شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 24 آذر 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 13,293
بازدید دیروز: 37,696
بازدید کل: 78,700,868
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 235
کاربران حاضر: 236

 

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت مالی در 9 سال گذشته

توجه: دانشگاهها و ظرفیت ارائه شده مربوط به رشته های مدیریت مالی و مالی می باشد و ظرفیتهای مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی را شامل نمی شود.
 

  1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
روزانه 54 54 52 68 68 102 100 88 97
نوبت دوم (شبانه) 30 35 30 47 52 58 52 36 42
غیرانتفاعی - - - - 108 135 150 230 380
پیام نور - - - - - - - - -
مجازی - - - 62 - 60 40 40 40
پردیس خودگردان (بین الملل) - - 15 25 - 60 60 72 90
جمع کل 84 89 97 202 228 415 402 466 649


مقایسه ظرفیتها به تفکیک دانشگاهها

دانشگاه سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال92 سال93 سال94 سال95
روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه نوبت دوم روزانه نوبت دوم روزانه نوبت دوم روزانه نوبت دوم
تهران 10 12 10 12 10 12 12 12 11 10 26 14 12 12 12 12 18 12
شهیدبهشتی 10 7 10 - 10 1 15 - 6 2 12 - 12 - 10 - 9 2
تهران - پردیس قم - - - - - - - - - - 9 6 8 7 5 5 6 6
علامه طباطبایی 6 7 14 13 12 12 10 20 20 20 14 20 10 10 10 10 10 10
اصفهان 8 4 - - 10 - 19 - 10 - 5 2 3 3 - - - -
دانشکده علوم اقتصادی 20 - 20 10 10 5 12 15 14 12 8 4 12 8 - - - -
دانشگاه الزهرا - - - - - - - - 7 8 18 12 17 8 10 5 11 4
دانشگاه صنعت نفت - - - - - - - - - - 10 - 8 - 10 - 8 -
ارومیه - - - - - - - - - - - - 6 - 8 - 10 -
یزد - - - - - - - - - - - - 12 4 13 4 13 8
خوارزمی                             10 - 12 -
غیرانتفاعی ارشاد دماوند - - - - 36 - 30 30 30
غیرانتفاعی البرز قزوین - - - - 18 15 15 20 20
غیرانتفاعی کار (خرمدره) - - - - 18 15 - 20 20
غیرانتفاعی راغب اصفهانی - - - - 18 15 15 20 20
 غیرانتفاعی قشم - - - - 18 15 15 20 20
 غیرانتفاعی خاتم تهران - - - - - 15 15 40 30
 غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان - - - - - 15 15 20 20
 غیرانتفاعی پرندک - - - - - 15 15 20 20
 غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد - - - - - 15 - - -
 غیرانتفاعی کوشیار- رشت - - - - - 15 15 20 20
غیرانتفاعی علم و هنر یزد - - - - - - 15 20 20
غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی خرد - بوشهر - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی خزر - محمودآباد - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی طبرستان - چالوس - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی زنجان - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی مهر - کرمان - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت - - - - - - - - 20
پردیس دانشگاه تهران-کیش - - 15 25 - 15 15 30 45
پردیس خودگردان دانشگاه تهران- جلفا - - - - - 15 15 - -
پردیس خودگردان دانشگاه تهران- کرج - - - - - 15 15 15 6
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - - - - - 15 15 10 10
دانشگاه شهیدبهشتی- پردیس خودگردان - - - - - - - 10 9
دانشگاه یزد - پردیس خودگردان - - - - - - - 7 8
دانشگاه خوارزمی- پردیس خودگردان - - - - - - - - 12
دانشگاه تهران - مجازی - - - 62 - - - - -
دانشگاه تهران - پردیس قم - مجازی - - - - - 60 40 40 40

ظرفیت دوره های عادی و آموزش محور در سالهای 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 و 95 با هم جمع شده است
ظرفیت رشته های مدیریت مالی و مالی (گرایش های مختلف) با هم جمع شده است.