شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 06 تیر 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 13,440
بازدید دیروز: 33,333
بازدید کل: 72,612,350
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 96
کاربران حاضر: 96

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات ( IT )در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاههای زیر در 9 سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند
 

واحد دانشگاهی

سال 87

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95

واحد علوم و  تحقیقات تهران

مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش، منابع اطلاعاتی، کسب و کار الکترونیک
تهران مرکزی - - - - - - مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1)، مدیریت دانش (تکمیل1)، منابع اطلاعاتی (تکمیل1)، کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات، کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش مدیریت فناوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته،مدیریت دانش، منابع اطلاعاتی، کسب و کار الکترونیک
تهران جنوب - - - - - - مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته مدیریت فناوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
تهران شمال - - - - - - مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1)، مدیریت دانش (تکمیل1)، منابع اطلاعاتی (تکمیل1)، کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات، کسب و کار الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، مدیریت دانش (اولیه و تکمیل1) مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، منابع اطلاعاتی (اولیه و تکمیل1)، کسب و کار الکترونیک
تهران غرب - - - - - - مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات
صفادشت - - - - - - مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1) مدیریت فن آوری اطلاعات، ، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1) مدیریت فناوری اطلاعات
فیروزکوه - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1)، منابع اطلاعاتی (تکمیل1)، کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1) کسب و کار الکترونیکی (اولیه و تکمیل1)، منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(اولیه و تکمیل1) سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، منابع اطلاعاتی، کسب و کار الکترونیک (اولیه و تکمیل1)
دماوند - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1)، مدیریت دانش (تکمیل1)، منابع اطلاعاتی (تکمیل1)، کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1) کسب و کار الکترونیکی (اولیه و تکمیل1)، منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (اولیه و تکمیل1)، مدیریت دانش (اولیه و تکمیل1) سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(اولیه و تکمیل1)، منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)
لاهیجان - - - - - - کسب و کارالکاروتیکی (تکمیل2) کسب و کار الکترونیکی (اولیه و تکمیل1)، منابع اطلاعاتی (تکمیل1) کسب و کار الکترونیک(اولیه و تکمیل1)، منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)
میبد - - - - - - - مدیریت فن آوری اطلاعات (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1) مدیریت فناوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
ماهشهر - - - - - - - کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1) کسب و کار الکترونیک
آشتیان - - - - - - - کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1) -
سبزوار - - - - - - - منابع اطلاعاتی (تکمیل1) منابع اطلاعاتی (تکمیل1)
دزفول - - - - - - - منابع اطلاعاتی (تکمیل1) منابع اطلاعاتی
دهاقان - - - - - - - منابع اطلاعاتی (تکمیل1) -
بوئین زهرا - - - - - - - منابع اطلاعاتی (تکمیل1) منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)
صفاشهر - - - - - - - منابع اطلاعاتی (تکمیل1) منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)
پرند - - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (تکمیل1) سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(اولیه و تکمیل1)
واحد الکترونیکی (مجازی) مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(اولیه و تکمیل2) منابع اطلاعاتی(پذیرش اولیه و تکمیل2)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (پذیرش اولیه و تکمیل2)، مدیریت فناوری اطلاعات(تکمیل2) منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل2و3)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(اولیه و تکمیل2و3)، مدیریت فن آوری اطلاعات(اولیه و تکمیل2و3) منابع اطلاعاتی (اولیه و تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (اولیه و تکمیل1)، کسب و کار الکترونیکی (تکمیل1)، مدیریت دانش (تکمیل1) مدیریت فناوری اطلاعات(تکمیل1)، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(اولیه و تکمیل1)، مدیریت دانش(اولیه و تکمیل1)، منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)، کسب و کار الکترونیک(اولیه و تکمیل1)
مركز بین المللی آموزش الكترونيكی قشم   مدیریت فناوری اطلاعات (تکمیل ظرفیت) مدیریت فناوری اطلاعات (تکمیل ظرفیت) مدیریت فناوری اطلاعات (تکمیل ظرفیت) مدیریت فناوری اطلاعات (تکمیل ظرفیت1و2) مدیریت فناوری اطلاعات(پذیرش اولیه و تکمیل ظرفیت1) - - -
قشم - مدیریت فناوری اطلاعات (تکمیل ظرفیت) - - - - - - -
امارات متحده عربی - مدیریت فناوری اطلاعات (تکمیل ظرفیت) - - - - - - -
اهواز - - - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، منابع اطلاعاتی
ساری - - - - - - - - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
تبریز                 منابع اطلاعاتی(اولیه و تکمیل1)
همدان                 منابع اطلاعاتی

(اطلاعات مربوط به سال های 87، 88، 89، 90 ، 91، 92 ، 93 ، 94 و 95 می باشد)