شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 11 فروردین 1394


دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 

واحد دانشگاهی ظرفیت بهمن 91 ظرفیت مهر 92 ظرفیت بهمن سال 92 ظرفیت مهر سال 93 ظرفیت مهر سال 94
گرایش استراتژیک گرایش بازاریابی و صادرات گرایش استراتژیک گرایش بازاریابی و صادرات
عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور مجازی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
تهران 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - -
تهران غرب - - - - - - - - 15 15 15 20 20 40
کرج 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 - 20 40
ورامین 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 20 20 40
گرمسار 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 - 20 40
بابل 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 - 20 40
ساری 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 - 20 40
ساوه 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 - 20 40
مرکز بین الملل قشم 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 - 20 40