شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,101
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,411,304
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 40
کاربران حاضر: 41

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 مدیریت آموزشی
 

زبان فنون تدريس آمار و روش تحقيق فلسفه تعليم تربيت مديريت آموزشی برنامه ریزی آموزشی نظارت راهنمایی معدل رتبه کل نمره کل (تراز)
-1.1 35 6.67 31.67 8.33 31.67 43.33 16.62 151 5489


آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 1813
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته
در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 12934
 


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 مدیریت آموزشی
 

زبان فنون تدريس آمار و روش تحقيق فلسفه تعليم تربيت مديريت آموزشی برنامه ریزی آموزشی نظارت راهنمایی معدل رتبه کل نمره کل (تراز)
0 36.67 26.67 48.33 50 18.33 48.33 17.27 272 6122
0 40 15 60 41.67 30 18.33 17.05 480 5623
0 35 3.33 41.67 26.67 18.33 28.33 17.44 1563 4635
3.33 23.33 13.33 5 41.67 3.33 25 16.6 3337 4016


آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 4963
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته
در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 5572نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 مدیریت آموزشی

زبان فنون تدریس آمار و روش تحقیق فلسفه تعلیم تربیت مدیریت آموزشی برنامه ريزی  آموزشی نظارت راهنمایی معدل رتبه کل نمره کل (تراز)
0 30 20 25 46.67 23.33 38.33 14.25 329 6473

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 3946
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته
در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 4228نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 مدیریت آموزشی

زبان فنون تدریس آمار و روش
تحقیق
فلسفه تعلیم
تربیت
مدیریت
آموزشی
برنامه ريزی
آموزشی
نظارت
راهنمایی
معدل رتبه کل نمره کل (تراز)
0 80 0 75 40 45 0 14.79 299 6474
8.89 45 51.67 40 23.33 16.67 45 17.68 320 6422
0 71.67 18.33 31.67 6.67 31.67 48.33 14.25 882 5491
0 53.33 0 35 35 18.33 0 15.01 2358 4558
3.33 36.67 8.33 16.67 23.33 33.33 30 13.32 2592 4470
0 20 11.67 26.67 6.67 5 23.33 16.55 7366 3512
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت آموزشی: 3109

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 مدیریت آموزشی

زبان روشها و فنون تدریس آمار و روشهای تحقیق اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نظارت و راهنمایی رتبه کل رتبه پیام نور تراز معدل
22.22 32 16 28 20 32 33.33 765 304 5539 14.4
7.77- 30.67 33.33 21.33 38.67 12 22.67 958 - 5303 17.07
4.43- 20 6.66- 1.33 34.67 33.33 26.67 2648 1285 4206 16.24

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت آموزشی: 4088

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 مدیریت آموزشی

زبان روشها و فنون تدریس آمار و روشهای تحقیق اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نظارت و راهنمایی رتبه معدل
0 57.33 52 52 62.67 30.67 44 69 17.65
14.44 61.33 36 13.33 17.33 33.33 36 994 16.63

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1388 مدیریت آموزشی

زبان روشها و فنون تدریس آمار و روشهای تحقیق اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نظارت و راهنمایی رتبه معدل
1.11 28 2.67 54.67 50.67 28 42.67 715 16.72
5.56 54.67 36 41.33 25.33 28 25.33 781 16.55
22.22 34.67 0 14.67 44 6.67 37.33 1410 18.78
2.22 24 17.33 24 36 13.33 26.67 2375 15.68
35.56 28 0 33.33 28 12 8 2391 16.06