شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 7,102
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,412,305
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 74
کاربران حاضر: 75

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1396


رشته مدیریت آموزشی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 15 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 6 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) 8 - فقط زن
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) 14 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان 9 -  
روزانه دانشگاه بیرجند 10 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 6 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 6   ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه تهران 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 5    
روزانه دانشگاه خوارزمی 12 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه 3 -  
روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) 4 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 15 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 8 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 6 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز 6 -  
روزانه دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان - تبریز 7 -  
روزانه دانشگاه شیراز 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 14 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 6 -  
روزانه دانشگاه کاشان 5 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج 13 -  
روزانه دانشگاه لرستان - خرم اباد 8 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 5 -  
روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران 15   ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 10    
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) 4 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان 7 -  
نوبت دوم دانشگاه بیرجند 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 6    
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 5 -  
نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه 2    
نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 15 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان 6 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 12 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 4 -  
نوبت دوم دانشگاه کاشان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم اباد 8 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 5 -  
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج 13 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی - مرکز تبریز 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز ارومیه 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد 20    
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران 40 - آموزش محور
 


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت اول در دانشگاههای زیر در رشته مدیریت آموزشی پذیرش صورت گرفت

مدیریت آموزشی - رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 4  
روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) 2  
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 1  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج 2  
روزانه دانشگاه لرستان - خرم اباد 1  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 4  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 7  
نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) 2  
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم اباد 4  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 1  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی - مرکز تبریز 16  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز ارومیه 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد 20  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 10  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 11 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 

مدیریت آموزشی - کد رشته هایی که پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل               20
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان  (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه) 15
 

در مرحله تکمیل ظرفیت دوم (بهمن) دانشگاههای زیر در رشته مدیریت آموزشی پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 13
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد 1
  ___________________________________________________________

رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تبریز 10 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 6 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز 6 -  
روزانه دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز 7 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 12 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 4 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 6 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 10 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 2 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 5 -  
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) - یزد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار 20 -  
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران 40 - آموزش محور
 ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی پذیرش صورت گرفت

رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی - کدرشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز 1  
روزانه دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز 2  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 4  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز 2  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 2  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان 15  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 14  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 16  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 17  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 18  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) - یزد 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل 17  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار 20  
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 

 

در مرحله تکمیل ظرفیت دوم (بهمن) دانشگاههای زیر در رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 16
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل 10