شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 02 مرداد 1395
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال ملاحظات
اول دوم
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 3 -  
روزانه دانشگاه تبریز 4 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران 10 -  
روزانه دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت عملیات
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت استراتژی
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش مدیریت تکنولوزی
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت توسعه و منابع انسانی
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت عملیات
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 12 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود 12 - با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روزانه دانشگاه صنعتی شریف 25 - شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 5 - گرایش مدیریت تکنولوژی –محل تحصیل تهران –شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 5 - گرایش استراتزی –محل تحصیل تهران –شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشکده علوم اقتصادی 10 - گرایش استراتزی
روزانه دانشکده علوم اقتصادی 10 - گرایش مدیریت مالی
شبانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 3 -  
شبانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 6 - شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه تبریز 1 - گرایش استراتژی
شبانه دانشگاه تهران 12 - فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه تهران 10 - گرایش مدیریت عملیات –فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه سمنان 2 - گرایش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
شبانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت استراتژی
شبانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت بازاریابی
شبانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش مدیریت تکنولوزی
شبانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش مدیریت توسعه و منابع انسانی
شبانه دانشگاه سمنان 2 - گرایش مدیریت عملیات
شبانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 3 -  
شبانه دانشگاه صنعتی شاهرود 8 - با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شبانه دانشگاه صنعتی شریف - 50 شیوه آموزش محور –فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 3 - گرایش مدیریت تکنولوژی –محل تحصیل تهران –شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 3 - گرایش استراتزی –محل تحصیل تهران –شرایط در انتهای دفترچه
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد دماوند) 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد دماوند) 5 - شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه علم و فرهنگ–تهران(غیرانتفاعی) 15 - گرایش استراتژی –شرایط در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی دانشگاه علوم و فنون مازندران –بابل(غیرانتفاعی) 15 - با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 15 - با همکاری دانشگاه کارلتون کانادا –شرایط در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) تبریز 15 - گرایش مدیریت بازاریابی
مجازی دانشگاه اصفهان 30 - فاقد خوابگاه
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز - تهران 12 -  
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز - تهران 28 - شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 3 - گرایش مدیریت بازاریابی
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 3 - گرایش استراتژی
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 3 - گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 3 - گرایش مدیریت مالی
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 7 - گرایش مدیریت بازاریابی –شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 7 - گرایش استراتژی–شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 7 - گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی–شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 7 - گرایش مدیریت مالی–شیوه آموزش محور
بین الملل دانشگاه تهران 10 - گرایش مدیریت بازاریابی –محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه تهران 10 - گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی–محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه تهران 10 - گرایش مدیریت تکنولوژی–محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه تهران 10 - گرایش مدیریت مالی–محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه تهران 10 - گرایش استراتژی–محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه صنعتی شریف 8 - گرایش مدیریت بازاریابی–محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه گیلان - رشت 15 - محل تحصیل واحد بین الملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد بندرانزلی –فاقد خوابگاه

 
مدیریت (با ضرایب MBA)
دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال ملاحظات
اول دوم
روزانه دانشگاه صنعتی شریف 20 - با ضرایب مدیریت MBA