شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 05 خرداد 1395

 

رشته ها و دانشگاههای پذیرش کننده مقطع دکتری مدیریت (کلیه گرایشها) و حسابداری دانشگاه آزاد

 
رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران، قشم
1390 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، قشم
1391 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، قشم
1392 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، مرکز آموزش بین المللی قشم، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، مرکز آموزش بین المللی قشم، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، مرکز آموزش بین المللی قشم، امارات متحده عربی، اهواز، بابل، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، رشت، رودهن، ساری، ساوه، سمنان، سنندج، شاهرود، شهرقدس، علی آبادکتول، قزوین، قم، کرمانشاه، همدان، یاسوج، یزد، مرکزبین المللی کیش
1393-تکمیل ظرفیت2 ابهر، عجب شیر، مرکز آموزش بین المللی قشم، مرکزبین المللی کیش، امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، مرکز آموزش بین المللی قشم، امارات متحده عربی، اهواز، بابل، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، رشت، رودهن، ساری، ساوه، سمنان، سنندج، شاهرود، شهرقدس، علی آبادکتول، قزوین، قم، کرمانشاه، همدان، یاسوج، یزد، مرکزبین المللی کیش، ابهر، عجب شیر
1394-تکمیل ظرفیت1 تبریز، سنندج، امارات متحده عربی، مرکز آموزش بین المللی قشم، مرکز بین المللی کیش
1394-تکمیل ظرفیت2 تربت حیدریه، دهاقان، مبارکه، ممقان
1395 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز اموزش بین المللی قشم)، ابهر، الکترونیکی، امارات متحده عربی، اهواز، اهواز (پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس)، بابل، بیرجند، تبریز، تبریز (پردیس مجتمع بین الملل تبریز)، تهران جنوب، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران مرکزی، رشت، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندر انزلی)، رودهن، زنجان، ساری، سنندج، شاهرود، شهرقدس،  علی اباد کتول، قزوین، قم، کرمانشاه، مبارکه،  یزد
 
 
 
رشته مدیریت دولتی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، کرمان
1390 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، کرمان
1391 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان
1392 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات کرمان، علوم و تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی، اردبیل، بجنورد، بروجرد، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، رفسنجان، رودهن، زاهدان، زنجان، ساوه، سمنان، سنندج، شوشتر، فیروزکوه، همدان، یاسوج، یزد
1393-تکمیل ظرفیت2 امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، اردبیل، بجنورد، بروجرد، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، دهاقان، رفسنجان، رودهن، زاهدان، زنجان، ساوه، سمنان، سنندج، شوشتر، فیروزکوه، همدان، یاسوج، یزد
1394-تکمیل ظرفیت1 تهران شمال، تبریز، رفسنجان، امارات متحده عربی
1395 اردبیل، اصفهان (خوراسگان)، الکترونیکی، امارات متحده عربی، بجنورد، بروجرد، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، دهاقان، رفسنجان، رودهن، زاهدان، زنجان، ساوه، سنندج، شوشتر، فیروزکوه، همدان، یاسوج، یزد
 
رشته مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 قزوین
1390 قزوین
1391 قزوین، کرمان
1392 قزوین، کرمان، امارات متحده عربی
1393 قزوین، کرمان، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 قزوین، کرمان، امارات متحده عربی، بناب
1393-تکمیل ظرفیت2 قائم شهر، امارات متحده عربی
1394 قزوین، کرمان، امارات متحده عربی، قائم شهر، بناب
1394-تکمیل ظرفیت1 کرمان، امارات متحده عربی، قائم شهر
1395 آستارا، اردبیل، امارات متحده عربی، بناب، بیرجند، پارس آباد مغان، دهاقان، رشت، رفسنجان، رودهن، سمنان، سنندج، سیرجان، شوشتر، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز اموزش بین المللی قشم)، فیروزکوه، قائم شهر، قزوین، کرمان ، نجف آباد، یاسوج ، یزد
 
رشته مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1391 کرمان
1392 کرمان
1393 کرمان
1393-تکمیل ظرفیت1 کرمان، قزوین
1393-تکمیل ظرفیت2 تهران مرکزی
1394 تهران مرکزی، قزوین، کرمان
1394-تکمیل ظرفیت1 کرمان
1395 تهران مرکزی، قزوین، کرمان، علوم و تحقیقات، الکترونیکی، اصفهان (خوراسگان)، آستارا، ارومیه
 
رشته مدیریت دولتی-رفتار سازمانی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1391 کرمان
1392 کرمان
1393 کرمان
1393-تکمیل ظرفیت1 کرمان، قزوین
1393-تکمیل ظرفیت2 چالوس
1394 کرمان، قزوین، چالوس
1394-تکمیل ظرفیت1 کرمان
1394-تکمیل ظرفیت2 علی اباد کتول
1395 کرمان، قزوین، چالوس، رشت، علی آبادکتول، علوم و تحقیقات
 
رشته مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1391 کرمان
1392 کرمان
1393 کرمان
1393-تکمیل ظرفیت1 کرمان
1394 کرمان
1394-تکمیل ظرفیت1 کرمان، بناب
1395 کرمان، بناب، قائم شهر، اصفهان (خوراسگان)، علوم و تحقیقات
 
 
 
      
رشته مدیریت صنعتی – گرایشهای مدیریت تولید و عملیات، مدیریت سیستم ها، تحقیق در عملیات
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجانشرقی
1390 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
1391 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
1392 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، امارات متحده عربی، اصفهان(خوراسگان)، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، رودهن، زنجان، ساوه، سنندج، فیروزکوه، قزوین، قم، کرمانشاه، مسجدسلیمان، یزد
1393-تکمیل ظرفیت2 نجف آباد، امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، اصفهان(خوراسگان)، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، رودهن، زنجان، ساوه، سنندج، فیروزکوه، قزوین، قم، کرمانشاه، مسجدسلیمان، یزد، تبریز، نجف آباد
1394-تکمیل ظرفیت1 تبریز، زنجان، ساوه، امارات متحده عربی
1395 گرایش مالی:
ابهر، اسلامشهر، الکترونیکی، امارات متحده عربی، بابل، تبریز، تهران جنوب، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران مرکزی، دهاقان، رشت، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، رودهن، شهرقدس، علوم و تحقیقات، علی اباد کتول، قزوین، کاشان، مسجدسلیمان، نجف آباد
گرایش تحقیق در عملیات:
علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، الکترونیکی، امارات متحده عربی، تبریز،  قزوین، نجف آباد، رودهن، زنجان، فیروزکوه، یزد، واحد آکسفورد (دوره مشترک با واحد تهران مرکزی)
گرایش استراتژی صنعتی:

علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، الکترونیکی، امارات متحده عربی، تبریز،  قزوین، نجف آباد

گرایش مدیریت سیستمها:
علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، الکترونیکی، امارات متحده عربی، تبریز،  قزوین، نجف آباد
گرایش تولید و عملیات:
علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، الکترونیکی، امارات متحده عربی، تبریز،  قزوین، نجف آباد، رودهن، زنجان، فیروزکوه، یزد

 
 
رشته مدیریت – مدیریت تولید و عملیات
1393-تکمیل ظرفیت1 قزوین
1394 قزوین
1394-تکمیل ظرفیت1 تبریز، فیروزکوه
1395 -
 
 
 
رشته مدیریت فن آوری اطلاعات
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران
1393 علوم و تحقیقات تهران
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، اصفهان(خوراسگان)، الکترونیکی، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، قزوین، قم، همدان
1393-تکمیل ظرفیت2 الکترونیکی
1394 علوم و تحقیقات تهران، اصفهان(خوراسگان)، الکترونیکی، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، قزوین، قم، همدان
1394-تکمیل ظرفیت1 همدان، الکترونیکی
1394-تکمیل ظرفیت2 نجف اباد، لامرد
1395 علوم و تحقیقات تهران، الکترونیکی، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، قزوین، نجف آباد، همدان
 
 
 
رشته مدیریت تکنولوژی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران مرکزی، رودهن
1393-تکمیل ظرفیت2 امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران مرکزی، رودهن
1394-تکمیل ظرفیت1 امارات متحده عربی
1395

مدیریت تکنولوژی:

علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران مرکزی، الکترونیکی

مدیریت تکنولوژی- مدیریت انتقال تکنولوژی:
تهران مرکزی
 
 
 
 
رشته مدیریت- مدیریت مالی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، رشت، قم، مسجد سلیمان، کرمانشاه، قزوین، ایلام، الکترونیکی، مرکز بین المللی کیش
1393-تکمیل ظرفیت2 علی آبادکتول، مرکز بین الملل کیش، الکترونیکی، امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، رشت، قم، مسجد سلیمان، کرمانشاه، قزوین، ایلام، الکترونیکی، مرکز بین المللی کیش، علی آبادکتول
1394-تکمیل ظرفیت1 الکترونیکی، مسجدسلیمان، مرکز بین المللی کیش، امارات متحده عربی
1395 مالی - بانکداری:
علوم و تحقیقات
مالی - بیمه :
علوم و تحقیقات ، تهران جنوب
مالی - حقوق مالی:
علوم و تحقیقات
مالی- مالی بین المللی:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی
مالی - مهندسی مالی:
علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، علی اباد کتول، دهاقان
 
 
 
رشته کارآفرینی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1392-تکمیل ظرفیت1 قزوین
 
رشته کارآفرینی- آموزش عالی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1392 علی آبادکتول (تکمیل ظرفیت1)
1393 علی آبادکتول
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1394 علی آبادکتول،  قزوین
1394-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول
1395 علی آبادکتول، قزوین، علوم تحقیقات،  ساری، تهران مرکزی، دهاقان
 
رشته کارآفرینی- توسعه
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1392 علی آبادکتول (تکمیل ظرفیت1)
1393 علی آبادکتول، قزوین
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1394 علی آبادکتول، قزوین
1395 علی آبادکتول، قزوین
 
رشته کارآفرینی- فناوری
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1392 علی آبادکتول (تکمیل ظرفیت1)
1393 علی آبادکتول، قزوین
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1394 علی آبادکتول، قزوین
1395 علوم تحقیقات، علی آبادکتول، قزوین
 
رشته کارآفرینی- بین الملل
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1393 قزوین
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1393-تکمیل ظرفیت2 تهران مرکزی
1394 تهران مرکزی، علی آبادکتول، قزوین
1395 تهران مرکزی، علی آبادکتول، قزوین، دهاقان،  الکترونیکی
 
رشته کارآفرینی- کسب و کار
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1393 قزوین
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1394 علی آبادکتول، قزوین
1395 علی آبادکتول، قزوین، علوم تحقیقات
 
رشته کارآفرینی- بخش عمومی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1394 علی آبادکتول، قزوین
1394-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول
1395 علوم تحقیقات، علی آبادکتول، قزوین
 
رشته کارآفرینی- سازمانی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1393-تکمیل ظرفیت1 علی آبادکتول، قزوین
1394 علی آبادکتول، قزوین
1395 علی آبادکتول، قزوین

 
 
رشته مدیریت – مدیریت رسانه ای
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران
1393 علوم و تحقیقات تهران
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، سمنان، یزد، اصفهان (خوراسگان)
1393-تکمیل ظرفیت2 نجف آباد
1394 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، سمنان، یزد، اصفهان (خوراسگان)، نجف آباد
1394-تکمیل ظرفیت1 یزد، نجف آباد
1395 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، یزد، اصفهان (خوراسگان)، نجف آباد،  الکترونیکی، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، دماوند

 
 
رشته مدیریت آموزشی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن
1390 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن
1391 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن
1392 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی،تهران جنوب ، تهران شمال ، تهران مرکزی، دماوند، اردبیل، اهواز، بابل، بندرعباس، تبریز، خرم آباد، زنجان، سنندج، قم، کرج، کرمانشاه، گرگان، نیشابور
1393-تکمیل ظرفیت2 تهران غرب، گرمسار، تنکابن، امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، ساری، رودهن، اصفهان (خوراسگان)، امارات متحده عربی،تهران جنوب ، تهران شمال ، تهران مرکزی، دماوند، اردبیل، اهواز، بابل، بندرعباس، تبریز، خرم آباد، زنجان، سنندج، قم، کرج، کرمانشاه، گرگان، نیشابور، تهران غرب، گرمسار، تنکابن
1394-تکمیل ظرفیت1 بابل، امارات متحده عربی
1394-تکمیل ظرفیت2 مرند، تربت حیدریه، کازرون، مرودشت، میانه، اسلامشهر
1395 اردبیل، ارومیه، اسلامشهر، اصفهان (خوراسگان)، الکترونیکی، امارات متحده عربی، اهواز، بجنورد، تبریز، تنکابن، تهران جنوب ، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران غرب، تهران مرکزی، خرم اباد، رودهن، زنجان، ساری، سنندج، علوم و تحقیقات، کازرون، کرج ، کرمانشاه، گرمسار، مرند، مرودشت، مشهد ، نیشابور
 
 
 
رشته مدیریت آموزش عالی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران
1393 علوم و تحقیقات تهران
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، ساری
1394 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، ساری
1395 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، تهران جنوب، ساری،  تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)، رودهن، کرج
 
 
 
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی
1390 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی
1391 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی
1392 علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی


رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1391 تهران مرکزی
1392 تهران مرکزی، پردیس علوم و تحقیقات البرز (تکمیل ظرفیت1)
1393 تهران مرکزی،  علوم و تحقیقات تهران، پردیس علوم و تحقیقات البرز
1393-تکمیل ظرفیت1 تهران جنوب، تهران شمال، شاهرود، آیت ا... آملی، اصفهان(خوراسگان)، بروجرد، ساری، سنندج، شوشتر، قزوین، کرمان، کرمانشاه، مشهد، همدان، یاسوج
1394 تهران مرکزی،  علوم و تحقیقات تهران، کرج، تهران جنوب، تهران شمال، شاهرود، آیت ا... آملی، اصفهان(خوراسگان)، بروجرد، ساری، سنندج، شوشتر، قزوین، کرمان، کرمانشاه، مشهد، همدان، یاسوج
1394-تکمیل ظرفیت1 تهران مرکزی، شوشتر
1395 الکترونیکی، بروجرد، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی ، ساری، شاهرود، شوشتر، علوم و تحقیقات، قزوین، کرج، کرمان، کرمانشاه، مشهد، مشهد (پردیس مجتمع بین الملل گلبهار)، همدان، یاسوج


 
رشته مدیریت ورزشی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 اسلامشهر، اصفهان (خوراسگان)، تبریز، تهران شمال، جهرم، دامغان، ساری، شوشتر، شیراز, علی ابادکتول، قزوین، کرج، کرمانشاه، گرگان، مبارکه، مشهد، میانه، نجف آباد، همدان
 

رشته مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1394-تکمیل ظرفیت1 بروجرد
1395 بروجرد، اردبیل، قزوین
 

رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی
1393 علوم و تحقیقات تهران، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، علوم تحقیقات اصفهان، امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران شمال
1393-تکمیل ظرفیت2 امارات متحده عربی
1394 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)
1394-تکمیل ظرفیت1 امارات متحده عربی
1395 علوم و تحقیقات تهران، امارات متحده عربی، تهران جنوب، تهران شمال، اصفهان (خوراسگان)
 
 
 
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران
1393 علوم و تحقیقات تهران
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، سمنان، شیراز، ساری
1394 علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، سمنان، شیراز، ساری
1395 علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، سمنان، شیراز، ساری
 
 
 
رشته مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران
1393 علوم و تحقیقات تهران
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران، تهران شمال، رودهن
1394 علوم و تحقیقات تهران، تهران شمال، رودهن
1394-تکمیل ظرفیت1 تهران شمال
1395 علوم و تحقیقات تهران، تهران شمال، رودهن، بندرعباس
 
 
رشته مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست
سال دانشگاههای دارای پذیرش
1389 علوم و تحقیقات تهران
1390 علوم و تحقیقات تهران
1391 علوم و تحقیقات تهران
1392 علوم و تحقیقات تهران
1393 علوم و تحقیقات تهران
1393-تکمیل ظرفیت1 علوم و تحقیقات تهران
1394 علوم و تحقیقات تهران
1395 علوم و تحقیقات تهران

رشته مدیریت محیط زیست – اقتصاد محیط زیست
سال دانشگاههای دارای پذیرش (94 و بعد آن)*
1394 علوم و تحقیقات تهران
1395 علوم و تحقیقات تهران

رشته حسابداری
سال دانشگاههای دارای پذیرش (94 و بعد آن)*
1394 علوم و تحقیقات تهران، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکز، دماوند، مرکز بین المللی کیش، ارومیه، الکترونیکی، اهواز، بابل، بروجرد، بناب، بندرعباس، تبریز، رشت، زاهدان، ساری، سمنان، سنندج، سیرجان، شاهرود، شهرکرد، علیآبادکتول، قائم شهر، قزوین، قم، کاشان، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مبارکه، نیشابور، یاسوج، یزد
1394 تکمیل ظرفیت1 تبریز، قائم شهر، علی آبادکتول، سیرجان، الکترونیکی، مرکز بین المللی کیش
1394 تکمیل ظرفیت2 مرند، فیروکوه، نجف آباد، چالوس، تنکابن ، نور ، قاینات ، خمین
1395 ارومیه، اصفهان (خوراسگان)، الکترونیکی، اهواز،  اهواز (پردیس واحد بین المللی خرمشهر- خلیج فارس)، بابل، بروجرد، بناب، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، تنکابن، تهران جنوب، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، تهران شمال، تهران مرکزی، چالوس، خمین، دماوند، رشت ، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، زاهدان، زاهدان (پردیس واحد چابهار)، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شاهرود، شهرکرد، علوم و تحقیقات، علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)، علی ابادکتول، فیروزکوه، قائم شهر، قاینات، قزوین، قم، کاشان، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مبارکه، مرند، نجف آباد، نور،  نیشابور، یزد


* اطلاعات قبل از سال 94 این رشته در سایت درج نشده است. لیکن به منزله عدم پذیرش در سالهای قبل، نمی باشد.