شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 12 فروردین 1394

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

شرایط لازم برای شرکت در گرایش مدیریت امور شهری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت امور شهری در هشت سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1391


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1392


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1393

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 مدیریت امور شهری

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 87

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 88

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 89

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 90

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 91

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 92

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 93

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت اجرایی

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته مدیریت امور شهری

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت شهری - آزاد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد

ضرایب دروس برای گرایش مدیریت شهری دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت شهری سال 89 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری سال 1390 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری سال 1391 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری سال 1392 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری سال 1393 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت شهری سال 89 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت امور شهری

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته مدیریت شهری