شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 04 آذر 1393

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاههای زیر در 6 سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

واحد دانشگاهی

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91 سال 92 سال 93

تهران – علوم تحقیقات

دولتی

دولتی

دولتی تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

تهران شمال

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

مدیریت نیروی انسانی، تحول نیروی انسانی، تحول نیروی انسانی، تحول تحول، نیروی انسانی، تشکیلا و روشها (تکمیل1)

تهران مرکزی

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها،  سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)،  مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها
تهران جنوب - - - - - تشکیلات و روشها (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)، نیروی انسانی(تکمیل1)

قزوین

دولتی

دولتی

دولتی تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1و2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

رشت

دولتی

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت نیروی انسانی نیروی انسانی،سیستمهای اطلاعاتی نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2) نیروی انسانی

مشهد

دولتی

دولتی، مدیریت تحول (تکمیل ظرفیت)

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، تحول تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مالی ، تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

کرمان

دولتی

دولتی

دولتی تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

اراک

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی

نراق

دولتی

دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

بروجرد

دولتی

دولتی

دولتی دولتی (اولیه و تکمیل2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی

بناب

دولتی

دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)،  تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی ،مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

خوراسگان اصفهان

دولتی

مدیریت مالی دولتی

مدیریت مالی دولتی، تحول (تکمیل ظرفیت)، مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت) مالی ، تحول، تشکیلات و روشها، نیروی انسانی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

دهاقان

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

رفسنجان

دولتی

دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

شوشتر

دولتی

دولتی

دولتی دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی، تشکیلات و روشها (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)، نیروی انسانی(تکمیل1)، تحول (تکمیل1)

علی آباد کتول

دولتی

تحول– مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

قائمشهر

دولتی

دولتی، مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت)، مدیریت مالی دولتی(تکمیل ظرفیت)

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

فیروزکوه

دولتی

دولتی، مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت)

دولتی، تشکیلات و روشها، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی تشکیلات و روشها، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

سیرجان

دولتی

تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

مهاباد

دولتی

تحول– مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی

تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، مالی (اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل2) تحول، نیروی انسانی، مالی، سیستمهای اطلاعاتی، تشکیلات و روشها

ملایر

-

تحول

تحول تحول (تکمیل 1و2)، نیروی انسانی (تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2) تحول

شاهرود

-

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت نیروی انسانی، تحول نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2) تحول، نیروی انسانی

چالوس

-

مدیریت مالی دولتی

مدیریت مالی دولتی، تحول مالی (اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی (تکمیل2) تحول(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تحول، مالی، نیروی انسانی (تکمیل2)
ساری - - - - - مالی (تکمیل1)، نیروی انسانی (تکمیل1)
آستارا - مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت) مدیریت نیروی انسانی مدیریت نیروی انسانی مدیریت نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2) نیروی انسانی
گرمی - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی
علوم تحقیقات شاهرود - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی
علوم تحقیقات استان مرکزی تکمیل ظرفیت - دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی
علوم تحقیقات آذربایجان شرقی تکمیل ظرفیت دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی

ارومیه (تحت نظر علوم تحقیقات تهران)

دولتی

-

- - - -

علوم تحقیقات آذربایجان غربی

-

دولتی (تکمیل ظرفیت) - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی

علوم و تحقیقات یزد

-

دولتی (تکمیل ظرفیت 2) دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی دولتی
علوم تحقیقات سیستان بلوچستان - - دولتی (تکمیل ظرفیت) دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی
علوم تحقیقات اصفهان - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی
علوم و تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(تکمیل ظرفیت1و2)، مالی (تکمیل ظرفیت1و2)، تشکیلات و روشها (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی، نیروی انسانی، مالی، تشکیلات و روشها
علوم تحقیقات اردبیل - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی
علوم و تحقيقات ساوه - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2) دولتی
مركزبين المللي بندر انزلی - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(پذیرش اولیه و تکمیل ظرفیت1و2) دولتی (اولیه و تکمیل2)
لبنان - - - دولتی (تکمیل ظرفیت1و2)، تحول (تکمیل ظرفیت1و2)، نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت1و2)، مالی (تکمیل ظرفیت1و2)، سیستمهای اطلاعاتی(تکمیل ظرفیت1و2)، تشکیلات روشها(تکمیل ظرفیت1و2) دولتی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2) دولتی(اولیه و تکمیل2)، تحول(اولیه و تکمیل2)، نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها(اولیه و تکمیل2)
لارستان - - - - - دولتی (تکمیل1)
پارس آبادمغان - - - - - دولتی (تکمیل1)
یادگار امام خمینی (ره) شهرری - - - - - تشکیلات و روشها (تکمیل1)
تربت حیدریه - - - - - مالی (تکمیل2)
میاندوآب - - - - - مالی (تکمیل2)
بندر انزلی - - - - - مالی (تکمیل2)
شاهین دژ - - - - - مالی (تکمیل2)
ممقان - - - - - دولتی (تکمیل2)
کازرون - - - - مدیریت ثبت اسناد و املاک (تکمیل2) -
جلفا - - - - مدیریت ثبت اسناد و املاک (تکمیل2) -
واحد الکترونیکی - - - - مدیریت نیروی انسانی(تکمیل2) نیروی انسانی(اولیه و تکمیل2)، تشکیلات و روشها (تکمیل1و2)، مالی (تکمیل1و2)


(اطلاعات مربوط به سالهای 88، 89، 90 ، 91 ، 92 و 93 می باشد و ممکن است برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)