شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,657
بازدید دیروز: 18,097
بازدید کل: 153,855,420
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 32
کاربران حاضر: 32


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395


رشته مدیریت آموزشی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 20 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 6 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) 6 - فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) 7 - آموزش محور - فقط زن
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) 14 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان 9 -  
روزانه دانشگاه بیرجند 11 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 12 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 6 -  
روزانه دانشگاه تهران 8 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی 12 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه 4 -  
روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) 10 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 12 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 7 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 7 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز 5 -  
روزانه دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان - تبریز 7 -  
روزانه دانشگاه شیراز 10 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 10 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 6 -  
روزانه دانشگاه کاشان 5 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج 13 -  
روزانه دانشگاه لرستان - خرم اباد 8 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 4 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) 4 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) 7 - آموزش محور - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان 5 -  
نوبت دوم دانشگاه بیرجند 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان 7 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 10 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 3 -  
نوبت دوم دانشگاه کاشان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم اباد 4 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 2 -  
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار) 12 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج 13 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی - مرکز تبریز 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی - مرکز تبریز 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز ارومیه 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز ارومیه 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 15 - آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان 20 -  
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران 40 - آموزش محور


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته مدیریت آموزشی پذیرش صورت گرفت

مدیریت آموزشی - رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 3  
روزانه دانشگاه بیرجند 3  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه 1  
روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) 2  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 3  
روزانه دانشگاه شیراز 1  
روزانه دانشگاه لرستان - خرم اباد 2  
نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) 3  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2  
نوبت دوم دانشگاه کاشان 2  
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم اباد 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی - مرکز تبریز 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی - مرکز تبریز 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز ارومیه 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز ارومیه 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 7 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 1  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 9 آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان 17  
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار) 12  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران 5 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 

مدیریت آموزشی - کد رشته هایی که پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 5  
روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران 15 پذیرش از میان داوطلبان فرهنگی رسمی - پیمانی آموزش و پرورش - فقط مرد
 


 ___________________________________________________________

رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تبریز 7 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 8 -  
روزانه دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز 6 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز 2 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 2 -  
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 15 - آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) - یزد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار 20 -  
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران 40 - آموزش محور


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی پذیرش صورت گرفت

رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی - کدرشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 13 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 11 آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) - یزد 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل 17  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار 20  
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
 
 

رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی -  کد رشته هایی که پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 15 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 40 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 40 آموزش محور