شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 08 شهریور 1393

 

رشته ها و دانشگاههای پذیرش کننده مقطع دکتری مدیریت (کلیه گرایشها) دانشگاه آزاد

 

نام رشته سال 1389 سال 1390 سال 1391 سال 1392 سال 1393
مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی علوم و تحقیقات تهران، قشم علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، قشم علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، قشم علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، مرکز آموزش بین المللی قشم، امارات متحده عربی علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، مرکز آموزش بین المللی قشم، امارات متحده عربی
مدیریت دولتی علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، کرمان علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، کرمان علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی
مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی قزوین قزوین قزوین، کرمان قزوین، کرمان، امارات متحده عربی قزوین، کرمان، امارات متحده عربی
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری - - کرمان کرمان کرمان
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی - - کرمان کرمان کرمان
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه - - کرمان کرمان کرمان
مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، امارات متحده عربی علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، امارات متحده عربی
مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم ها
مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
مدیریت فناوری اطلاعات - - علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران
مدیریت تکنولوژی علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی
مدیریت- مدیریت مالی علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی علوم و تحقیقات تهران، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران
مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران
مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران
مدیریت – مدیریت رسانه ای علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران
مدیریت آموزشی علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی
تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی -
تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی - - تهران مرکزی تهران مرکزی، پردیس علوم و تحقیقات البرز (تکمیل ظرفیت1) تهران مرکزی،  علوم و تحقیقات تهران، پردیس علوم و تحقیقات البرز
مدیریت آموزش عالی علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران علوم و تحقیقات تهران
کارآفرینی - - - قزوین (تکمیل ظرفیت1) -
کارآفرینی-آموزش عالی - - - علی آبادکتول (تکمیل ظرفیت1) علی آبادکتول
کارآفرینی-توسعه - - - علی آبادکتول (تکمیل ظرفیت1) علی آبادکتول، قزوین
کارآفرینی-فناوری - - - علی آبادکتول (تکمیل ظرفیت1) علی آبادکتول، قزوین
کارآفرینی - بین الملل - - - - قزوین
کارآفرینی - کسب و کار - - - - قزوین