شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 10 آذر 1394

 

ضرایب دروس برای کلیه گرایشهای مجموعه مدیریت بازرگانی – کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

(اطلاعات مربوط به سال 1394 می باشد)

نام درس مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول مدیریت بازرگانی - بازاریابی مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی
زبان تخصصی انگلیسی 3 3 3 3 3 3 3
آمار 2 2 2 2 2 2 2
تئوریهای مدیریت 3 3 3 3 3 3 3
روش تحقیق 3 3 3 3 3 3 3
اقتصاد خرد و کلان 2 2 2 2 2 2 2
مدیریت بازاریابی 2 - - - 4 4 4
مدیریت مالی 2 4 4 - - - -
رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی - - - 4 - - -