شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 21 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 30,009
بازدید دیروز: 40,376
بازدید کل: 104,634,846
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 119
کاربران حاضر: 119

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393


1142- مدیریت فناوری اطلاعات (با ضرایب گرایش4)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 6 فقط زن- گرایش سیستم­ های اطلاعاتی پیشرفته
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 6 فقط زن- گرایش کسب و کار الکترونیکی
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 6 فقط زن- آموزش محور- گرایش سیستم­ های اطلاعاتی پیشرفته
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 6 فقط زن-آموزش محور- گرایش کسب و کار الکترونیکی
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 5 -
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش کسب و کار الکترونیک
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش مدیریت پروژه ­های فناوری اطلاعات –نیمسال دوم
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش مدیریت دانش
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش هوشمندی کسب و کار–نیمسال دوم
روزانه دانشگاه تهران 8 محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه  خوارزمی -تهران 10 گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته- تهران
روزانه دانشگاه  خوارزمی -تهران 10 گرایش کسب و کار الکترونیک- تهران –نیمسال دوم
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 6 گرایش کسب و کار الکترونیک
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 12 -
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش سیستم­ های اطلاعاتی پیشرفته
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش سیستم ­های اطلاعاتی پیشرفته
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران –تهران 8 فقط مرد
روزانه دانشگاه الزهرا(س) –شعبه ارومیه 10 محل تحصیل دانشگاه الزهرا(س)- شعبه ارومیه- فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 3 فقط زن- گرایش سیستم­ های اطلاعاتی پیشرفته
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 3 فقط زن- گرایش کسب و کار الکترونیکی
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 5 فقط زن- آموزش محور- گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 5 فقط زن-آموزش محور- گرایش کسب و کار الکترونیکی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش کسب و کار الکترونیک
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش مدیریت پروژه ­های فناوری اطلاعات –نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش مدیریت دانش
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش هوشمندی کسب و کار–نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه  خوارزمی -تهران 5 گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته- تهران
نوبت دوم دانشگاه  خوارزمی -تهران 5 گرایش کسب و کار الکترونیک- تهران –نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 گرایش کسب و کار الکترونیک
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش سیستم­ های اطلاعات پیشرفته
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش سیستم ­های اطلاعات پیشرفته
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش مدیریت دانش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش کسب و کار الکترونیک
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 15 آموزش محور- گرایش سیستم­ های اطلاعاتی پیشرفته
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 15 آموزش محور- گرایش مدیریت دانش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 15 آموزش محور- گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 15 آموزش محور- گرایش کسب و کار الکترونیک
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان- واحد قشم 15 آموزش محور- گرایش کسب و کار الکترونیک
غیرانتفاعی دانشگاه علم و هنر( غیرانتفاعی) 15 واحد اشکذر
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال- رشت 15 -
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی میزان- تبریز 15 گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نیما- محمود آباد 15 مدیریت فناوری اطلاعات- گرایش کسب و کار الکترونیکی
مجازی دانشگاه تربیت مدرس 30 آموزش محور- مدیریت فناوری اطلاعات –مدیریت دانش
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- محل تحصیل پردیس فارابی قم –شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 40 آموزش محور- گرایش کسب و کار الکترونیک
مجازی دانشگاه شهید بهشتی- تهران 40 آموزش محور-پردیس دانشگاه شهید بهشتی
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد 13 آموزش محور- گرایش سیستم ­های اطلاعاتی پیشرفته
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد 13 آموزش محور- گرایش کسب و کار الکترونیکی
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد 13 آموزش محور- گرایش مدیریت دانش
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی-مهرشهر کرج 20 آموزش محور- گرایش سیستم ­های اطلاعاتی پیشرفته
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی-مهرشهر کرج 20 آموزش محور- گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز- تهران 15 آموزش محور- عنوان رشته مدیریت فناوری اطلاعات- گرایش سیستم­های اطلاعات پیشرفته
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز- تهران 15 آموزش محور- عنوان رشته مدیریت فناوری اطلاعات- گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز- تهران 15 آموزش محور- عنوان رشته مدیریت فناوری اطلاعات- گرایش مدیریت دانش
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس 5 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران 10 گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته- پردیس خودگردان واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران 10 گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته- پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران 10 گرایش کسب و کار الکترونیک - پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 6 گرایش کسب و کار الکترونیک- محل تحصیل در پردیس خودگردان شهرستان زاهدان
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 6 گرایش کسب و کار الکترونیک- پردیس خودگردان واقع در چابهار
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 7 فقط زن- گرایش سیستم­ های اطلاعاتی پیشرفته- پردیس خودگردان دانشگاه- شرایط در انتهای دفترچه  –نیمسال دوم
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 8 فقط مرد - گرایش سیستم ­های اطلاعاتی پیشرفته- پردیس خودگردان دانشگاه- شرایط در انتهای دفترچه  –نیمسال دوم
 


 ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 6 گرایش مدیریت دانش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 5 گرایش کسب و کار الکترونیک
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 10 آموزش محور- گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 9 آموزش محور- گرایش مدیریت دانش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 9 آموزش محور- گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 11 آموزش محور- گرایش کسب و کار الکترونیک
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم 11 آموزش محور- گرایش کسب کار الکترونیک
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – واحد اشکذر 6 محل تحصیل واحد اشکذر
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال- رشت 3  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان – تبریز 3 گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما – محمودآباد 4 مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش کسب و کار الکترونیکی
مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 20 آموزش محور – گرایش کسب و کار الکترونیک
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی – مهرشهر کرج 3 آموزش محور- گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی – مهرشهر کرج 9 آموزش محور – گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران 3 آموزش محور – عنوان رشته مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 5 گرایش کسب و کار الکترونیک – پردیس خودگردان واقع در چابهار
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران 12 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 4 فقط زن- گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته – پردیس خودگردان دانشگاه – شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 3 فقط مرد- گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته – پردیس خودگردان دانشگاه – شرایط در انتهای دفترچه