شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 21 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 29,111
بازدید دیروز: 40,376
بازدید کل: 104,633,948
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 76
کاربران حاضر: 77


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران  (ویژه خواهران) (محل تحصیل شعبه ارومیه) کسب و کار الکترونیک 7 - توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) کسب و کار الکترونیک - 8 فقط زن
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار الکترونیک 5 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران کسب و کار الکترونیک - 10 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کسب و کار الکترونیک 5 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 10 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 5 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 8 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه الزهرا (س) تهران - (ویژه خواهران) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 8 - فقط زن
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 8 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 4 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 8 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دانش 5 -  
روزانه دانشگاه تهران هوشمندی کسب و کار 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 5 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) (محل تحصیل شعبه ارومیه) کسب و کار الکترونیک 5 - توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) کسب و کار الکترونیک - 4 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار الکترونیک 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 10 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 2 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 4 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دانش 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران هوشمندی کسب و کار 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 3 -  
مجازی دولتی دانشگاه تربیت مدرس کسب و کار الکترونیک 30 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
مجازی دولتی دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه فردوسی مشهد کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه فردوسی مشهد سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 40 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دانش 30 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دانش 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران کسب و کار الکترونیک - 10 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار) کسب و کار الکترونیک 10 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دانش 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم کسب و کار الکترونیک 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مدیریت منابع اطلاعاتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مدیریت دانش 10 -  
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 10 - آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین کسب و کار الکترونیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت کسب و کار الکترونیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد کسب و کار الکترونیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری کسب و کار الکترونیک 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) مدیریت منابع اطلاعاتی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیح بهایی - اصفهان سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 20 -  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج مدیریت منابع اطلاعاتی 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران مدیریت منابع اطلاعاتی 15 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 15 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران مدیریت دانش 15 - آموزش محور