شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 09 آذر 1394

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاههای زیر در 7 سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

واحد دانشگاهی

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91 سال 92 سال 93 سال 94

تهران – علوم تحقیقات

دولتی

دولتی

دولتی تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

تهران شمال

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

مدیریت نیروی انسانی، تحول نیروی انسانی، تحول نیروی انسانی، تحول تحول، نیروی انسانی، تشکیلات و  روشها (تکمیل1) تحول، نیروی انسانی، تشکیلات و روشها

تهران مرکزی

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها،  سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)،  مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها
تهران جنوب - - - - - تشکیلات و روشها (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)، نیروی انسانی(تکمیل1) نیروی انسانی، مالی، تشکیلات و روشها

قزوین

دولتی

دولتی

دولتی تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1و2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

رشت

دولتی

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت نیروی انسانی نیروی انسانی،سیستمهای اطلاعاتی نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2) نیروی انسانی نیروی انسانی

مشهد

دولتی

دولتی، مدیریت تحول (تکمیل ظرفیت)

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، تحول تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مالی ، تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

کرمان

دولتی

دولتی

دولتی تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول (اولیه و تکمیل1)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل1)، مالی(اولیه و تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1)، بحران (تکمیل1)

اراک

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی دولتی، تحول، نیروی انسانی، مالی

نراق

دولتی

دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(تکمیل2) تحول (اولیه و تکمیل3)، نیروی انسانی(اولیه)، مالی(اولیه و تکمیل3)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل3)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل3) تحول (اولیه و تکمیل1)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل1)، مالی (اولیه و تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1)

بروجرد

دولتی

دولتی

دولتی دولتی (اولیه و تکمیل2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی دولتی

بناب

دولتی

دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)،  تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

خوراسگان اصفهان

دولتی

مدیریت مالی دولتی

مدیریت مالی دولتی، تحول (تکمیل ظرفیت)، مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت) مالی ، تحول، تشکیلات و روشها، نیروی انسانی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

دهاقان

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

رفسنجان

دولتی

دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول (اولیه و تکمیل3)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل3)، مالی(اولیه و تکمیل3)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل3)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل3) تحول (اولیه و تکمیل1)، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1)

شوشتر

دولتی

دولتی

دولتی دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی، تشکیلات و روشها (تکمیل1و3)، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1و3)، مالی (تکمیل1و3)، نیروی انسانی(تکمیل1و3)، تحول (تکمیل1و3) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

علی آباد کتول

دولتی

تحول– مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

قائمشهر

دولتی

دولتی، مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت)، مدیریت مالی دولتی(تکمیل ظرفیت)

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل3)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل3)، مالی(اولیه و تکمیل3)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل3)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل3) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

فیروزکوه

دولتی

دولتی، مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت)

دولتی، تشکیلات و روشها، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی تشکیلات و روشها، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی (اولیه و تکمیل3)، مالی، سیستمهای اطلاعاتی (اولیه و تکمیل3)، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

سیرجان

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول (اولیه و تکمیل3)، نیروی انسانی (اولیه)، مالی (اولیه)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل3)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل3) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1)

مهاباد

دولتی

تحول– مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل2) تحول (اولیه و تکمیل3)، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

ملایر

-

تحول

تحول تحول (تکمیل 1و2)، نیروی انسانی (تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2) تحول تحول

شاهرود

-

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت نیروی انسانی، تحول نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی دولتی، تحول، نیروی انسانی

چالوس

-

مدیریت مالی دولتی

مدیریت مالی دولتی، تحول مالی (اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی (تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تحول، مالی، نیروی انسانی (تکمیل2و3) تحول، نیروی انسانی، مالی
ساری - - - - - مالی (تکمیل1)، نیروی انسانی (تکمیل1) نیروی انسانی، مالی
آستارا - مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت) مدیریت نیروی انسانی مدیریت نیروی انسانی مدیریت نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2) نیروی انسانی نیروی انسانی، تشکیلات وروشها (اولیه و تکمیل1)
گرمی - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی دولتی
علوم تحقیقات شاهرود - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
علوم تحقیقات استان مرکزی تکمیل ظرفیت - دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
علوم تحقیقات آذربایجان شرقی تکمیل ظرفیت دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
تبریز - - - - - - دولتی (اولیه و تکمیل1)

علوم تحقیقات آذربایجان غربی

-

دولتی (تکمیل ظرفیت) - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
ارومیه دولتی - - - - - دولتی

علوم و تحقیقات یزد

-

دولتی (تکمیل ظرفیت 2) دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی دولتی -
یزد - - - - - - دولتی
علوم تحقیقات سیستان بلوچستان - - دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
زابل - - - - - - دولتی
علوم تحقیقات اصفهان - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
اصفهان (خوراسگان) - - - - - - دولتی
علوم و تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(تکمیل ظرفیت1و2)، مالی (تکمیل ظرفیت1و2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی، نیروی انسانی، مالی، تشکیلات و روشها -
یاسوج - - - - - - دولتی، نیروی انسانی، مالی، تشکیلات و روشها
علوم تحقیقات اردبیل - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
اردبیل - - - - - - دولتی
علوم و تحقيقات ساوه - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی -
ساوه - - - - - - دولتی
مركزبين المللي بندر انزلی - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(پذیرش اولیه و تکمیل ظرفیت1و2) دولتی (اولیه و تکمیل2) دولتی(اولیه و تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
لبنان - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2)، تحول (تکمیل ظرفیت1و2)، نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت1و2)، مالی (تکمیل ظرفیت1و2)، سیستمهای اطلاعاتی(تکمیل ظرفیت1و2)، تشکیلات روشها(تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) دولتی(اولیه و تکمیل2و3)، تحول(اولیه و تکمیل2و3)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2و3)، مالی(اولیه و تکمیل2و3)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2و3)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2و3) دولتی(اولیه و تکمیل1)، تحول(اولیه و تکمیل1)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل1)، مالی (اولیه و تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1)
لارستان - - - - - دولتی (تکمیل1و3) دولتی، مالی (تکمیل1)
پارس آبادمغان - - - - - دولتی (تکمیل1و3) دولتی، مالی (تکمیل1)
یادگار امام خمینی (ره) شهرری - - - - - تشکیلات و روشها (تکمیل1و3) تشکیلات و روشها، مالی (تکمیل1)
تربت حیدریه - - - - - مالی (تکمیل2و3) مالی
میاندوآب - - - - - مالی (تکمیل2و3) مالی
بندر انزلی - - - - - مالی (تکمیل2و3) مالی
شاهین دژ - - - - - مالی (تکمیل2و3) مالی
ممقان - - - - - دولتی (تکمیل2و3) دولتی، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
خلخال - - - - - - نیروی انسانی (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
قشم - - - - - - نیروی انسانی (تکمیل1)
هادی شهر - - - - - - نیروی انسانی (تکمیل1)
نیشابور - - - - - - مالی (تکمیل1)
خوی - - - - - - مالی (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
ورامین - - - - - - مالی (تکمیل1)
تنکابن - - - - - - مالی (تکمیل1)
تویسرکان - - - - - - مالی (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1
مسجد سلیمان - - - - - - مالی (تکمیل1)
میبد - - - - - - مالی (تکمیل1)
آشتیان - - - - - - مالی (تکمیل1)
رامهرمز - - - - - - مالی (تکمیل1)
دورود - - - - - - مالی (تکمیل1)
عجب شیر - - - - - - مالی (تکمیل1)
مشکین شهر - - - - - - مالی (تکمیل1)
سقز - - - - - - مالی (تکمیل1)
سوادکوه - - - - - - مالی (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
بندردیلم - - - - - - مالی (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
جویبار - - - - - - مالی (تکمیل1)
بهشهر - - - - - - مالی (تکمیل1)
پیرانشهر - - - - - - مالی (تکمیل1)
مراغه - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
میانه - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
الیگودرز - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
کمیجان - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
بیله سوار - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
کازرون - - - - مدیریت ثبت اسناد و املاک (تکمیل2) - مالی (تکمیل1)
گوگان - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)
جلفا - - - - مدیریت ثبت اسناد و املاک (تکمیل2) - -
واحد الکترونیکی - - - - مدیریت نیروی انسانی(تکمیل2) نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2و3)، تشکیلات و روشها (تکمیل1و2و3)، مالی (تکمیل1و2و3) نیروی انسانی(اولیه وتکمیل1)، مالی (اولیه و تکمیل1)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1)، تحول (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)


(اطلاعات مربوط به سالهای 88، 89، 90 ، 91 ، 92 ، 93 و 94 می باشد و ممکن است برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)