شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 11 فروردین 1394

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

 

معرفی گرایش مدیریت صنعتی

معرفی گرایش مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

بودجه بندی سوالات کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در 10 سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1388

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1389

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1391

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1392

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1393

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 84 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 86 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 مدیریت صنعتی و تکنولوژی


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 85

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 87

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 88

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 89

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 90

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 91

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 92

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 93

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد
اطلاعات مربوط به کلیه گرایشهای رشته مدیریت صنعتی (صنعتی، تولید، تحقیق در عملیات و مالی) و رشته مدیریت تکنولوژی (سیاستهای تحقیق و توسعه، نوآوری تکنولوزی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی) می باشد

ضرایب دروس برای گرایش مدیریت صنعتی و تکنولوژی – دانشگاه آزاد

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی دانشگاه آزاد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی در دانشگاه آزاد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت تکنولوژی در دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 85 مدیریت صنعتی

نمونه کارنامه و تراز قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 89 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 89 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 1390 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 1391 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 1392 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 1393 دانشگاه آزاد

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی