شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 21 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 29,708
بازدید دیروز: 40,376
بازدید کل: 104,634,545
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 113
کاربران حاضر: 113


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 4 - گرایش کسب و کار الکترونیکی - فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 7 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته - فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 10 - شیوه آموزش محور-گرایش سیستم ­های اطلاعاتی پیشرفته - فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 10 - شیوه آموزش محور-گرایش کسب و کار الکترونیکی - فقط زن
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 7 -  
روزانه دانشگاه تهران 9 - محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 13 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 8 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 17 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش سیستم­های اطلاعات پیشرفته- فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش سیستم­های اطلاعات پیشرفته –فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 2 - گرایش کسب و کار الکترونیکی- فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 5 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 6 - شیوه آموزش محور-گرایش سیستم­ های اطلاعاتی پیشرفته - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 6 - شیوه آموزش محور-گرایش کسب و کار الکترونیکی –فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 -  
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران 4 - مازاد بر ظرفیت- محل تحصیل تهران شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش سیستم­های اطلاعات پیشرفته- شیوه آموزش محور- فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش سیستم­های اطلاعات پیشرفته- شیوه آموزش محور-فقط مرد
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس(واحد قشم) 15 - گرایش کسب و کار الکترونیک -شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت دانش
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش کسب و کار الکترونیک
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت دانش –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش کسب و کار الکترونیک –شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد- اشکذر 7 - گرایش سیستم­های اطلاعات پیشرفته
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد- اشکذر 7 - گرایش مدیریت دانش
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد- اشکذر 7 - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال- رشت 15 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی میزان-تبریز 15 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نیما- محمودآباد 15 - گرایش کسب و کار الکترونیک
مجازی دانشگاه تهران 60 - محل تحصیل پردیس قم- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 40 - گرایش کسب و کار الکترونیکی –شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه شهیدبهشتی 60 - شیوه آموزش محور- پردیس دانشگاه شهید بهشتی
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد 25 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته- شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد 25 - گرایش کسب و کار الکترونیکی –شیوه آموزش محور
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی- مهرشهرکرج 45 - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی –شیوه آموزش محور
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز- تهران 20 - گرایش سیستم­های اطلاعات پیشرفته- شیوه آموزش محور
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز- تهران 20 - گرایش مدیریت دانش –شیوه آموزش محور
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز- تهران 20 - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی –شیوه آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه - گرایش سیستم­های اطلاعات پیشرفته- فقط زن
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه - گرایش سیستم­های اطلاعات پیشرفته- فقط مرد


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت:

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر-یزد 10 گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته-محل تحصیل اشکذر
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر-یزد 11 گرایش مدیریت دانش-محل تحصیل اشکذر
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر-یزد 11 گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی-محل تحصیل اشکذر
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبردشمال -رشت 4  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما-محموداباد 3 گرایش کسب و کار الکترونیک
مجازی دانشگاه تهران 30 محل تحصیل پردیس قم- شیوه آموزش محور- شرایط در بخش پیوست های دفترچه شماره دو
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی -مهرشهرکرج 53 گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی- شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز-تهران 12 گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته- شیوه اموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز-تهران 12 گرایش مدیریت دانش- شیوه اموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز-تهران 13 گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی- شیوه آموزش محور