شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 05 مرداد 1395

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال ملاحظات
اول دوم
روزانه دانشگاه اصفهان 7 - گرایش بازاریابی –فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه اصفهان 9 - گرایش مدیریت تحول –فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه اصفهان 4 - گرایش مدیریت مالی –فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه اصفهان 5 - گرایش بازاریابی –شیوه آموزش محور –فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه اصفهان 5 - گرایش مدیریت تحول –شیوه آموزش محور –فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه اصفهان 6 - گرایش مدیریت مالی –شیوه آموزش محور –فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه الزهرا 12 - فقط زن –گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه الزهرا 6 - فقط زن –گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه ایلام 2 -  
روزانه دانشگاه تبریز 4 - گرایش بازرگانی بین المللی
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 8 -  
روزانه دانشگاه تهران 10 -  
روزانه دانشگاه تهران 10 - گرایش بیمه
روزانه دانشگاه تهران 5 - گرایش بازاریابی –پردیس قم (محل تحصیل: قم)
روزانه دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت مالی –پردس قم (محل تحصیل: قم)
روزانه دانشگاه خلیج فارس بوشهر 8 -  
روزانه دانشگاه سمنان 5 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 2 - گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 6 - گرایش مدیریت تحول –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 6 - گرایش مدیریت مالی –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش مدیریت تحول –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی –شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش مدیریت مالی –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی–شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه شاهد 6 - گرایش بازاریابی بین المللی –شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شاهد 3 - گرایش مالی –شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهیدباهنر کرمان 4 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی 6 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی 6 - گرایش بازرگانی بین المللی
روزانه دانشگاه شهیدچمران اهواز 5 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه شهیدچمران اهواز 5 - گرایش مالی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 12 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 5 - گرایش بازاریابی بین الملل
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 5 - گرایش تحول
روزانه دانشگاه گیلان –رشت 8 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه لرستان –خرم آباد 2 - بازاریابی
روزانه دانشگاه مازندران –بابلسر 5 -  
روزانه دانشگاه یزد 8 -  
شبانه دانشگاه الزهرا 4 - فقط زن –گرایش بازاریابی
شبانه دانشگاه الزهرا 2 - فقط زن –گرایش مدیریت مالی
شبانه دانشگاه ایلام 3 -  
شبانه دانشگاه تبریز 1 - گرایش بازرگانی بین المللی
شبانه دانشگاه تهران 12 - فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه تهران 12 - گرایش بیمه –فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش بازاریابی –پردیس قم (محل تحصیل: قم) –فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت مالی –پردیس قم (محل تحصیل: قم) –فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش بازاریابی
شبانه دانشگاه سمنان 2 - گرایش مدیریت مالی
شبانه دانشگاه سمنان 6 - گرایش مدیریت مالی -= شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش مدیریت تحول –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش مدیریت مالی –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش مدیریت تحول –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی–شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش مدیریت مالی –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی–شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه شاهد 6 - گرایش بازاریابی بین المللی –شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه شاهد 3 - گرایش مالی –شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه شهیدباهنر کرمان 4 - فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه شهیدبهشتی 1 - گرایش بازاریابی
شبانه دانشگاه شهیدبهشتی 1 - گرایش بازرگانی بین الملل
شبانه دانشگاه شهیدچمران اهواز 5 - گرایش بازاریابی
شبانه دانشگاه شهید چمران اهواز 5 - گرایش مالی
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی - 15 گرایش مدیریت تحول –شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد 3 - گرایش بازاریابی بین الملل
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد 3 - گرایش تحول
شبانه دانشگاه گیلان –رشت 5 - فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه مازندران –بابلسر 6 -  
شبانه دانشگاه یزد 4 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش بازرگانی بین المللی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 7 - گرایش مدیریت مالی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش بازرگانی بین المللی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش بازاریابی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 5 - گرایشهای بازاریابی و بازرگانی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 10 - گرایشهای بازاریابی و بازرگانی بین الملل –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد کرج) 5 - گرایشهای بازاریابی و بازرگانی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد کرج) 10 - گرایشهای بازاریابی و بازرگانی بین الملل –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 5 - گرایشهای بازاریابی و بازرگانی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 10 - گرایشهای بازاریابی و بازرگانی بین الملل –شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارس –تبریز 10 - گرایش بازرگانی بین المللی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارس –تبریز 10 - گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد –دماوند 7 - فقط زن –محل تحصیل دختران تهران می باشد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد –دماوند 8 - فقط مرد –محل تحصیل پسران دماوند می باشد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر –تبریز 7 - گرایش بازرگانی بین المللی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر –تبریز 8 - گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار 15 - محل تحصیل واحد خرمدره
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 30 - محل تحصیل واحد بین الملل دانشگاه واقع در شهرستان چابهار


مدیریت منابع انسانی (با ضرایب مدیریت بازرگانی)
دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال ملاحظات
اول دوم
روزانه دانشگاه تهران 10 -  
شبانه دانشگاه تهران 12 - فاقد خوابگاه