شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,953
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,412,156
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 66
کاربران حاضر: 66


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394


مدیریت آموزشی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 20 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 5 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران 10 - آموزش محور – فقط زن
روزانه دانشگاه امام صادق 14 - شرایط در انتهای دفترچه – فقط زن
روزانه دانشگاه بوعی سینا - همدان 5 -  
روزانه دانشگاه بیرجند 8 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی - تهران 6 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت اموزش و پرورش
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 -  
روزانه دانشگاه تهران 3 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی 15 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه 4 -  
روزانه دانشگاه سمنان 5 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 8 -  
روزانه دانشگاه شهیدباهنر – کرمان 6 -  
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران 7 -  
روزانه دانشگاه شهیدچمران – اهواز 4 -  
روزانه دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان – تبریز 8 -  
روزانه دانشگاه شیراز 12 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 10 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 5 -  
روزانه دانشگاه کاشان 4 -  
روزانه دانشگاه کردستان – سنندج 10 - آموزش محور
روزانه دانشگاه کردستان – سنندج 7 -  
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد 7 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 8 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 4 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران 5 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران 5 - آموزش محور – فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا – همدان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه بیرجند 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی – تهران 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 3 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان 8 -  
نوبت دوم دانشگاه شهیدباهنر – کرمان 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شهیدچمران – اهواز 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان - تبریز 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی –تهران 10 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 3 -  
نوبت دوم دانشگاه کاشان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 4 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 15 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 40 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران 40 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه شهیدبهشتی – تهران 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی-تهران 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان – سنندج 7 -  


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفته است

مدیریت آموزشی - تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه بیرجند 6  
روزانه دانشگاه سمنان 3  
روزانه دانشگاه شهیدباهنر – کرمان 3  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 1  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی- مرکز تبریز 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی- مرکز تبریز 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی- مرکز مشهد 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی- مرکز مشهد 15 آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) 15  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 15  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 14 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج 5  
 

آموزش و بهسازی منابع انسانی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تبریز 9 -  
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی - تهران 7 -  
روزانه دانشگاه شهیدچمران – اهواز 6 -  
روزانه دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان – تبریز 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 6 -  
نوبت دوم دانشگاه شهیدچمران – اهواز 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان - تبریز 1 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز 15 - آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) – یزد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز – آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار 20 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی - تهران 7 -  


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفته است

آموزش و بهسازی منابع انسانی - تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه شهیدچمران – اهواز 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان 15 آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع)- یزد 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز – آمل 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار 20