شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,671
بازدید دیروز: 27,475
بازدید کل: 84,197,444
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 84
کاربران حاضر: 84

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات ( IT )در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاههای زیر در 10 سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند
 

واحد دانشگاهی

سال 87

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96

واحد علوم و  تحقیقات تهران

مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش، منابع اطلاعاتی، کسب و کار الکترونیک سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (اولیه)، مدیریت دانش (اولیه)، منابع اطلاعاتی (اولیه)، کسب و کار الکترونیک (اولیه)
تهران مرکزی - - - - - - مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1)، مدیریت دانش (تکمیل1)، منابع اطلاعاتی (تکمیل1)، کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات، کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش مدیریت فناوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته،مدیریت دانش، منابع اطلاعاتی، کسب و کار الکترونیک سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (اولیه)، مدیریت دانش (اولیه)، منابع اطلاعاتی (اولیه)،کسب و کار الکترونیک (اولیه)
تهران جنوب - - - - - - مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته مدیریت فناوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (اولیه)، منابع اطلاعاتی (اولیه)
تهران شمال - - - - - - مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1)، مدیریت دانش (تکمیل1)، منابع اطلاعاتی (تکمیل1)، کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات، کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، مدیریت دانش (اولیه و تکمیل1) مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، منابع اطلاعاتی (اولیه و تکمیل1)، کسب و کار الکترونیک منابع اطلاعاتی (اولیه)، کسب و کار الکترونیک (اولیه)
تهران غرب - - - - - - مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات  
صفادشت - - - - - - مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات، ، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1) مدیریت فناوری اطلاعات منابع اطلاعاتی (اولیه)
فیروزکوه - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1)، منابع اطلاعاتی (تکمیل1)، کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1) کسب و کار الکترونیکی (اولیه و تکمیل1)، منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(اولیه و تکمیل1) سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، منابع اطلاعاتی، کسب و کار الکترونیک (اولیه و تکمیل1) کسب و کار الکترونیک (اولیه)
دماوند - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1)، مدیریت دانش (تکمیل1)، منابع اطلاعاتی (تکمیل1)، کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1) کسب و کار الکترونیکی (اولیه و تکمیل1)، منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (اولیه و تکمیل1)، مدیریت دانش (اولیه و تکمیل1) سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(اولیه و تکمیل1)، منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1) سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (اولیه)، منابع اطلاعاتی (اولیه)
لاهیجان - - - - - - کسب و کارالکاروتیکی (تکمیل2) کسب و کار الکترونیکی (اولیه و تکمیل1)، منابع اطلاعاتی (تکمیل1) کسب و کار الکترونیک(اولیه و تکمیل1)، منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1) منابع اطلاعاتی (اولیه)، کسب و کار الکترونیک (اولیه)
میبد - - - - - - - مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1) مدیریت فناوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته -
ماهشهر - - - - - - - کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1) کسب و کار الکترونیک کسب و کار الکترونیک (اولیه)
آشتیان - - - - - - - کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1) - -
سبزوار - - - - - - - منابع اطلاعاتی (تکمیل1) منابع اطلاعاتی (تکمیل1) منابع اطلاعاتی (اولیه)
دزفول - - - - - - - منابع اطلاعاتی (تکمیل1) منابع اطلاعاتی -
دهاقان - - - - - - - منابع اطلاعاتی (تکمیل1) - -
بوئین زهرا - - - - - - - منابع اطلاعاتی (تکمیل1) منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1) منابع اطلاعاتی (اولیه و تکمیل2)
صفاشهر - - - - - - - منابع اطلاعاتی (تکمیل1) منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1) منابع اطلاعاتی (اولیه)
پرند - - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1) سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(اولیه و تکمیل1) سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (اولیه)
واحد الکترونیکی (مجازی) مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(اولیه و تکمیل2) منابع اطلاعاتی(پذیرش اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (پذیرش اولیه و تکمیل2)، مدیریت فناوری اطلاعات(تکمیل2) منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2و3)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(اولیه و تکمیل2و3)، مدیریت فن آوری اطلاعات(اولیه و تکمیل2و3) منابع اطلاعاتی (اولیه و تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (اولیه و تکمیل1)، کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1)، مدیریت دانش (تکمیل1) مدیریت فناوری اطلاعات(تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(اولیه و تکمیل1)، مدیریت دانش(اولیه و تکمیل1)، منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، کسب و کار الکترونیک(اولیه و تکمیل1) سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (اولیه)، مدیریت دانش (اولیه)، منابع اطلاعاتی (اولیه)، کسب و کار الکترونیک (اولیه)
مركز بین المللی آموزش الكترونيكی قشم   مدیریت فناوری اطلاعات (تکمیل ظرفیت) مدیریت فناوری اطلاعات (تکمیل ظرفیت) مدیریت فناوری اطلاعات (تکمیل ظرفیت) مدیریت فناوری اطلاعات (تکمیل ظرفیت1و2) مدیریت فناوری اطلاعات(پذیرش اولیه و تکمیل ظرفیت1) - - - -
قشم - مدیریت فناوری اطلاعات (تکمیل ظرفیت) - - - - - - - -
امارات متحده عربی - مدیریت فناوری اطلاعات (تکمیل ظرفیت) - - - - - - - -
اهواز - - - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، منابع اطلاعاتی منابع اطلاعاتی (اولیه)
ساری - - - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته -
تبریز                 منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1) منابع اطلاعاتی (اولیه)
همدان                 منابع اطلاعاتی -

(اطلاعات مربوط به سال های 87، 88، 89، 90 ، 91، 92 ، 93 ، 94 ، 95 و 96 می باشد)
اطلاعات مرحله تکمیل ظرفیت اول سال 96 در جدول فوق وارد نشده است