شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,062
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,411,265
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 42
کاربران حاضر: 43


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393


1117-مدیریت آموزشی (با ضرایب گرایش 6)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 15 -
روزانه دانشگاه اصفهان 7 -
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران 12 فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران 9 فقط زن –آموزش محور
روزانه دانشگاه امام صادق(ع) 14 فقط زن- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه بوعلی سینا- همدان 4 -
روزانه دانشگاه بیرجند 8 -
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 7 ویژه فرهنگیان شاغل رسمی یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه  تهران 6 -
روزانه دانشگاه  تهران 8 محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه خوارزمی- تهران 10 تهران
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 3 -
روزانه دانشگاه سمنان 8 -
روزانه دانشگاه شهید باهنر- کرمان 5 -
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 5 -
روزانه دانشگاه شهید چمران- اهواز 10 -
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز 6 -
روزانه دانشگاه شیراز 5 -
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی-تهران 5 فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 7 -
روزانه دانشگاه کاشان 7 -
روزانه دانشگاه کردستان -سنندج 6 -
روزانه دانشگاه کردستان -سنندج 7 آموزش محور
روزانه دانشگاه لرستان –خرم­ آباد 8 -
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 15 -
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 3 -
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س)- تهران 5 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س)- تهران 3 فقط زن- آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا- همدان 2 -
نوبت دوم دانشگاه بیرجند 2 -
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 7 -
نوبت دوم دانشگاه  تهران 6 -
نوبت دوم دانشگاه  تهران 7 محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه  تهران 10 ویژه فرهنگیان شاغل رسمی یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش- شهریه بعهده داوطلب
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران 5 تهران
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 1 -
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 -
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان 30 -
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان 5 -
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران- اهواز 2 -
نوبت دوم دانشگاه شیراز 3 -
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی-تهران 5 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 5 -
نوبت دوم دانشگاه کاشان 4 -
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 5 -
نیمه حضوری دانشگاه ارومیه 10 مرکز آموزش­های نیمه­ حضوری دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران جنوب 8 -
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران جنوب 15 آموزش محور
مجازی دانشگاه  تهران 40 آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه  تهران 6 محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه  تهران 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 پردیس خودگردان واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران- اهواز 16 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 

1117-آموزش و بهسازی منابع انسانی(با ضرایب گرایش 5)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه تبریز 7  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی –تهران 10  
روزانه دانشگاه شهید چمران- اهواز 10  
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان –تبریز 6  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 20  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 5  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران- اهواز 2  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس- مرکز شیراز 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس- مرکز شیراز 15 آموزش محور
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی آمل 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) – یزد 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سمنگان- آمل 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سناباد- چناران 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سبز - آمل 15  
 
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

مدیریت آموزشی- تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 15  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران جنوب 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران جنوب 9 آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران 5 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان – سنندج 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 5  


آموزش و بهسازی منابع انسانی – تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس- مرکز شیراز 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس- مرکز شیراز 8 آموزش محوز
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 4  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) - یزد 3  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز- آمل 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل 4  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران 10 پردیس خودگردان دانشگاه