شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 15 اسفند 1393

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

معرفی گرایش مدیریت مالی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد مدیریت مالی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی

بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کارشناسی ارشد مدیریت مالی

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت مالی در هفت سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور سال 1391

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور سال 1392


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور سال 1393

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 84 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 86 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 مدیریت مالی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 85

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 87

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 88

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 89

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 90

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 91

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 92

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 93

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد

ضرایب دروس برای گرایش مدیریت مالی – دانشگاه آزاد

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 89 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 1390 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 1391 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 1392 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 1393 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه و تراز قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 89 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در دانشگاه آزاد

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت مالی