شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 11 فروردین 1394

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت اجرایی در هشت سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی در کنکور سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی در کنکور سال 1391


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی در کنکور سال 1392


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی در کنکور سال 1393

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت اجرایی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت اجرایی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت اجرایی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت اجرایی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 مدیریت اجرایی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مدیریت اجرایی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 مدیریت اجرایی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 مدیریت اجرایی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت اجرایی در کنکور 87

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت اجرایی در کنکور 88

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت اجرایی در کنکور 89

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت اجرایی در کنکور 90

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت اجرایی در کنکور 91

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت اجرایی در کنکور 92

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت اجرایی در کنکور 93

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد

ضرایب دروس برای کنکور مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد

منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی - دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه و تراز قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت اجرایی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سال 89 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت اجرایی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت اجرایی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت اجرایی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت اجرایی

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سال 89 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سال 1390 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سال 1391 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سال 1392 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سال 1393 دانشگاه آزاد

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

اطلاعات مربوط به دوره های فراگیر پیام نور

منابع اصلی و کمکی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دوره های فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1392 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت اجرایی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت اجرایی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1390 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت اجرایی

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت اجرایی در کنکور  فراگیر پیام نور