شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 29,013
بازدید دیروز: 27,475
بازدید کل: 84,197,786
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 78
کاربران حاضر: 78

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت اجرایی

 

زبان نظریه های عمومی مدیریت درک متون مدیریت به فارسی دانش مسایل روز جی مت رشته – شهر انتخابی رتبه نمره کل مرحله اول تکمیل ظرفیت

تهران

58.3 68.3 50 68.3 75 علوم و تحقیقات تهران 2 7640 قبول -
60 88.3 36.7 48.3 36.7 تهران مرکز 28 6958 قبول -
31.7 55 25 35 70 علوم و تحقیقات تهران 172 6435 مردود -
46.7 53.3 46.7 26.7 56.7 علوم و تحقیقات تهران 206 6372 مردود مجازی
66.7 61.7 33.3 40 30 علوم و تحقیقات تهران 208 6369 مردود مجازی
45 55 33.3 48.3 36.7 تهران مرکز 209 6364 مردود مجازی
53.3 48.3 38.3 33.3 55 علوم و تحقیقات تهران 212 6363 مردود مجازی
48.3 40 41.7 46.7 46.7 علوم و تحقیقات تهران 216 6356 مردود مجازی
36.7 63.3 31.7 50 30 علوم و تحقیقات تهران 220 6349 مردود مجازی
70 73.3 16.7 48.3 15 علوم و تحقیقات تهران 222 6348 مردود مجازی
48.3 73.3 38.3 35 28.3 علوم و تحقیقات تهران 224 6345 مردود مجازی
33.3 53.3 43.3 46.7 38.3 علوم و تحقیقات تهران 226 6342 مردود مجازی
55 76.7 36.7 33.3 23.3 علوم و تحقیقات تهران 233 6326 مردود مجازی
45 53.3 26.7 18.3 76.7 علوم و تحقیقات تهران 238 6322 مردود مجازی
28.3 66.7 26.7 43.3 40 علوم و تحقیقات تهران 238 6322 مردود مجازی
28.3 51.7 25 46.7 51.7 علوم و تحقیقات تهران 241 6315 مردود مجازی
51.7 73.3 30 40 23.3 علوم و تحقیقات تهران 245 6313 مردود مجازی
48.3 56.7 36.7 21.7 60 علوم و تحقیقات تهران 249 6306 مردود مجازی
66.7 60 21.7 21.7 56.7 علوم و تحقیقات تهران 253 6301 مردود نجف آباد
40 53.3 31.7 48.3 36.7 علوم و تحقیقات تهران 256 6294 مردود نجف آباد
45 68.3 35 35 33.3 تهران مرکز 258 6293 مردود نجف آباد
10 55 36.7 60 31.7 علوم و تحقیقات تهران 260 6292 مردود نجف آباد
60 30 56.7 48.3 35 علوم و تحقیقات تهران 262 6288 مردود نجف آباد
56.7 53.3 25 23.3 63.3 تهران مرکز 263 6287 مردود -
33.3 73.3 40 26.7 40 علوم و تحقیقات تهران 267 6279 مردود نجف آباد
25 50 31.7 58.3 33.3 علوم و تحقیقات تهران 269 6271 مردود نجف آباد
45 68.3 25 46.7 23.3 تهران مرکز 271 6270 مردود نجف آباد
50 53.3 35 33.3 46.7 تهران مرکز 271 6270 مردود نجف آباد
58.3 55 40 33.3 36.7 علوم و تحقیقات تهران 275 6255 مردود گرمی
60 55 21.7 21.7 61.7 تهران مرکز 275 6255 مردود گرمی
55 53.3 33.3 43.3 31.7 علوم و تحقیقات تهران 277 6253 مردود گرمی
21.7 53.3 41.7 46.7 38.3 تهران مرکز 278 6252 مردود گرمی
50 45 46.7 38.3 40 علوم و تحقیقات تهران 281 6246 مردود گرمی
28.3 31.7 41.7 53.3 48.3 علوم و تحقیقات تهران 285 6242 مردود گرمی
25 60 46.7 48.3 23.3 علوم و تحقیقات تهران 288 6233 مردود گرمی
18.3 60 25 20 75 علوم و تحقیقات تهران 292 6231 مردود گرمی
53.3 66.7 33.3 30 33.3 تهران مرکز 293 6226 مردود گرمی
33.3 41.7 31.7 41.7 55 تهران مرکز 294 6225 مردود گرمی
48.3 66.7 1.7- 61.7 16.7 تهران مرکز 304 6207 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
21.7 46.7 35 61.7 26.7 علوم و تحقیقات تهران 310 6199 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
48.3 75 35 33.3 20 علوم و تحقیقات تهران 313 6198 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
41.7 43.3 43.3 26.7 58.3 علوم و تحقیقات تهران 316 6192 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
48.3 46.7 25 73.3 5 تهران مرکز 319 6190 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
73.3 60 35 16.7 43.3 تهران مرکز 319 6190 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
48.3 46.7 63.3 15 53.3 علوم و تحقیقات تهران 322 6187 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
40 41.7 36.7 45 41.7 علوم و تحقیقات تهران 323 6186 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
61.7 53.3 36.7 26.7 41.7 تهران مرکز 325 6182 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
38.3 45 53.3 45 28.3 تهران مرکز 327 6179 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
60 46.7 48.3 41.7 23.3 علوم و تحقیقات تهران 327 6179 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
50 60 35 53.3 8.3 تهران مرکز 327 6179 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
شهرستانها
40 68.3 33.3 41.7 66.7 بناب 4 6815 قبول -
50 66.7 35 65 6.7 بناب 19 6364 قبول -
32.7 80 26.7 0 21.7 بناب 101 5548 مردود -
1.7- 41.7 18.3 35 25 بناب 271 5358 مردود -
15 40 41.7 55 48.3 علوم تحقیقات خوزستان 32 6299 مردود نجف آباد
15 66.7 20 46.7 43.3 علوم تحقیقات خوزستان 36 6280 مردود نجف آباد
0 60 46.7 41.7 46.7 علوم تحقیقات خوزستان 38 6275 مردود نجف آباد
46.7 53.3 53.3 38.3 30 علوم تحقیقات خوزستان 41 6260 مردود گرمی
63.3 53.3 33.3 35 38.3 علوم تحقیقات خوزستان 42 6258 مردود گرمی
41.7 48.3 31.7 41.7 45 علوم تحقیقات خوزستان 46 6236 مردود گرمی
81.7 61.7 35 23.3 31.7 علوم تحقیقات خوزستان 47 6223 مردود گرمی
36.7 33.3 28.3 56.7 45 علوم تحقیقات خوزستان 48 6219 مردود گرمی
67 60 54 64 33 قزوین 1 7057 قبول -
66.7 53.3 46.7 33.3 33.3 قزوین 77 6297 مردود نجف آباد
63.3 68.3 20 40 26.7 قزوین 81 6281 مردود نجف آباد
5 48.3 56.7 46.7 41.7 قزوین 88 6246 مردود گرمی
8.3 60 40 43.3 40 قزوین 92 6209 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
33.3 60 26.7 41.7 36.7 قزوین 94 6189 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه

 

سایر اطلاعات مفید
رشته – شهر انتخابی نمره آخرین نفر انتخاب اول رتبه آخرین نفر انتخاب اول
علوم و تحقیقات تهران 6842 51
تهران مرکز 6842 51
قزوین 6573 34
علوم تحقیقات خوزستان 6403 25
بناب 6359 20