شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 02 دی 1393


دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

 

واحد دانشگاهی ظرفیت سال 90 ظرفیت بهمن 91 ظرفیت مهر 92 ظرفیت بهمن سال 92 ظرفیت مهر سال 93
گرایش استراتژیک گرایش بازاریابی و صادرات گرایش استراتژیک گرایش بازاریابی و صادرات
عادی آموزش محور مجازی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور مجازی
تهران 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - -
تهران غرب - - - - - - - - - - - 15 15 15 20
کرج 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 -
ورامین 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 20
گرمسار 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 -
بابل 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 -
ساری 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 -
ساوه 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 -
مرکز بین الملل قشم 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 -