شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 16 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,205
بازدید دیروز: 24,451
بازدید کل: 110,691,892
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 68
کاربران حاضر: 68


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393


1142- مدیریت مالی ( با ضرایب گرایش 6)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 6 -
روزانه دانشگاه اصفهان 3 -
روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 12 فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 5 فقط زن- آموزش محور
روزانه دانشگاه تهران 6 -
روزانه دانشگاه تهران 8 محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه شهید بهشتی- تهران 12 -
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد
روزانه دانشگاه علوم اقتصادی 12 -
روزانه دانشگاه یزد 6 -
روزانه دانشگاه یزد 6 آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 3 -
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران 5 فقط زن- آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 -
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی 8 -
نوبت دوم دانشگاه یزد 2 -
نوبت دوم دانشگاه یزد 2 آموزش محور
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 15 فقط زن
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 15 فقط مرد
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی البرز قزوین 15 -
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم- تهران 15 عنوان رشته مدیریت مالی- بانکداری
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی- اصفهان 15 -
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان 15 عنوان رشته مالی- مهندسی مالی و مدیریت ریسک
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی قشم 15 -
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار- رشت 15 -
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- محل تحصیل پردیس فارابی قم- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  واقع در جزیره کیش
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 7 فقط زن- پردیس خودگردان دانشگاه- شرایط در انتهای دفترچه- نیمسال دوم
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 8 فقط مرد- پردیس خودگردان دانشگاه- شرایط در انتهای دفترچه- نیمسال دوم
 

 
1142-مالی (با ضرایب گرایش 11)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه تهران 6 گرایش حقوق مالی
روزانه دانشگاه صنعت نفت 8 گرایش تأمین مالی و سرمایه­ گذاری در نفت و گاز- تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 گرایش حقوق مالی
غیرانتفاعی دانشگاه علم و هنر (غیرانتفاعی) 15 -
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند 15 گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

مدیریت مالی - تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی- اصفهان 4 عنوان رشته مالی- مهندسی مالی و مدیریت ریسک
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان 4  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 6  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار – واحد خرمدره 15 محل تحصیل واحد خرمدره
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار – رشت 8  
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 3 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 14 پردیس ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران 12 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 

مالی - تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – واحد یزد 12 محل تحصیل واحد یزد