شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 09 خرداد 1395

 

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت اجرایی در نه سال گذشته

__________________________

مقایسه ظرفیت دوره های مختلف در نه سال گذشته

  سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94
روزانه 27 47 55 71 87 107 153 137 102
نوبت دوم (شبانه) 14 39 35 54 74 69 83 88 52
پیام نور 100 160 160 115 346 198 450 176 176
غیرانتفاعی 15 30 30 30 57 36 30 30 60
مجازی 0 90 80 30 356 600 335 322 560
پردیس خودگردان (بین الملل) 0 0 0 20 38 24 75 60 75
جمع کل 156 366 360 320 958 1034 1126 813 1025ظرفیت دانشگاهها در دوره های روزانه و شبانه (نوبت دوم)

دانشگاه سال86 سال87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94
روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه
علم و صنعت ایران 12 - 10 - 8 - 14 - 15 - 8 - 12 6 12 6 15 3
شهید بهشتی - - - - 10 - 12 1 15 - 10 2 12 - 12 - 10 -
علامه طباطبایی 6 5 6 7 14 13 12 15 10 20 20 20 14 20 10 10 10 10
تهران - - 10 12 5 6 10 12 12 25 6 5 13 7 18 18 8 8
تهران- پردیس قم 6 6 7 8 5 5 5 5 5 5 12 10 18 9 15 15 8 8
باهنر کرمان - - 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 6 3 4 4 5 3
مازندران - - 2 3 2 2 2 1 4 4 7 6 7 4 10 8 8 2
سمنان - - 7 4 3 3 2 11 5 5 10 4 5 2 10 5 8 4
فردوسی مشهد - - - - - - 5 3 6 4 7 4 16 8 16 8 10 6
هرمزگان - بندرعباس - - - - - - - - 5 2 7 4 6 2 6 6 7 3
یزد 3 3 - - 4 2 5 2 6 5 16 11 13 13 8 4 9 5
کاشان - - - - - - - - - - - - 10 5 6 4 - -
بوعلی سینا همدان - - - - - - - - - - - - 6 4 3 - 4 -
مؤسسه   مدیریت و برنامه­ ریزی - - - - - - - - - - - - 15 - 7 - - -
جمع 27 14 47 39 55 35 71 54 87 74 107 69 153 83 137 88 102 52
جمع روزانه شبانه 41 86 90 125 161 176 236 225 154
 
دانشگاههای پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی و بین الملل
پذیرش در دانشگاههای زیر از طریق کنکور سراسری کارشناسی ارشد سازمان سنجش می باشد.لیکن دارای شهریه و گاهاً شرایط خاص می باشند.
دانشگاه سال86 سال 87 سال88 سال89 سال90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94
دانشگاه پیام نورمرکزتهران 20 20 20 10 44 30 - - -
دانشگاه پیام نورمرکزتهران غرب - - - - - - 60 23 23
دانشگاه پیام نور مرکز تهران-واحد کرج (مرکز کرج) - 20 20 15 44 23 60 23 23
دانشگاه پیام نورمرکزساوه 20 20 20 15 44 30 60 23 23
دانشگاه پیام نورمرکزساری 20 20 20 15 44 23 60 23 23
دانشگاه پیام نورمرکزبابل 20 20 20 15 44 23 60 23 23
دانشگاه پیام نورمرکزبندرعباس(واحدقشم) 20 20 20 15 38 23 30 15 15
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار - 20 20 15 44 23 60 23 23
دانشگاه پیام نور مرکز ورامین - 20 20 15 44 23 60 23 23
دانشگاه غیرانتفاعی چابهار - 15 - 15 19 - - - 20
سازمان مدیریت صنعتی 15 15 15 - 19 18 15 15 20
موسسه غیرانتفاعی البرز-قزوین - - 15 15 19 18 15 15 20
دانشگاه اصفهان- مجازی - - 40 30 38 60 60 27 40
پیام نور تهران-مجازی - 50 - - 25 60 - - -
دانشگاه پیام نور مرکز تهران -واحد کرج - مجازی - - - - 25 60 10 25 40
دانشگاه پیام نورمرکزساوه - مجازی - - - - 25 60 10 25 40
دانشگاه پیام نورمرکزساری - مجازی - - - - 25 60 10 25 40
دانشگاه پیام نورمرکزبابل - مجازی - - - - 25 60 10 25 40
دانشگاه پیام نور واحدقشم- مجازی - - - - 25 60 10 25 40
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار - مجازی - - - - 25 60 10 25 40
دانشگاه پیام نور مرکز ورامین - مجازی - - - - 25 60 10 25 40
دانشگاه پیام نور تهران غرب - - - - - - - - 40
دانشگاه تهران – مجازی - - - - 62 - 50 40 40
دانشگاه تهران – پردیس قم - مجازی - - - - - 60 110 40 40
دانشگاه شهیدبهشتی- مجازی - - - - - - - - 40
دانشگاه علم و صنعت - مجازی - - - - 56 - - - 40
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مجازی فارابی - 40 40 - - - 45 40 40
دانشگاه تبریز - پردیس خودگردان (بین الملل) واقع در ارس - - - 20 38 - 15 - -
دانشگاه تهران - پردیس (بین الملل) ارس (جلفا) - - - - - 24 30 15 -
دانشگاه تهران- پردیس خودگردان البرز ( کرج) - - - - - - 15 15 15
دانشگاه تهران- پردیس خودگردان کیش - - - - - - - 15 15
دانشگاه هرمزگان- بندرعباس - پردیس خودگردان قشم - - - - - - 15 15 7
دانشگاه شهید بهشتی- پردیس خودگردان - - - - - - - - 10
دانشگاه علم و صنعت ایران- پردیس خودگردان - - - - - - - - 15
دانشگاه فردوسی مشهد- پردیس خودگردان - - - - - - - - 4
دانشگاه یزد - پردیس خودگردان - - - - - - - - 9
جمع پیام نور،غیرانتفاعی،مجازی،پردیس خودگردان 115 280 270 195 797 858 890 588 871

توجه: در ظرفیت سالهای 88، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 و 94 ظرفیت شیوه آموزش محور با شیوه عادی جمع گردیده است