شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 05 آذر 1394

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور (کلیه گرایشها)

منابع ذیل توسط دانشگاه پیام نور در دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی ارشد - پذیرش مهرماه سال 1394 آورده شده است و امکان تغییر منابع در سالهای بعد از آن وجود دارد.
 

منابع درسی گرایشهای مدیریت منابع انسانی، مدیریت تحول، تشکیلات و روشها، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت مالی دولتی مطابق جدول زیر می باشد

ردیف

نام منبع درسی

مولف/مترجم

ناشر

توضیحات

فرآیند خط مشی گذاری (2واحد)

1

فرآیند خط مشی گذاری عمومی سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده دانشگاه علامه طباطبایی

----

2 On The Nature Of Public Policy رنزونک هانگ جزوه دانشگاه پیام نور --
3 Public Policy Making (Forth Edition) جیمز ای.اندرسون جزوه دانشگاه پیام نور  

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد)

1

مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی) تالیف استیفن رابینز (ترجمه اعرابی و پارساییان) دفتر پژوهشهای فرهنگی کل کتاب یک جلدی مطالعه شود

2

رفتار سازمانی (رویکردی کاربردی) سیدعلی اکبر احمدی و مینو سلسله جزوه دانشگاه پیام نور ---

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2 واحد)

1

مبانی مدیریت منابع انسانی تالیف گری دسلر - ترجمه اعرابی و پارساییان دفتر پژوهشهای فرهنگی  

2

توانمندسازی (واگذاری کار و تفویض اختیار) سیدحسین ابطحی، سعید عابسی فوژان فصول 1و2و3 مطالعه شود

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته (2 واحد)

1

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته محمدعلی سرلک، حسن فراتی پیام نور

------

منابع کمکی پیشنهادی سایت مدیر

1 تست های تالیفی کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز (یک جلدی) سایت مدیر دانلود از سایت مدیر

به صورت فصل به فصل، همراه با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب

2 تست های کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل، همراه با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب
3 خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر

 

4 287 اسلاید آموزشی خلاصه درس مدیریت رفتار سازمانی علیرضا سلامی دانلود از سایت مدیر به صورت طبقه بندی شده از منبع اصلی
5 128 اسلاید آموزشی خلاصه درس مدیریت منابع انسانی (گری دسلر) مهدی ابراهیمی فر دانلود از سایت مدیر  
6 سایر تست های تالیفی رفتار سازمانی و منابع انسانی برای تمرین تست زنی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر

به صورت فصل به فصل، همراه با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب

7 دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  آذر 1392 - رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  آذر 1391 - رشته مدیریت دولتی

دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور - دی  ماه  1390 رشته مدیریت دولتی

دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 1390 رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1389 رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1388 رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1387 رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1386 رشته مدیریت دولتی

 منابع درسی گرایش منابع انسانی اسلامی

ردیف

نام منبع درسی

مولف/مترجم

ناشر

توضیحات

مدیریت راهبردی (2 واحد)

1 مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی، علی صالحی پیام نور  

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد)

1

مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی) تالیف استیفن رابینز (ترجمه اعرابی و پارساییان) دفتر پژوهشهای فرهنگی کل کتاب یک جلدی مطالعه شود

2

رفتار سازمانی (رویکردی کاربردی) سیدعلی اکبر احمدی و مینو سلسله جزوه دانشگاه پیام نور ---

کارمندیابی، انتخاب و توسعه منابع انسانی (2 واحد)

1

مدیریت منابع انسانی پیشرفته؛ رویکردها، فرآیندها، کارکردها عباس عباس پور سمت فصل های 5و6و7و8و9 مطالعه شود

2

مدیریت استراتژیک منابع انسانی اولیو لاندی، آلن کاولینگ - مترجم: ابطحی، جعفری نیا، نجاری، هادی پیکانی موسه تحقیقات و آموزش مدیریت فصل های 6و7و8و9 مطالعه شود

مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی (2 واحد)

1

مبانی مدیریت اسلامی رضا نجاری پیام نور  
2 مدیریت اسلامی علی نجات بخش اصفهانی، محمد رمضان پور، سیدعلی قریشیان جباری فصل های 4و5 مطالعه شود

منابع کمکی پیشنهادی سایت مدیر

1 تست های تالیفی کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز (یک جلدی) سایت مدیر دانلود از سایت مدیر

به صورت فصل به فصل، همراه با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب

2 خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر

 

3 287 اسلاید آموزشی خلاصه درس مدیریت رفتار سازمانی علیرضا سلامی دانلود از سایت مدیر به صورت طبقه بندی شده از منبع اصلی
4 تستهای کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضارسولی و علی صالحی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر  
5 سایر تست های تالیفی رفتار سازمانی و منابع انسانی برای تمرین تست زنی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر

به صورت فصل به فصل، همراه با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب

6 دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  آذر 1392 - رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  آذر 1391 - رشته مدیریت دولتی

دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور - دی  ماه  1390 رشته مدیریت دولتی

دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 1390 رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1389 رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1388 رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1387 رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1386 رشته مدیریت دولتی