شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 06 خرداد 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 11,843
بازدید دیروز: 30,160
بازدید کل: 84,390,101
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 165
کاربران حاضر: 166

 

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت مالی در 10 سال گذشته

توجه: دانشگاهها و ظرفیت ارائه شده مربوط به رشته های مدیریت مالی و مالی می باشد و ظرفیتهای مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی را شامل نمی شود.
 

  1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
روزانه 54 54 52 68 68 102 100 88 97 92
نوبت دوم (شبانه) 30 35 30 47 52 58 52 36 42 35
غیرانتفاعی - - - - 108 135 150 230 380 380
پیام نور - - - - - - - - - -
مجازی - - - 62 - 60 40 40 40 120
پردیس خودگردان (بین الملل) - - 15 25 - 60 60 72 90 61
جمع کل 84 89 97 202 228 415 402 466 649 688


مقایسه ظرفیتها به تفکیک دانشگاهها

دانشگاه سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال92 سال93 سال94 سال95 سال96
روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه
تهران 10 12 10 12 10 12 12 12 11 10 26 14 12 12 12 12 18 12 10 10
شهیدبهشتی 10 7 10 - 10 1 15 - 6 2 12 - 12 - 10 - 9 2 9 3
تهران - پردیس قم - - - - - - - - - - 9 6 8 7 5 5 6 6 5 5
علامه طباطبایی 6 7 14 13 12 12 10 20 20 20 14 20 10 10 10 10 10 10 7 6
اصفهان 8 4 - - 10 - 19 - 10 - 5 2 3 3 - - - - 5 -
علوم اقتصادی 20 - 20 10 10 5 12 15 14 12 8 4 12 8 - - - - - -
الزهرا - - - - - - - - 7 8 18 12 17 8 10 5 11 4 11 3
صنعت نفت - - - - - - - - - - 10 - 8 - 10 - 8 - 8 -
ارومیه - - - - - - - - - - - - 6 - 8 - 10 - 12 -
یزد - - - - - - - - - - - - 12 4 13 4 13 8 10 7
خوارزمی - - - - - - - - - - - - - - 10 - 12 - 10 -
شهیدچمران اهواز - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 1
غیرانتفاعی ارشاد دماوند - - - - 36 - 30 30 30 30
غیرانتفاعی البرز قزوین - - - - 18 15 15 20 20 20
غیرانتفاعی کار (خرمدره) - - - - 18 15 - 20 20 20
غیرانتفاعی راغب اصفهانی - - - - 18 15 15 20 20 20
 غیرانتفاعی قشم - - - - 18 15 15 20 20 20
 غیرانتفاعی خاتم تهران - - - - - 15 15 40 30 30
 غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان - - - - - 15 15 20 20 20
 غیرانتفاعی پرندک - - - - - 15 15 20 20 20
 غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد - - - - - 15 - - - -
 غیرانتفاعی کوشیار- رشت - - - - - 15 15 20 20 20
غیرانتفاعی علم و هنر یزد - - - - - - 15 20 20 20
غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان - - - - - - - - 20 20
غیرانتفاعی خرد - بوشهر - - - - - - - - 20 20
غیرانتفاعی خزر - محمودآباد - - - - - - - - 20 20
غیرانتفاعی طبرستان - چالوس - - - - - - - - 20 20
غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی زنجان - - - - - - - - 20 -
غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر - - - - - - - - 20 20
غیرانتفاعی مهر - کرمان - - - - - - - - 20 20
غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت - - - - - - - - 20 20
 غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور - - - - - - - - - 20
پردیس دانشگاه تهران-کیش - - 15 25 - 15 15 30 45 15
پردیس خودگردان دانشگاه تهران- جلفا - - - - - 15 15 - - -
پردیس خودگردان دانشگاه تهران- کرج - - - - - 15 15 15 6 5
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - - - - - 15 15 10 10 7
دانشگاه شهیدبهشتی- پردیس خودگردان - - - - - - - 10 9 9
دانشگاه یزد - پردیس خودگردان - - - - - - - 7 8 10
دانشگاه خوارزمی- پردیس خودگردان - - - - - - - - 12 10
دانشگاه شهیدچمران اهواز - - - - - - - - - 5
دانشگاه تهران - مجازی - - - 62 - - - - - -
دانشگاه تهران - پردیس قم - مجازی - - - - - 60 40 40 40 40
مجازی غیرانتفاعی مهر البرز - تهران - - - - - - - - - 40
مجازی غیرانتفاعی ایرانیان - تهران - - - - - - - - - 40
 

ظرفیت دوره های عادی و آموزش محور در سالهای 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 و 96 با هم جمع شده است
ظرفیت رشته های مدیریت مالی و مالی (گرایش های مختلف) با هم جمع شده است.
اطلاعات مرحله تکمیل ظرفیت در جدول فوق وجود ندارد