شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 24 آذر 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 13,234
بازدید دیروز: 37,696
بازدید کل: 78,700,809
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 184
کاربران حاضر: 185

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت فناوری اطلاعات در 12 سال گذشته

  سال 84 سال 85 سال 86 سال 87 سال88 سال89 سال90 سال91 سال92 سال 93 سال 94 سال 95
روزانه تهران 37 36 43 43 50 40 54 65 90 109 88 107
روزانه سایرشهرستانها - 2 4 6 5 8 5 7 13 24 20 27
کل روزانه 37 38 47 49 55 48 59 72 103 133 108 134
نوبت دوم (شبانه) تهران 13 14 31 45 31 15 36 41 50 60 31 37
نوبت دوم (شبانه) سایرشهرستانها - 2 4 6 5 4 5 4 8 11 13 22
کل نوبت دوم (شبانه) 13 16 35 51 36 19 41 45 58 71 44 59
نیمه حضوری تهران - - - 10 - - - - - - - -
پیام نور تهران وکرج - - 20 20 20 25 44 92 120 92 92 92
پیام نور سایرشهرستانها - - - - - - - 15 15 15 15 -
کل پیام نور - - 20 20 20 25 44 107 135 107 107 92
غیرانتفاعی شهرستانها - - - - - - 19 57 66 60 80 80
مجازی - - - 160 205 125 219 450 315 274 305 675
پردیس خودگردان تهران و کرج - - - - - - - - 35 50 41 61
پردیس خودگردان سایرشهرستانها - - - 10 15 30 25 60 - 12 2 5
کل پردیس خودگردان - - - 10 15 30 25 60 35 62 43 66
جمع کل 50 54 102 300 331 247 407 791 712 707 687 1106

توجه: در ظرفیت سالهای 88 تا 95 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است
در جدول فوق، ظرفیت های اضافه شده در مرحله تکمیل ظرفیت آورده نشده است.