شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 08 آذر 1394

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاههای زیر در شش سال گذشته در این رشته (گرایشهای مختلف) پذیرش داشته اند

نام واحد دانشگاهی

سال 89

سال 90

سال 91 سال 92 سال 93 سال 94

تهران – علوم تحقیقات

بازرگانی

بازرگانی بین المللی، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، داخلی بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

تهران شمال

بازاریابی - بازرگانی داخلی

بازرگانی بین الملل، بیمه، مالی، بازاریابی بین المللی، بیمه، مالی، بازاریابی بازاریابی، مالی، بین المللی، بیمه بازاریابی، مالی، بین المللی، بیمه بازاریابی، مالی، بین المللی، بیمه

تهران مرکزی

بازاریابی - بازرگانی داخلی

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بازرگانی بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

تهران جنوب

-

بازرگانی بین الملل، بازاریابی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، بین المللی بازاریابی، بین المللی، بیمه (تکمیل1)، مالی (تکمیل1) بازاریابی، مالی، بین المللی، بیمه
تهران غرب - - - - مالی (تکمیل1) مالی

قزوین

بازرگانی

بازرگانی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازرگانی، بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

رشت

بازرگانی، بازرگانی داخلی (تکمیل ظرفیت)

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازرگانی، بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

اراک

بازاریابی - بازرگانی داخلی

مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی بازاریابی، داخلی، مالی

سنندج

بازاریابی - بازرگانی داخلی

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بین الملل (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

کرمانشاه

بازاریابی - بازرگانی داخلی

بازاریابی، بازرگانی داخلی، مالی (تکمیل ظرفیت)، تحول (تکمیل ظرفیت) بین المللی، تحول، مالی، بازاریابی، داخلی بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بین المللی (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، تحول بازرگانی، بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، تحول

قشم

بازرگانی، بازاریابی (تکمیل ظرفیت)

بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بیمه، تحول

ملایر

بازاریابی - بازرگانی داخلی

بازاریابی، بازرگانی داخلی بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (تکمیل ظرفیت1و2)، بین المللی (تکمیل ظرفیت1و2)، بیمه (تکمیل ظرفیت1و2)، تحول (تکمیل ظرفیت1و2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بین الملل (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه)، داخلی(اولیه)، مالی(اولیه)، بین المللی(اولیه)، بیمه(اولیه)، تحول (اولیه و تکمیل3) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

نراق

بازرگانی، بازاریابی (تکمیل ظرفیت)

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بین الملل (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه)، داخلی(اولیه و تکمیل3)، مالی(اولیه)، بین المللی(اولیه و تکمیل3)، بیمه(اولیه و تکمیل3)، تحول (اولیه و تکمیل3) بازاریابی (اولیه و تکمیل1)، داخلی (اولیه و تکمیل1)، مالی (اولیه و تکمیل1)، بین المللی (اولیه و تکمیل1)، بیمه (اولیه و تکمیل1)، تحول (اولیه و تکمیل1)

نیشابور

بازرگانی

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی( اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)،  بین الملل (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

فیروزکوه

بازرگانی، بازاریابی (تکمیل ظرفیت)

بازرگانی بین الملل، مالی، بازاریابی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)،  بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه)، داخلی(اولیه)، مالی (اولیه و تکمیل3)، بین المللی(اولیه)، بیمه (اولیه و تکمیل3)، تحول(اولیه) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

بابل

بازرگانی

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)، داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)،  بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

ابهر

بازرگانی

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)،  بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازاریابی (اولیه)، داخلی(اولیه)، مالی(اولیه)، بین المللی(اولیه و تکمیل3)، بیمه(اولیه)، تحول(اولیه) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

زنجان

بازرگانی

بازرگانی بین الملل، بیمه، تحول، مالی، بازاریابی، بازرگانی داخلی بین المللی (اولیه و تکمیل2)، بیمه (اولیه و تکمیل2)، تحول (اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2)،  داخلی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول

بروجرد

بازاریابی

بازاریابی بازاریابی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2) بازاریابی بازاریابی

تربت جام

بازاریابی

بازاریابی بازاریابی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی (تکمیل2و3) بازاریابی، داخلی (اولیه و تکمیل1)

علی اباد کتول

بازاریابی

بازاریابی بازاریابی (اولیه و تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2) بازاریابی بازاریابی
نجف آباد -

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی بازرگانی، مالی (تکمیل1)
یزد - - بازرگانی(تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(پذیرش اولیه و تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی، بازاریابی (تکمیل3) بازرگانی، بازاریابی (تکمیل1)
قم - - بازاریابی (تکمیل ظرفیت1و2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2) بازاریابی بازاریابی
مبارکه

بازرگانی داخلی

بازرگانی داخلی

بازرگانی داخلی (اولیه و تکمیل2)

بازرگانی داخلی(اولیه و تکمیل2) داخلی داخلی
بوئین زهرا - - بازاریابی (تکمیل 1و2)،  مالی (تکمیل 1و2)،  بین المللی (تکمیل 1و2)، داخلی (تکمیل ظرفیت1و2)، بیمه (تکمیل 1و2)، تحول (تکمیل 1و2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)،  بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی، مالی، بین المللی، بیمه، تحول بازاریابی (اولیه و تکمیل1)، داخلی(اولیه و تکمیل1)، مالی (اولیه و تکمیل1)، بین المللی (اولیه و تکمیل1)، بیمه (اولیه و تکمیل1)، تحول (اولیه و تکمیل1)
عجب شیر - - - - بین المللی بین المللی، مالی (تکمیل1)
شاهرود - - - - مالی (تکمیل2) مالی
آباده - - - - بین المللی (تکمیل1و3) بین المللی
آبادان - - - - مالی (تکمیل1و3) مالی، بازاریابی (تکمیل1)
تنکابن - - - - مالی (تکمیل1و3) مالی، بازاریابی (تکمیل1)
ممقان - - - - مالی (تکمیل1و3) مالی
بیرجند - - - - بازاریابی (تکمیل1) بازاریابی
خلخال - - - - بازاریابی (تکمیل1و3) بازاریابی
مراغه - - - - بازاریابی (تکمیل2و3) بازاریابی
لامرد - - - - بازاریابی (تکمیل2و3) بازاریابی
یادگار امام خمینی (ره) شهرری - - - - مالی (تکمیل1و3) مالی
محمودآباد - - - - - بازرگانی (تکمیل1)
قائم شهر - - - - - بازاریابی (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
کاشان - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
سراب - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
تربت حیدریه - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
ورامین - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
بناب - - - - - بازاریابی (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
میبد - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
امیدیه - - - - - بازاریابی (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
شبستر - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
آشتیان - - - - - بازاریابی (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
محلات - - - - - بازاریابی (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
اهر - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
طبس - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
ماکو - - - - - بازاریابی (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
تفرش - - - - - بازاریابی (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
دورود - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
سپیدان - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
خمین - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
سلماس - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
رودسر - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
سوادکوه - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
اردکان - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
زرقان - - - - - بازاریابی (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
ممقان - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
خدا آفرین - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
بندردیلم - - - - - بازاریابی (تکمیل1)
سبزوار - - - - - مالی (تکمیل1)
خوی - - - - - مالی (تکمیل1)
آستارا - - - - - مالی (تکمیل1)
دهاقان - - - - - مالی (تکمیل1)
نور - - - - - مالی (تکمیل1)
فراهان - - - - - مالی (تکمیل1)
قاینات - - - - - مالی (تکمیل1)
گنبدکاووس - - - - - مالی (تکمیل1)
شهرقدس - - - - - مالی (تکمیل1)
لاهیجان - - - - - مالی (تکمیل1)
سروستان - - - - - مالی (تکمیل1)
پارس آباد مغان - - - - - مالی (تکمیل1)
رودبار - - - - - مالی (تکمیل1)
بهشهر - - - - - مالی (تکمیل1)
نوشهر - - - - - مالی (تکمیل1)
علوم تحقیقات شهرقدس - - بازاریابی (تکمیل ظرفیت1) بازاریابی(اولیه و تکمیل2) بازاریابی -
واحد شهر قدس - - - - - بازاریابی
علوم تحقیقات آذربایجان شرقی بازرگانی (تکمیل ظرفیت1) - بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی -
تبریز - - - - - بازرگانی (اولیه و تکمیل1)
علوم تحقیقات کرمان - - بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  
کرمان - - - - - بازرگانی (اولیه و تکمیل1)، مالی (تکمیل1)

علوم و تحقیقات مازندران

بازرگانی (تکمیل ظرفیت 2)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی -
ساری - - - - - بازرگانی

علوم و تحقیقات ساوه

بازرگانی (تکمیل ظرفیت 2) - بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی -
ساوه - - - - - بازرگانی، بازاریابی (تکمیل1)

علوم و تحقیقات سمنان

بازرگانی (تکمیل ظرفیت 2)

- بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی -
سمنان - - - - - بازرگانی

علوم و تحقیقات فارس

بازرگانی (تکمیل ظرفیت 2)

- بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی -
مرودشت - - - - - بازرگانی، مالی (تکمیل1)

علوم تحقیقات کرمانشاه

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و 2)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی -

علوم و تحقیقات یزد

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

- بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی بازرگانی -
اردکان - - - - - بازرگانی

علوم تحقیقات قزوین

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی -

علوم تحقیقات گیلان

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

- بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی -

علوم تحقیقات خوزستان

بازاریابی (تکمیل ظرفیت1)

بازرگانی داخلی (تکمیل ظرفیت 1) بازاریابی (تکمیل ظرفیت1و2)، داخلی (تکمیل ظرفیت1و2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2) بازاریابی، داخلی -
واحد اهواز - - - - - بازاریابی، داخلی
علوم و تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد - - بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  
گچساران - - - - - بازرگانی، مالی (تکمیل1)
علوم و تحقيقات ايلام - - بازرگانی (تکمیل ظرفیت1) بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی  
ایلام - - - - - بازرگانی

مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس (منطقه آزاد اروند)

بازرگانی - بین المللی (اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) مالی(اولیه و تکمیل ظرفیت1و2)، بین الملل(اولیه و تکمیل ظرفیت1و2) مالی(اولیه و تکمیل2)، بین المللی(اولیه و تکمیل2) مالی (اولیه و تکمیل1)، بین المللی (اولیه و تکمیل1)

مرکز بین المللی کیش

بازرگانی (تکمیل ظرفیت1)

- بازرگانی (تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی (پذیرش اولیه و تکمیل ظرفیت1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2و3) بازرگانی (اولیه و تکمیل1)
مرکز آموزش بین المللی قشم - - بازاریابی (تکمیل ظرفیت1و2)، مالی (تکمیل ظرفیت1و2)، تحول (تکمیل ظرفیت1و2) بازاریابی (اولیه و تکمیل ظرفیت1و2)، مالی(اولیه و تکمیل ظرفیت1و2)، تحول(اولیه و تکمیل ظرفیت1و2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2و3)، مالی(اولیه و تکمیل2و3)، تحول(اولیه و تکمیل2و3) بازاریابی (اولیه و تکمیل1)، مالی (اولیه و تکمیل1)، تحول (اولیه و تکمیل1)
واحد بین المللی جلفا - - - - مالی (تکمیل1و2و3) مالی (اولیه و تکمیل1)
امارات متحده عربي - - بازرگانی (تکمیل 1و2)، تحول (تکمیل 1و2)، بیمه (تکمیل 1و2)، داخلی (تکمیل 1و2) بین الملل (تکمیل 1و2)، مالی (تکمیل 1و2)، بازاریابی (تکمیل 1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2)، بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازرگانی(اولیه و تکمیل 2و3)، بازاریابی (اولیه و تکمیل2و3)، داخلی(اولیه و تکمیل2و3)، مالی(اولیه و تکمیل2و3)، بین المللی(اولیه و تکمیل2و3)، بیمه(اولیه و تکمیل2و3)، تحول(اولیه و تکمیل2و3) بازرگانی (اولیه و تکمیل1)، بازاریابی(اولیه و تکمیل1)، داخلی(اولیه و تکمیل1)، مالی(اولیه و تکمیل1)، بین المللی (اولیه و تکمیل1)، بیمه(اولیه و تکمیل1)، تحول (اولیه و تکمیل1)
لبنان - - بازرگانی (تکمیل 1و2)، بازاریابی (تکمیل 1و2)، مالی (تکمیل 1و2)، بین الملل (تکمیل 1و2)، داخلی (تکمیل 1و2)، بیمه (تکمیل 1و2)، تحول (تکمیل 1و2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2)، بازاریابی(اولیه و تکمیل2)،  داخلی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، بین الملل(اولیه و تکمیل2)، بیمه(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2و3)، بازاریابی(اولیه و تکمیل2و3)، داخلی(اولیه و تکمیل2و3)، مالی(اولیه و تکمیل2و3)، بین المللی(اولیه و تکمیل2و3)، بیمه(اولیه و تکمیل2و3)، تحول(اولیه و تکمیل2و3) بازرگانی(اولیه و تکمیل1)، بازاریابی(اولیه و تکمیل1)، داخلی(اولیه و تکمیل1)، مالی(اولیه و تکمیل1)، بین المللی (اولیه و تکمیل1)، بیمه(اولیه و تکمیل1)، تحول (اولیه و تکمیل1)
افغانستان - - - بازرگانی(اولیه و تکمیل2) بازرگانی(اولیه و تکمیل2و3) بازرگانی(اولیه و تکمیل1)
واحد الکترونیکی - - - بازاریابی (تکمیل2)،  داخلی(تکمیل2)، مالی (تکمیل2)، بین المللی (تکمیل2)، بیمه(تکمیل2) بازاریابی(اولیه و تکمیل2و3)،  داخلی(اولیه و تکمیل2و3)، مالی(اولیه و تکمیل2و3)، بین المللی(اولیه و تکمیل2و3)، بیمه(اولیه و تکمیل2و3)، تحول (تکمیل1و2و3) بازاریابی (اولیه و تکمیل1)، داخلی(اولیه و تکمیل1)، مالی (اولیه و تکمیل1)، بین المللی (اولیه و تکمیل1)، بیمه(اولیه و تکمیل1)، تحول (اولیه و تکمیل1)


(اطلاعات مربوط به سالهای 88، 89، 90 ، 91 ، 92 ، 93 و 94 می باشد و در سالهای قبل از 91 ممکن است برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)

منظور از تکمیل1 پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت اول و منظور از تکمیل 2 پذیرش در دومین مرحله تکمیل ظرفیت آن سال است
منظور از بین المللی در بخش گرایشها، گرایش بازرگانی بین المللی و منظور از داخلی، گرایش بازرگانی داخلی است