شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 27 آبان 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 27,842
بازدید دیروز: 33,311
بازدید کل: 77,655,307
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 104
کاربران حاضر: 105
چالشها و موانع توانمندسازی کارکنان
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسائی مهمترین موانع توانمندسازی(آسیب شناسی) و تأثیر آن بر روی سطح توانمندی کارکنان صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر یک پژوهش پیمایشی "کاربردی" می باشد که به صورت کتابخانه ای – میدانی انجام شده است. این پژوهش پنج مانع مهم توانمند سازی کارکنان که برگرفته از ادبیات تحقیق و مطالعات اکتشافی می باشد مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه به بررسی رابطه و نحوه تأثیرگذاری این موانع با سطح توانمندی کارکنان پرداخته می شود وسپس راه کارهایی در خصوص کاهش و یا از بین بردن این موانع توصیه می گردد.روش تحقیق مورد استفاده شده در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون؛ رگرسیون ساده دو متغیره و آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS استفاده شده است.
کلید واژه: توانمندسازی، خوداثر بخشی، خودسامانی، مشارکت در تصمیم گیری، نظارت و کنترل، تفویض اختیار
نویسنده(گان): عباس شهرانی
منبع: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
موضوع: مدیریت تحول
دسته: مقاله کنفرانس
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 13
قیمت (تومان): 3000
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.