شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 29 شهریور 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 795
بازدید دیروز: 39,750
بازدید کل: 113,161,978
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 121
کاربران حاضر: 121

 

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت دولتی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

 

گرایش مدیریت تحول

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران 15 15 20 20 20 20 - - - - - - - - -
تهران غرب - - - - - - 15 15 15 20 20 20 10 15 15
خوی - - - - - - - - - - 20 20 10 15 15
شاهین شهر - - - - - - - - - - 20 20 10 15 15
ماهدشت - - - - - - - - - - 20 20 10 15 15
سمنان - - - - - - - - - - 20 20 10 15 15
سیرجان - - - - - - - - - - 20 20 10 15 15
رشت - - - - - - - - - - 20 20 10 15 15
اراک - - - - - - - - - - 20 20 - 15 15
ساوه - - - - - - - - - - 20 20 10 15 15
خمین - - - - - - - - - - 20 20 10 15 15
همدان - - - - - - - - - - 20 - - - -
تفت - - - - - - - - - - 20 20 10 15 15
مهریز - - - - - - - - - - 20 20 10 15 15
یزد - - - - - - - - - - 20 20 10 15 15
گرمسار - - - - - - - - - - - 20 10 15 15
شیراز - - - - - - - - - - - 20 10 15 15
دلیجان - - - - - - - - - - - 20 10 15 15
ملایر - - - - - - - - - - - 20 10 15 15
 

گرایش توسعه منابع انسانی
پذیرش در این گرایش از بهمن 1395 آغاز شده است. پیش از این پذیرش در گرایش مشابهی با عنوان "مدیریت نیروی انسانی" صورت می گرفت که اطلاعات آن در پایین این صفحه درج شده است

واحد دانشگاهی بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 10 15 15
ورامین 20 20 15 15
خوی 20 10 15 15
شاهین شهر 20 10 15 15
نطنز 20 20 15 15
ماهدشت 20 10 15 15
بیرجند 20 20 15 15
سمنان 20 20 15 15
گرمسار 20 10 15 15
شیراز 20 10 15 15
سیرجان 20 10 15 15
کرمان 20 20 15 15
رشت 20 10 15 15
خمین 20 10 15 15
دلیجان 20 10 15 15
ساوه 20 10 15 15
مرکز بین الملل کیش 20 20 15 15
ملایر 20 10 15 15
تفت 20 10 15 15
مهریز 20 10 15 15
یزد 20 10 15 15
مراغه - 20 15 15
آمل - 20 15 15
همدان - 20 15 15
اراک - - 15 15
 


گرایش خط مشی گذاری عمومی
پذیرش در این گرایش از بهمن 1395 آغاز شده است.

واحد دانشگاهی بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 10 15 15
خوی 20 10 15 15
شاهین شهر 20 10 15 15
ماهدشت 20 10 15 15
سمنان 20 10 15 15
گرمسار 20 10 15 15
شیراز 20 10 15 15
سیرجان 20 10 15 15
رشت 20 10 15 15
خمین 20 10 15 15
دلیجان 20 10 15 15
ساوه 20 10 15 15
ملایر 20 10 15 15
تفت 20 10 15 15
مهریز 20 10 15 15
یزد 20 10 15 15
اراک - - 15 15
 


گرایش طراحی سازمان های دولتی
پذیرش در این گرایش از بهمن 1395 آغاز شده است.

واحد دانشگاهی بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 20 15 15
خوی 20 20 15 15
شاهین شهر 20 20 15 15
ماهدشت 20 20 15 15
سمنان 20 20 15 15
گرمسار 20 20 15 15
شیراز 20 20 15 15
سیرجان 20 20 15 15
رشت 20 20 15 15
خمین 20 20 15 15
دلیجان 20 20 15 15
ساوه 20 20 15 15
ملایر 20 20 15 15
تفت 20 20 15 15
مهریز 20 20 15 15
یزد 20 20 15 15
اراک - - 15 15
 


گرایش بودجه و مالیه عمومی
پذیرش در این گرایش از بهمن 1395 آغاز شده است.

واحد دانشگاهی بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 10 15 15
خوی 20 10 15 15
شاهین شهر 20 10 15 15
ماهدشت 20 20 15 15
سمنان 20 10 15 15
گرمسار 20 10 15 15
شیراز 20 10 15 15
سیرجان 20 10 15 15
رشت 20 10 15 15
اراک 20 - 15 15
خمین 20 10 15 15
دلیجان 20 10 15 15
ساوه 20 10 15 15
ملایر 20 10 15 15
تفت 20 10 15 15
مهریز 20 10 15 15
یزد 20 10 15 15
 


گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
پذیرش در این گرایش از بهمن 1395 آغاز شده است.

واحد دانشگاهی بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 10 15 15
خوی 20 10 15 15
شاهین شهر 20 10 15 15
ماهدشت 20 10 15 15
سمنان 20 10 15 15
گرمسار 20 10 15 15
شیراز 20 10 15 15
سیرجان 20 10 15 15
رشت 20 10 15 15
اراک 20 - 15 15
خمین 20 10 15 15
دلیجان 20 10 15 15
ساوه 20 10 15 15
ملایر 20 10 15 15
تفت 20 10 15 15
مهریز 20 10 15 15
یزد 20 10 15 15
 


گرایش مدیریت رفتار سازمانی
پذیرش در این گرایش از بهمن 1396 آغاز شده است.
 
واحد دانشگاهی بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
بیرجند 20 15 15
تهران غرب - 15 15
خوی - 15 15
شاهین شهر - 15 15
ماهدشت - 15 15
سمنان - 15 15
گرمسار - 15 15
شیراز - 15 15
سیرجان - 15 15
کرمان - 15 15
رشت - 15 15
اراک - 15 15
خمین - 15 15
دلیجان - 15 15
ساوه - 15 15
ملایر - 15 15
تفت - 15 15
مهریز - 15 15
یزد - 15 15


رشته مدیریت سازمان های دولتی - گرایش مالی و اقتصادی

واحد دانشگاهی بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
مهریز 20 6 6


_____________________________________________________________________

گرایش های زیر تا مهر سال 1395 پذیرش داشته اند و با توجه به تغییر گرایش های رشته مدیریت دولتی، از بهمن 1395 پذیرش در آنها با این عناوین متوقف شده است
 

گرایش تشکیلات و روشها

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395
عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران 15 15 20 20 20 20 - - - - -
تهران غرب - - - - - - 15 15 15 20 20
خوی - - - - - - - - - - 20
شاهین شهر - - - - - - - - - - 20
ماهدشت - - - - - - - - - - 20
سمنان - - - - - - - - - - 20
سیرجان - - - - - - - - - - 20
رشت - - - - - - - - - - 20
اراک - - - - - - - - - - 20
ساوه - - - - - - - - - - 20
خمین - - - - - - - - - - 20
همدان - - - - - - - - - - 20
تفت - - - - - - - - - - 20
یزد - - - - - - - - - - 20
 

گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395
عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران 15 15 20 20 20 20 - - - - -
تهران غرب - - - - - - 15 15 15 20 20
خوی - - - - - - - - - - 20
شاهین شهر - - - - - - - - - - 20
ماهدشت - - - - - - - - - - 20
سمنان - - - - - - - - - - 20
سیرجان - - - - - - - - - - 20
رشت - - - - - - - - - - 20
اراک - - - - - - - - - - 20
ساوه - - - - - - - - - - 20
خمین - - - - - - - - - - 20
همدان - - - - - - - - - - 20
تفت - - - - - - - - - - 20
سزد - - - - - - - - - - 20
 

گرایش مدیریت مالی دولتی

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395
عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران 15 15 20 20 20 20 - - - - -
تهران غرب - - - - - - 15 15 15 20 20
خوی - - - - - - - - - - 20
شاهین شهر - - - - - - - - - - 20
ماهدشت - - - - - - - - - - 20
سمنان - - - - - - - - - - 20
سیرجان - - - - - - - - - - 20
رشت - - - - - - - - - - 20
اراک - - - - - - - - - - 20
ساوه - - - - - - - - - - 20
خمین - - - - - - - - - - 20
همدان - - - - - - - - - - 20
تفت - - - - - - - - - - 20
یزد - - - - - - - - - - 20
 


 گرایش مدیریت نیروی انسانی

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395
عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران 15 15 20 20 20 20 - - - - -
تهران غرب - - - - - - 15 15 15 20  
20
پردیس - - - - - - 15 15 - - -
گرمسار 15 15 20 20 20 20 15 15 15 20 20
شیراز 15 15 20 20 20 20 15 15 15 20 20
رشت 15 15 20 20 20 20 15 15 15 20 20
دلیجان 15 15 20 20 20 20 15 15 15 20 20
مرکز بین الملل کیش - - - - - - 15 15 15 20 20
کرمان - - - - - - - - - 20 20
خوی - - - - - - - - - - 20
شاهین شهر - - - - - - - - - - 20
ماهدشت - - - - - - - - - - 20
سمنان - - - - - - - - - - 20
سیرجان - - - - - - - - - - 20
اراک - - - - - - - - - - 20
ساوه - - - - - - - - - - 20
خمین - - - - - - - - - - 20
همدان - - - - - - - - - - 20
تفت - - - - - - - - - - 20
یزد - - - - - - - - - - 20
 

 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

واحد دانشگاهی مهر 1394
آموزشی پژوهشی
پردیس 20 نفر