شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 15 اسفند 1393

ضرایب دروس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
گرایشهای مدیریت ورزشی، مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی، مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی

(اطلاعات مربوط به سال 1394 می باشد)

نام درس ضریب
زبان تخصصی انگلیسی 3
آمار و سنجش و اندازه گیری 2
اصول و مبانی تربیت بدنی 2
فیزیولوژی ورزشی 1
رشد و تکامل و یادگیری حرکتی 2
مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی 4
آناتومی و حرکت شناسی 1
روانشناسی عمومی و رشد 2

ضرایب کلیه گرایشها (گرایشهای مدیریت ورزشی، مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی، مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی) یکسان است