شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 29 فروردین 1393


دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

 

واحد دانشگاهی ظرفیت سال 90 ظرفیت بهمن 91 ظرفیت مهر 92 ظرفیت بهمن سال 92
گرایش استراتژیک گرایش بازاریابی و صادرات گرایش استراتژیک گرایش بازاریابی و صادرات
عادی آموزش محور مجازی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور
تهران 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 - -
تهران غرب - - - - - - - - - - - 15 15
کرج 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15
ورامین 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15
گرمسار 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15
بابل 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15
ساری 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15
ساوه 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15
مرکز بین الملل قشم 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15