شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 05 آذر 1393

ضرایب دروس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
گرایشهای مدیریت ورزشی، مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی، مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

(اطلاعات مربوط به سال 1393 می باشد)

نام درس ضریب
زبان تخصصی انگلیسی 3
فیزیولوژی ورزشی 1
آناتومی و حرکت شناسی 1
روانشناسی عمومی و رشد 2
رشد و تکامل و یادگیری حرکتی 2
آمار و سنجش و اندازه گیری 2
مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی 4
اصول و مبانی تربیت بدنی 2

ضرایب کلیه گرایشها یکسان است