شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 17 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 33,163
بازدید دیروز: 41,693
بازدید کل: 104,473,558
کاربران عضو: 3
کاربران مهمان: 104
کاربران حاضر: 107


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد سال 1396
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) (محل تحصیل شعبه ارومیه) کسب و کار الکترونیک 12 - به توضیحات و شرایط در انتهای دفترچه مراجعه شود - فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) کسب و کار الکترونیک - 9 فقط زن
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار الکترونیک 5 -  
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیک 10 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی کسب و کار الکترونیک - 12 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 10 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 6 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 8 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 5 -  
روزانه دانشگاه تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 5 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 8 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دانش 6 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) (محل تحصیل شعبه ارومیه) کسب و کار الکترونیک 6 - به توضیحات و شزایط در انتهای دفترچه مراجعه شود - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) کسب و کار الکترونیک - 4 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار الکترونیک 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیک 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 10 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 2 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 3 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 8 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دانش 3 -  
مجازی دانشگاه تربیت مدرس کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد کسب و کار الکترونیک 14 - آموزش محور
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 14 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دانش 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دانش 14 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی کسب و کار الکترونیک - 12 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار) کسب و کار الکترونیک 10 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته - 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دانش 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم کسب و کار الکترونیک 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مدیریت منابع اطلاعاتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مدیریت دانش 10 -  
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 10 - آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت کسب و کار الکترونیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد کسب و کار الکترونیک 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) مدیریت منابع اطلاعاتی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 20 -  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج مدیریت منابع اطلاعاتی 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران مدیریت منابع اطلاعاتی 15 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 15 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران مدیریت دانش 15 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد کسب و کار الکترونیک 14 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 10 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 10 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 14 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 10 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دانش 14 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 10 - آموزش محور
 ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) (محل تحصیل شعبه ارومیه) کسب و کار الکترونیک 5 به توضیحات و شرایط در انتهای دفترچه مراجعه شود - فقط زن
روزانه دانشگاه خوارزمی کسب و کار الکترونیک 1 محل تحصیل تهران
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 40 آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی کسب و کار الکترونیک 7 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار) کسب و کار الکترونیک 10  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دانش 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم کسب و کار الکترونیک 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مدیریت منابع اطلاعاتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 17  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مدیریت دانش 9  
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 4 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 2 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 6 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 5 آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت کسب و کار الکترونیک 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد کسب و کار الکترونیک 20  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) مدیریت منابع اطلاعاتی 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 20  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج مدیریت منابع اطلاعاتی 28 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 40 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 9 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 9 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 9 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 9 آموزش محور
 

کد رشته هایی که در پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز کسب و کار الکترونیک 20
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین کسب و کار الکترونیک 20
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف- ساری کسب و کار الکترونیک 20