شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 06 شهریور 1394

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاههای زیر در شش سال گذشته در این رشته (گرایشهای مختلف) پذیرش داشته اند

نام واحد دانشگاهی

سال 89

سال 90

سال 91 سال 92 سال 93 سال 94

تهران – علوم تحقیقات

بازرگانی

بازرگانی بین المللی، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، داخلی بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

تهران شمال

بازاریابی - بازرگانی داخلی

بازرگانی بین الملل، بیمه، مالی، بازاریابی بین المللی، بیمه، مالی، بازاریابی بازاریابی، مالی، بین المللی، بیمه بازاریابی، مالی، بین المللی، بیمه بازاریابی، مالی، بین المللی، بیمه

تهران مرکزی

بازاریابی - بازرگانی داخلی

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بازرگانی بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

تهران جنوب

-

بازرگانی بین الملل، بازاریابی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، بین المللی بازاریابی، بین المللی، بیمه (تکمیل1)، مالی (تکمیل1) بازاریابی، مالی، بین المللی، بیمه
تهران غرب - - - - مالی (تکمیل1) مالی

قزوین

بازرگانی

بازرگانی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازرگانی، بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

رشت

بازرگانی، بازرگانی داخلی (تکمیل ظرفیت)

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازرگانی، بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

اراک

بازاریابی - بازرگانی داخلی

مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی بازاریابی، داخلی، مالی

سنندج

بازاریابی - بازرگانی داخلی

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بین الملل (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

کرمانشاه

بازاریابی - بازرگانی داخلی

بازاریابی، بازرگانی داخلی، مالی (تکمیل ظرفیت)، تحول (تکمیل ظرفیت) بین المللی، تحول، مالی، بازاریابی، داخلی بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بین المللی (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، تحول بازرگانی، بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، تحول

قشم

بازرگانی، بازاریابی (تکمیل ظرفیت)

بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بیمه، تحول

ملایر

بازاریابی - بازرگانی داخلی

بازاریابی، بازرگانی داخلی بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (تکمیل ظرفیت1و2)، بین المللی (تکمیل ظرفیت1و2)، بیمه (تکمیل ظرفیت1و2)، تحول (تکمیل ظرفیت1و2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بین الملل (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه)، داخلی(اولیه)، مالی(اولیه)، بین المللی(اولیه)، بیمه(اولیه)، تحول (اولیه و تکمیل3) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

نراق

بازرگانی، بازاریابی (تکمیل ظرفیت)

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بین الملل (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه)، داخلی(اولیه و تکمیل3)، مالی(اولیه)، بین المللی(اولیه و تکمیل3)، بیمه(اولیه و تکمیل3)، تحول (اولیه و تکمیل3) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

نیشابور

بازرگانی

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی( اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)،  بین الملل (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

فیروزکوه

بازرگانی، بازاریابی (تکمیل ظرفیت)

بازرگانی بین الملل، مالی، بازاریابی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)،  بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه)، داخلی(اولیه)، مالی (اولیه و تکمیل3)، بین المللی(اولیه)، بیمه (اولیه و تکمیل3)، تحول(اولیه) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

بابل

بازرگانی

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)،  بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

ابهر

بازرگانی

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)،  بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه)، داخلی(اولیه)، مالی(اولیه)، بین المللی(اولیه و تکمیل3)، بیمه(اولیه)، تحول(اولیه) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

زنجان

بازرگانی

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

بروجرد

بازاریابی

بازاریابی بازاریابی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2) بازاریابی بازاریابی

تربت جام

بازاریابی

بازاریابی بازاریابی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی (تکمیل2و3) بازاریابی، داخلی

علی اباد کتول

بازاریابی

بازاریابی بازاریابی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2) بازاریابی بازاریابی
نجف آباد -

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی بازرگانی
یزد - - بازرگانی(تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(پذیرش اولیه و تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی، بازاریابی (تکمیل3) بازرگانی
قم - - بازاریابی (تکمیل ظرفیت1و2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2) بازاریابی بازاریابی
مبارکه

بازرگانی داخلی

بازرگانی داخلی

بازرگانی داخلی (اولیه و تکمیل2)

بازرگانی داخلی(اولیه و تکمیل2) داخلی داخلی
بوئین زهرا - - بازاریابی (تکمیل 1و2)،  مالی (تکمیل 1و2)،  بین المللی (تکمیل 1و2)، داخلی (تکمیل ظرفیت1و2)، بیمه (تکمیل 1و2)، تحول (تکمیل 1و2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)،  بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول
عجب شیر - - - - بین المللی بین المللی
شاهرود - - - - مالی (تکمیل2) مالی
آباده - - - - بین المللی (تکمیل1و3) بین المللی
آبادان - - - - مالی (تکمیل1و3) مالی
تنکابن - - - - مالی (تکمیل1و3) مالی
ممقان - - - - مالی (تکمیل1و3) مالی
بیرجند - - - - بازاریابی (تکمیل1) بازاریابی
خلخال - - - - بازاریابی (تکمیل1و3) بازاریابی
مراغه - - - - بازاریابی (تکمیل2و3) بازاریابی
لامرد - - - - بازاریابی (تکمیل2و3) بازاریابی
یادگار امام خمینی (ره) شهرری - - - - مالی (تکمیل1و3) مالی
علوم تحقیقات شهرقدس - - بازاریابی (تکمیل ظرفیت1) بازاریابی(اولیه و تکمیل2) بازاریابی  
واحد شهر قدس - - - - - بازاریابی
علوم تحقیقات آذربایجان شرقی بازرگانی (تکمیل ظرفیت1) - بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  
تبریز - - - - - بازرگانی
علوم تحقیقات کرمان - - بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  
کرمان - - - - - بازرگانی

علوم و تحقیقات مازندران

بازرگانی (تکمیل ظرفیت 2)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  
ساری - - - - - بازرگانی

علوم و تحقیقات ساوه

بازرگانی (تکمیل ظرفیت 2) - بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  
ساوه - - - - - بازرگانی

علوم و تحقیقات سمنان

بازرگانی (تکمیل ظرفیت 2)

- بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  
سمنان - - - - - بازرگانی

علوم و تحقیقات فارس

بازرگانی (تکمیل ظرفیت 2)

- بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  
مرودشت - - - - - بازرگانی

علوم تحقیقات کرمانشاه

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و 2)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  

علوم و تحقیقات یزد

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

- بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی بازرگانی  
اردکان - - - - - بازرگانی

علوم تحقیقات قزوین

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  

علوم تحقیقات گیلان

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

- بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  

علوم تحقیقات خوزستان

بازاریابی (تکمیل ظرفیت1)

بازرگانی داخلی (تکمیل ظرفیت 1) بازاریابی (تکمیل ظرفیت1و2)، داخلی (تکمیل ظرفیت1و2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی  
واحد اهواز - - - - - بازاریابی، داخلی
علوم و تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد - - بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  
گچساران - - - - - بازرگانی
علوم و تحقيقات ايلام - - بازرگانی (تکمیل ظرفیت1) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  
ایلام - - - - - بازرگانی

مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس (منطقه آزاد اروند)

بازرگانی - بین المللی (اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) مالی(اولیه و تکمیل ظرفیت1و2)، بین الملل(اولیه و تکمیل ظرفیت1و2) مالی(اولیه و تکمیل2)، بین المللی(اولیه و تکمیل2) مالی، بین المللی

مرکز بین المللی کیش

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

- بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی (پذیرش اولیه و تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2و3) بازرگانی
مرکز آموزش بین المللی قشم - - بازاریابی (تکمیل ظرفیت1و2)، مالی (تکمیل ظرفیت1و2)، تحول (تکمیل ظرفیت1و2) بازاریابی (اولیه و تکمیل ظرفیت1و2)، مالی(اولیه و تکمیل ظرفیت1و2)، تحول(اولیه و تکمیل ظرفیت1و2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2و3)، مالی(اولیه و تکمیل2و3)، تحول(اولیه و تکمیل2و3) بازاریابی، مالی، تحول
واحد بین المللی جلفا - - - - مالی (تکمیل1و2و3) مالی
امارات متحده عربي - - بازرگانی (تکمیل 1و2)، تحول (تکمیل 1و2)، بیمه (تکمیل 1و2)، داخلی (تکمیل 1و2) بین الملل (تکمیل 1و2)، مالی (تکمیل 1و2)، بازاریابی (تکمیل 1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2)، بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازرگانی(اولیه و تکمیل 2و3)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2و3)، داخلی(اولیه و تکمیل2و3)، مالی(اولیه و تکمیل2و3)، بین المللی(اولیه و تکمیل2و3)، بیمه(اولیه و تکمیل2و3)، تحول(اولیه و تکمیل2و3) بازرگانی، بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول
لبنان - - بازرگانی (تکمیل 1و2)، بازاریابی (تکمیل 1و2)، مالی (تکمیل 1و2)، بین الملل (تکمیل 1و2)، داخلی (تکمیل 1و2)، بیمه (تکمیل 1و2)، تحول (تکمیل 1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2)، بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2و3)، بازاریابی(اولیه و تکمیل2و3)، داخلی(اولیه و تکمیل2و3)، مالی(اولیه و تکمیل2و3)، بین المللی(اولیه و تکمیل2و3)، بیمه(اولیه و تکمیل2و3)، تحول(اولیه و تکمیل2و3) بازرگانی، بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول
افغانستان - - - بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2و3) بازرگانی
واحد الکترونیکی - - - بازاریابی (تکمیل2)،  داخلی(تکمیل2)، مالی (تکمیل2)، بین المللی (تکمیل2)، بیمه(تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2و3)،  داخلی(اولیه و تکمیل2و3)، مالی(اولیه و تکمیل2و3)، بین المللی(اولیه و تکمیل2و3)، بیمه(اولیه و تکمیل2و3)، تحول (تکمیل1و2و3) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول


(اطلاعات مربوط به سالهای 88، 89، 90 ، 91 ، 92 ، 93 و 94 می باشد و در سالهای قبل از 91 ممکن است برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)

منظور از تکمیل1 پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت اول و منظور از تکمیل 2 پذیرش در دومین مرحله تکمیل ظرفیت آن سال است
منظور از بین المللی در بخش گرایشها، گرایش بازرگانی بین المللی و منظور از داخلی، گرایش بازرگانی داخلی است