شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 5,851
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,411,054
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 50
کاربران حاضر: 51


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه ارومیه 14 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 9 -  
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 8 - فقط زن
روزانه دانشگاه امام صادق 14 - فقط زن-شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه بوعلی سینا-همدان 3 - فقط زن –فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه بوعلی سینا-همدان 4 - فقط مرد-فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه بیرجند 7 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 15 - ویژه شاغلین رسمی و پیمانی آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه تهران 7 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 19 - محل تحصیل کرج
روزانه دانشگاه سمنان 10 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 5 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 9 -  
روزانه دانشگاه شیراز 8 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 7 -  
روزانه دانشگاه کردستان 3 -  
روزانه دانشگاه کردستان 10 - شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه لرستان- خرم آباد - 3 فقط زن
روزانه دانشگاه لرستان- خرم آباد 3 - فقط مرد
شبانه دانشگاه ارومیه 6 -  
شبانه دانشگاه الزهرا(س) 5 - فقط زن
شبانه دانشگاه الزهرا(س) 8 - فقط زن-شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه بوعلی سینا- همدان 2 - فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه بیرجند 3 -  
شبانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 5 -  
شبانه دانشگاه تهران 4 -  
شبانه دانشگاه تهران 10 - ویژه شاغلین رسمی و پیمانی آموزش و پرورش-شهریه بعهده داوطلب
شبانه دانشگاه خوارزمی تهران 5 - محل تحصیل تهران
شبانه دانشگاه سمنان 5 -  
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان 10 -  
شبانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 -  
شبانه دانشگاه شهید بهشتی 1 -  
شبانه دانشگاه شهید چمران اهواز 3 -  
شبانه دانشگاه شیراز 4 -  
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن-شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد 4 -  
نیمه حضوری دانشگاه ارومیه 20 - محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور- مرکز تهران 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور- مرکز تهران 15 - شیوه آموزش محور
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 20 - محل تحصیل پردیس زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان


آموزش و بهسازی منابع انسانی (با ضرایب مدیریت آموزشی)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 5 - با ضرایب مدیریت آموزشی
روزانه دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان-تبریز 6 - با ضرایب مدیریت آموزشی
شبانه دانشگاه شهید بهشتی 1 - با ضرایب مدیریت آموزشی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل-آمل 18 - با ضرایب مدیریت آموزشی
 


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محصل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) 4 فقط زن- شرایط در انتهای دفترچه
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 1  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 4 شیوه آموزش محور
 


آموزش و بهسازی منابع انسانی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محصل تحصیل ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل- آمل 10 با ضرایب مدیریت آموزشی