاعی) - - - - - - 15 20 20 20 20
غیرانتفاعی شاندیز - مشهد - - - - - - - - 20 20 20
غیرانتفاعی مازیار - رویان نور - - - - - - - - 20 20 20
غیرانتفاعی بینالود - مشهد                     20
مجازی دانشگاه تهران - - - - - - 40 40 - 40 -
مجازی دانشگاه تهران-پردیس قم - - - - - 50 40 40 - - -
دانشگاه تهران- پردیس خودگردان  کیش - - - - 15 15 9 15 15 15 15
دانشگاه علامه طباطبایی- پردیس خودگردان - - - - - - - 10 9 8 8
جمع ظرفیت 21 32 36 54 166 203 240 242 197 246 220
 


برنامه ­ریزی توسعه جهانگردی

  سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97
  روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه
علامه طباطبایی 10 11 14 13 12 15 15 20 20 20 14 20 20 20 10 10 9 5 8 8 8 5
سمنان - - - - 2 7 5 4 5 3 6 4 6 4 6 2 5 2 5 2 5 2
دانشگاه هنر اصفهان - - - - - - - - 8 2 10 2 13 2 18 2 12 - 15 - 15 -
مازندران - بابلسر - - - - - - - - - - - - - - 8 7 8 4 6 4 9 6
محقق اردبیلی - اردبیل - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4 8 8 13 10
غیر انتفاعی آبا- آبیک - - - 10 18 8 - - 20 - -
غیرانتفاعی شیخ بهایی اصفهان - - - 19 18 15 15 20 20 20 20
غیرانتفاعی مازیار - نور - - - 19 18 15 15 20 20 20 20
غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد-اشکذر - - - - 9 9 - - - - -
غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان - - - - 9 9 7 20 20 20 20
غیرانتفاعی علامه قزوینی- قزوین - - - - 9 9 - - - - -
غیرانتفاعی قشم - - - - 9 9 - - - 10 10
موسسه غیرانتفاعی باختر- ایلام - - - - 18 - 15 20 20 20 20
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران                     20
دانشگاه علامه طباطبایی- پردیس خودگردان - - - - - - - 10 9 8 8
جمع ظرفیت 21 27 36 92 166 130 117 153 165 162 191
 

توجه: در ظرفیت سالهای 88 تا 97 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است.