شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 28 فروردین 1393

 

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت اجرایی در هفت سال گذشته

__________________________

مقایسه ظرفیت دوره های مختلف در هفت سال گذشته

  سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92
روزانه 27 47 55 71 87 107 153
نوبت دوم (شبانه) 14 39 35 54 74 69 83
پیام نور 100 160 160 115 346 198 450
غیرانتفاعی 15 30 30 30 57 36 30
مجازی 0 90 80 30 356 600 335
پردیس خودگردان (بین الملل) 0 0 0 20 38 24 75
جمع کل 156 366 360 320 958 1034 1126ظرفیت دانشگاهها در دوره های روزانه و شبانه (نوبت دوم)

دانشگاه سال86 سال87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92
روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه
علم و صنعت ایران 12 - 10 - 8 - 14 - 15 - 8 - 12 6
شهید بهشتی - - - - 10 - 12 1 15 - 10 2 12 -
علامه طباطبایی 6 5 6 7 14 13 12 15 10 20 20 20 14 20
تهران - - 10 12 5 6 10 12 12 25 6 5 13 7
تهران- پردیس قم 6 6 7 8 5 5 5 5 5 5 12 10 18 9
باهنر کرمان - - 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 6 3
مازندران - - 2 3 2 2 2 1 4 4 7 6 7 4
سمنان - - 7 4 3 3 2 11 5 5 10 4 5 2
فردوسی مشهد - - - - - - 5 3 6 4 7 4 16 8
هرمزگان - بندرعباس - - - - - - - - 5 2 7 4 6 2
یزد 3 3 - - 4 2 5 2 6 5 16 11 13 13
کاشان - - - - - - - - - - - - 10 5
بوعلی سینا همدان - - - - - - - - - - - - 6 4
مؤسسه   مدیریت و برنامه­ ریزی - - - - - - - - - - - - 15 -
جمع 27 14 47 39 55 35 71 54 87 74 107 69 153 83
جمع روزانه شبانه 41 86 90 125 161 176 236
 
دانشگاههای پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی و بین الملل
پذیرش در دانشگاههای زیر از طریق کنکور سراسری کارشناسی ارشد سازمان سنجش می باشد.لیکن دارای شهریه و گاهاً شرایط خاص می باشند.
دانشگاه سال86 سال 87 سال88 سال89 سال90 سال 91 سال 92
دانشگاه پیام نورمرکزتهران 20 20 20 10 44 30 -
دانشگاه پیام نورمرکزتهران غرب - - - - - - 60
دانشگاه پیام نور مرکز تهران-واحد کرج (مرکز کرج) - 20 20 15 44 23 60
دانشگاه پیام نورمرکزساوه 20 20 20 15 44 30 60
دانشگاه پیام نورمرکزساری 20 20 20 15 44 23 60
دانشگاه پیام نورمرکزبابل 20 20 20 15 44 23 60
دانشگاه پیام نورمرکزبندرعباس(واحدقشم) 20 20 20 15 38 23 30
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار - 20 20 15 44 23 60
دانشگاه پیام نور مرکز ورامین - 20 20 15 44 23 60
دانشگاه بین المللی چابهار(غیرانتفاعی وغیردولتی) - 15 - 15 19 - -
سازمان مدیریت صنعتی 15 15 15 - 19 18 15
موسسه غیرانتفاعی البرز-قزوین - - 15 15 19 18 15
دانشگاه اصفهان- مجازی - - 40 30 38 60 60
پیام نور تهران-مجازی - 50 - - 25 60 -
دانشگاه پیام نور مرکز تهران -واحد کرج - مجازی - - - - 25 60 10
دانشگاه پیام نورمرکزساوه - مجازی - - - - 25 60 10
دانشگاه پیام نورمرکزساری - مجازی - - - - 25 60 10
دانشگاه پیام نورمرکزبابل - مجازی - - - - 25 60 10
دانشگاه پیام نورمرکزبندرعباس(واحدقشم- مجازی) - - - - 25 60 10
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار - مجازی - - - - 25 60 10
دانشگاه پیام نور مرکز ورامین - مجازی - - - - 25 60 10
دانشگاه تهران – مجازی - - - - 62 - 50
دانشگاه تهران – پردیس قم - مجازی - - - - - 60 110
دانشگاه علم و صنعت - مجازی - - - - 56 - -
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مجازی فارابی - 40 40 - - - 45
دانشگاه تبریز - پردیس خودگردان (بین الملل) واقع در ارس - - - 20 38 - 15
دانشگاه تهران - پردیس (بین الملل) ارس (جلفا) - - - - - 24 30
دانشگاه تهران- پردیس خودگردان البرز ( کرج) - - - - - - 15
دانشگاه هرمزگان- بندرعباس - پردیس خودگردان قشم - - - - - - 15
جمع پیام نور،غیرانتفاعی،مجازی،بین الملل 115 280 270 195 797 858 890

توجه: در ظرفیت سالهای 88، 89 ، 90 ، 91 و 92 ظرفیت شیوه آموزش محور با شیوه عادی جمع گردیده است