شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 11 فروردین 1394

 

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی، بازرگانی بین الملل، مدیریت مالی) دوره های فراگیر پیام نور

منابع ذیل توسط دانشگاه پیام نور در دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی ارشد - پذیرش مهرماه سال 1394 آورده شده است و امکان تغییر منابع در سالهای بعد از آن وجود دارد.

ردیف

نام منبع درسی

مولف/مترجم

ناشر

توضیحات

تئوری های مدیریت پیشرفته (2 واحد)

1

مبانی سازمان و مدیریت علی رضاییان سمت

----

2

تئوری های سازمان (ساختار و طرح سازمانی) استیفن رابینز (ترجمه الوانی و دانایی فرد) صفار (اشراقی)

----

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد)

1

مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی ) استیفن رابینز (ترجمه اعرابی و پارساییان) دفتر پژوهشهای فرهنگی -----

زبان تخصصی (2 واحد)

1

زبان تخصصی میرزاحسن حسینی- شهرام جنابی پیام نور -----
مدیریت استراتژیک پیشرفته (2واحد)

1

مدیریت استراتژیک پیشرفته

رضا رسولی و علی صالحی

پیام نور

-----

منابع کمکی پیشنهادی سایت مدیر

1 تست های تالیفی زبان انگلیسی پیام نور بر اساس جزوه زبان تخصصی میرزاحسن حسینی و شهرام جنابی جمال صوفیه دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای

2

تست های تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب

3

تست های تالیفی کتاب تئوری سازمان رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب

4

تست های تالیفی کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب
5 تستهای تالیفی کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضارسولی وعلی صالحی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای
6 تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت کنکور کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور (91-83) علیرضا سلامی دانلود از سایت مدیر با پاسخ تشریحی
7 جزوه 295 واژه زبان تخصصی مدیریت کنکور ارشد فراگیر پیام نور جمال صوفیه دانلود از سایت مدیر بر اساس جزوه زبان تخصصی میرزاحسن حسینی و جنابی

8

خلاصه کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر

9

خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر  
10 خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت سایت مدیر دانلود از سایت مدیر  
11 439 اسلاید آموزشی خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته علیرضا سلامی دانلود از سایت مدیر به صورت طبقه بندی شده از منابع اصلی
12 287 اسلاید آموزشی خلاصه درس مدیریت رفتار سازمانی علیرضا سلامی دانلود از سایت مدیر به صورت طبقه بندی شده از منبع اصلی

13

تست های تالیفی تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی سایر منابع جهت تمرین تست زنی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب
14 سوالات و پاسخ تشریحی کنکور فراگیر کارشناسی ارشد سال 1392 مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور
سوالات، پاسخ تشریحی و منابع سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  سال 91 رشته مدیریت بازرگانی

سوالات، پاسخ تشریحی و منابع سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  دی 90 رشته مدیریت بازرگانی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور آذر 1392  رشته مدیریت بازرگانی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور- سال 1391 رشته مدیریت بازرگانی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور - دی  ماه  1390 رشته مدیریت بازرگانی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 1390 رشته مدیریت بازرگانی
دانلود دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1389 رشته مدیریت بازرگانی
دانلود دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1388 رشته مدیریت بازرگانی
دانلود دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1387 رشته مدیریت بازرگانی
دانلود دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1386 رشته مدیریت بازرگانی

منابع درسی کلیه گرایشهای رشته مدیریت بازرگانی اعم از بازاریابی، بازرگانی بین الملل و مدیریت مالی مطابق جدول فوق و یکسان می باشد