شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 06 تیر 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 13,521
بازدید دیروز: 33,333
بازدید کل: 72,612,431
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 78
کاربران حاضر: 79

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت بازرگانی در 12 سال گذشته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  سال 84 سال 85 سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال90 سال91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
روزانه تهران 87 59 76 78 107 89 122 150 246 140 123 137
روزانه سایرشهرستانها 31 43 59 99 116 120 180 215 299 339 365 381
کل روزانه 118 102 135 177 223 209 302 365 545 479 488 518
نوبت دوم (شبانه) تهران 37 27 54 67 85 66 133 120 128 66 68 75
نوبت دوم (شبانه) سایرشهرستانها 38 34 34 55 53 59 72 87 156 137 104 148
کل نوبت دوم (شبانه) 75 62 88 122 138 125 205 207 284 203 172 223
غیر انتفاعی تهران - - - - - - - - 15 30 70 115
غیرانتفاعی سایرشهرستانها 30 40 35 50 75 65 91 270 141 594 1760 2670
کل غیر انتفاعی 30 40 35 50 75 65 91 270 156 624 1830 2785
پیام نور تهران، پردیس، ری وکرج - - 40 48 60 57 150 153 210 161 161 414
پیام نور سایرشهرستانها - 20 20 20 20 15 44 69 75 68 183 835
کل پیام نور - 20 60 68 80 72 194 222 285 229 344 1249
نیمه حضوری تهران - - - 10 7 - 12 10 10 - 12 -
نیمه حضوری سایرشهرستانها - - - - - - - 12 30 12 - -
کل نیمه حضوری - - - 10 7 - 12 22 40 12 12 -
پردیس خودگردان (بین الملل)  تهران، کرج - - - - - - - - 30 28 73 68
پردیس خودگردان (بین الملل) سایرشهرستانها - - - - - 30 100 184 156 65 178 163
کل پردیس - - - - - 30 100 184 135 93 251 231
کل مجازی - - - - - - 62 180 350 280 85 320
جمع کل ظرفیت 223 224 318 427 523 501 966 1450 1795 1920 3182 5326
 
توجه: در ظرفیت سالهای 88 تا 95 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است

توجه: ظرفیت سالهای 87، 88، 89، 90 ، 91 ، 92 و 93 منحصرا مربوط به گرایش های بازرگانی، آماد (با ضرایب مدیریت بازرگانی)، مدیریت حمل و نقل بین قاره ای (با ضرایب مدیریت بازرگانی) می باشد و ظرفیت های مربوط به رشته مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی را در بر نمی گیرد
در ظرفیت سال 94 ، با توجه به تغییر ضرایب رشته های مدیریت حمل ونقل بین قاره ای و مدیریت بازرگانی دریایی و متفاوت بودن آن با ضرایب رشته بازرگانی، ظرفیت این رشته ها در جدول فوق نیامده است.
ظرفیت بورسیه موسسات در جدول درج نشده است.
دوره های مجازی شامل مجازی دانشگاههای دولتی، غیرانتفاعی، پیام نور و ویژه شاغلین می باشد
ظرفیت های اضافه شده در مرحله تکمیل ظرفیت در جدول بالا نیامده است.