شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 خرداد 1395

 

نمونه کارنامه آزمون دکترای مدیریت دانشگاه تهران

 

نمونه کارنامه رشته مدیریت مالی – آزمون دکتری سال 1386 دانشگاه تهران

رتبه کل آمار و روش تحقیق (2) بازارها و موسسات مالی (3) تئوریهای مالی و مدیریت مالی پیشرفته (3) تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی (2) زبان تخصصی (4) مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (3) مصاحبه (1)
1 42.96 40.25 45.5 27.56 43.75 61.25 17.55
2 25.38 38.5 52.5 11.81 43.75 52.5 16.9
5 30.63 31.5 29.75 5.25 50.75 45.5 17.85
52 0 0 13.83 0 20.13 28.88 -

 

نمونه کارنامه رشته مدیریت صنعتی – گرایش تحقیق در عملیات - آزمون دکتری سال 1387 دانشگاه تهران

رتبه کل آمار و روش تحقیق (3) تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی (3) زبان تخصصی (4) سیستمهای تولیدی(3) سیستمهای کمی (5) مصاحبه (1) نمره داوطلب در آزمون
1 50 26.88 38.5 22.68 34.05 21.58 56.19
2 50 16.25 37.13 28.67 39.30 16.86 51.85
3 48.13 19.06 47.25 22.21 30.36 16.18 50.01
5 36.88 19.38 43.25 7.88 21.9 12.62 39
7 35.63 23.44 32.50 17.33 18.15 10.50 35.50
8 34.38 22.50 26.50 14.18 19.08 8.01 31.04
9 46.88 23.44 50.00 10.87 21.00 0 30.48

 

نمونه کارنامه رشته مدیریت صنعتی – گرایش تولید- آزمون دکتری سال 1387 دانشگاه تهران

رتبه کل آمار و روش تحقیق (3) تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی (3) زبان تخصصی (4) سیستمهای تولیدی (5) سیستمهای کمی (3) مصاحبه (1) نمره داوطلب در آزمون
1 49.38 19.69 47.5 28.51 19.05 13.91 47.07
3 37.50 24.06 43.75 20.16 27.60 12.71 42.89
4 33.75 19.69 48.75 16.70 21.60 14.85 42.83
5 33.75 26.25 36.25 26.30 20.31 13.93 42.68
6 41.00 19.06 41.88 15.12 9.90 16.40 41.57
10 39.38 14.69 42.50 17.64 15.72 7.50 33.48
16 17.50 14.69 44.00 13.23 13.05 - 20.97
28 25.00 13.13 31.25 8.35 4.80 - 16.42

 

نمونه کارنامه رشته مدیریت رسانه –آزمون دکتری سال 1387 دانشگاه تهران

رتبه کل آمار و روش تحقیق (2) ارتباط سازمانی و انسانی (3) اصول و مفاهیم ارتباطات (3) تئوریهای مدیریت دولتی (3) تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی (3) زبان تخصصی (4) مصاحبه (1) نمره داوطلب در آزمون
5 13.81 37.80 19.25 13.50 22.31 47.25 14.20 41.71

 

نمونه کارنامه رشته مدیریت– گرایش سیاستگذاری- آزمون دکتری سال 1387 دانشگاه تهران

رتبه کل آمار و روش تحقیق (2) تئوریهای مدیریت دولتی (4) زبان تخصصی (4) مدیریت تطبیقی (3) مصاحبه (1) نظریه های خط مشی گذاری دولتی (4) نظریه های سازمان - رفتار سازمانی (3) نمره داوطلب در آزمون
3 11.81 22.31 40.25 37.41 16.00 43.31 18.70 46.77
5 26.25 22.97 38.81 26.91 13.41 38.06 23.95 43.63
7 12.47 36.75 18.69 26.91 14.35 33.47 21.98 40.71
9 10.82 19.03 25.16 31.50 13.16 43.97 11.81 38.37

 

نمونه کارنامه رشته مدیریت– گرایش منابع انسانی- آزمون دکتری سال 1387 دانشگاه تهران

رتبه کل آمار و روش تحقیق (2) برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی (3) تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی (3) زبان تخصصی (4) مدیریت بهره وری نیروی انسانی (3) مدیریت منابع انسانی وحقوق ودستمزد (3) مصاحبه (1) نمره داوطلب در آزمون
1 49.53 45.50 39.31 41.13 36.13 19.13 18.27 56.26
3 30.28 24.50 31.34 45.50 34.00 8.50 19.13 49.00