شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 20 بهمن 1394

 

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت مالی در هفت سال گذشته

توجه: دانشگاهها و ظرفیت ارائه شده مربوط به رشته مدیریت مالی می باشد و ظرفیتهای مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی را شامل نمی شود.
 

  1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
روزانه 54 54 52 68 68 102 100
نوبت دوم (شبانه) 30 35 30 47 52 58 52
غیرانتفاعی - - - - 108 135 150
پیام نور - - - - - - -
مجازی - - - 62 - 60 40
پردیس خودگردان (بین الملل) - - 15 25 - 60 60
جمع کل 84 89 97 202 228 415 402


مقایسه ظرفیتها به تفکیک دانشگاهها

دانشگاه سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال92 سال93
روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه نوبت دوم روزانه نوبت دوم
تهران 10 12 10 12 10 12 12 12 11 10 13 7 6 6
تهران - مالی (حقوق مالی) - - - - - - - - - - 13 7 6 6
شهیدبهشتی 10 7 10 - 10 1 15 - 6 2 12 - 12 -
تهران - پردیس قم - - - - - - - - - - 9 6 8 7
علامه طباطبایی 6 7 14 13 12 12 10 20 20 20 14 20 10 10
اصفهان 8 4 - - 10 - 19 - 10 - 5 2 3 3
دانشکده علوم اقتصادی 20 - 20 10 10 5 12 15 14 12 8 4 12 8
دانشگاه الزهرا - - - - - - - - 7 8 18 12 17 8
دانشگاه صنعت نفت (مالی) - - - - - - - - - - 10 - 8 -
ارومیه - - - - - - - - - - - - 6 -
یزد - - - - - - - - - - - - 12 4
غیرانتفاعی ارشاد دماوند - - - - 36 - 30
غیرانتفاعی البرز قزوین - - - - 18 15 15
غیرانتفاعی کار (خرمدره) - - - - 18 15 -
غیرانتفاعی راغب اصفهانی - - - - 18 15 15
موسسه غیرانتفاعی قشم - - - - 18 15 15
مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی خاتم تهران - - - - - 15 15
مؤسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان - - - - - 15 15
مؤسسه غیرانتفاعی پرندک (رشته مالی) - - - - - 15 15
مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد (رشته مالی) - - - - - 15 -
مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار- رشت (رشته مالی) - - - - - 15 15
دانشگاه علم و هنر (غیرانتفاعی) - - - - - - 15
پردیس (واحد بین الملل) دانشگاه تهران-کیش - - 15 25 - 15 15
پردیس خودگردان دانشگاه تهران- جلفا - - - - - 15 15
پردیس خودگردان دانشگاه تهران- کرج - - - - - 15 15
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - - - - - 15 15
دانشگاه تهران - مجازی - - - 62 - - -
دانشگاه تهران - پردیس قم - مجازی - - - - - 60 40

ظرفیت دوره های عادی و آموزش محور در سالهای 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 و 93 با هم جمع شده است