شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,893
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,412,096
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 48
کاربران حاضر: 50


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه ارومیه 20 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 7 -  
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 15 - فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 3 - شیوه آموزش محور- فقط زن
روزانه دانشگاه امام صادق(ع) 14 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
روزانه دانشگاه بوعلی سینا- همدان 6 - فقط زن
روزانه دانشگاه بوعلی سینا- همدان 6 - فقط مرد
روزانه دانشگاه بیرجند 8 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 5 - ویژه فرهنگیان شاغل رسمی یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه  تهران 6 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل کرج
روزانه دانشگاه سمنان 4 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 5 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 8 -  
روزانه دانشگاه شیراز 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط مرد
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 7 -  
روزانه دانشگاه کردستان 9 -  
روزانه دانشگاه کردستان 8 - شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه لرستان –خرم­آباد - 5 فقط زن
روزانه دانشگاه لرستان- خرم آباد
 
5 - فقط مرد
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 15 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 10 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 4 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 2 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 10 - شیوه آموزش محور- فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا- همدان 3 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا- همدان 3 - فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه بیرجند 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 2 -  
نوبت دوم دانشگاه  تهران 6 -  
نوبت دوم دانشگاه  تهران 15 - ویژه شاغلین رسمی و پیمانی آموزش و پرورش-شهریه بعهده داوطلب
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران 5 - مازاد بر ظرفیت –محل تحصیل تهران- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 15 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران اهواز 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شیراز 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور- فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور- فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 4 -  
نیمه حضوری دانشگاه ارومیه 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب 15 - شیوه آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه  تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران اهواز 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز - 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 

آموزش و بهسازی منابع انسانی (با ضرایب گرایش 4 )

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه شهید بهشتی  5 -  
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان –تبریز 8 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 8 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز 5 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 2 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی آمل- آمل 15 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع)- یزد 15 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سناباد- چناران 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

مدیریت آموزشی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 4
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تهران 2
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 1
 

 
آموزش و بهسازی منابع انسانی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تبریز 10
روزانه دانشگاه شهیدچمران اهواز 8
نوبت دوم دانشگاه تبریز 5
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امل -امل 8
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد/ع /-یزد 7
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد-چناران 4