شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 17 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 32,855
بازدید دیروز: 41,693
بازدید کل: 104,473,250
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 130
کاربران حاضر: 132


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) کسب و کار الکترونیک 11 - فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) (محل تحصیل شعبه ارومیه) کسب و کار الکترونیک 10 - به توضیحات و شرایط در انتهای دفترچه مراجعه شود - فقط زن
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار الکترونیک 6 -  
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیک 6 -  
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیک 6 - پذیرش با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات گرایش پروژه های فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیک 6 - پذیرش با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب و کار
روزانه دانشگاه خوارزمی کسب و کار الکترونیک - 10 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 5 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 6 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 8 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 11 - فقط زن
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 6 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 9 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دانش 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دانش 6 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) کسب و کار الکترونیک 4 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) (محل تحصیل شعبه ارومیه) کسب و کار الکترونیک 5 - به توضیحات و شزایط در انتهای دفترچه مراجعه شود - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار الکترونیک 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیک 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیک 4 - پذیرش با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب و کار
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیک 4 - پذیرش با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات گرایش پروژه های فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 2 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 4 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 6 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دانش 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دانش 2 -  
مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دانش 30 - آموزش محور
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دانش 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی کسب و کار الکترونیک - 10 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دانش 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 15 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 10 - آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت کسب و کار الکترونیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد کسب و کار الکترونیک 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) مدیریت منابع اطلاعاتی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 20 -  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج مدیریت منابع اطلاعاتی 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران مدیریت منابع اطلاعاتی 15 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 15 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران مدیریت دانش 15 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد کسب و کار الکترونیک 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 10 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 10 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 10 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دانش 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 10 - آموزش محور
 ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 7 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 8 آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت کسب و کار الکترونیک 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد کسب و کار الکترونیک 20  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) مدیریت منابع اطلاعاتی 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 20  
مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 30 آموزش محور - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دانش 20 آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دانش 1 پردیس خودگردان دانشگاه
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 9 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 9 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 5 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 6 آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج مدیریت منابع اطلاعاتی 40 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیک 30 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کسب و کار الکترونیک 9 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت منابع اطلاعاتی 9 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 5 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دانش 6 آموزش محور
 

کد رشته هایی که در پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 15 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 40 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 40 آموزش محور