شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 01 آبان 1393

 

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و بحران

 
شماره دفترچه نام درس ضریب تعداد سوالات زمان پاسخگویی
1 زبان عمومی و تخصصی 3 30 150
تئوری های مدیریت 3 20
مالیه عمومی و بودجه 2 15
ریاضی و آمار 2 30
اقتصاد خرد و کلان 2 20
حسابداری دولتی 2 15

اطلاعات ضرایب، تعداد سوالات و زمان، مربوط به کنکور سال 1393 می باشد